ಕನ್ನಡ


(Bildquelle: PlaneMad/Wikipedia. -- CC-by-sa)

An Elementary Grammar of the Kannada, or Canarese Language

by Thomas Hodson


 40. Grammatical Terms (§ 340)


Zitierweise / cite as:

Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language. --  40. Grammatical Terms (§ 340). -- Fassung vom 2011-08-27. -- URL: http://www.payer.de/hodson/hodson40.htm   

First published as:  Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language ; in which every word used in the examples is translated, and the pronunciation is given in English characters. -- 2. ed. -- Bangalore : Wesleyan Mission Press, 1864. -- 128 p. ; 23 cm.

First time published here: 2011-08-27

Revisions:

©opyright: Public domain

This text is part of the section Sanskrit und Indien  of Tüpfli's Global Village Library


If you don't get the diacritics displayed, install a Unicode font like Tahoma.


Appendix: Grammatical Terms


341.

letter ವರ್ಣ varṇa
vowel ಸ್ವರ svara
short ಹ್ರಸ್ವ hrasva
long ದೀರ್ಘ dīrgha
consonant ವ್ಯಂಜನ vyaṃjana
junction of letters ಸಂಧಿ saṃdhi
elision ಲೋಪ lōpa
insertion ಆಗಮ āgama
change ಆದೇಶ ādēśa
syllable ಅಕ್ಷರ akṣara
word (part of speech) ಶಬ್ದ śabda
pure Canarese word ದೇಶ್ಯ dēśya
pure Sanskrit word ತತ್ಸಮ tatsama
corrupted Sanskrit word ತದ್ಭವ tadbhava
foreign words ಅನ್ಯದೇಶ್ಯ anyadēśya
ungrammatical forms ಗ್ರಾಮ್ಯ grāmya
uninflected word (crude state) ಪ್ರಕೃತಿ prakṛti
inflected word ಪದ pada
affix ಪ್ರತ್ಯಯ pratyaya
sentence ವಾಕ್ಯ vākya
noun ನಾಮವಾಚಕ nāmavācaka
gender ಲಿಂಗ liṃga
masculine ಪುಕ್ಕಿಂಗ pulliṃga
feminine ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ strīliṃga
neuter ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ napuṃsakaliṃga
number ವಚನ vacana
singular ಏಕವಚನ ēkavacana
plural ಬಹುವಚನ bahuvacana
case ವಿಭಕ್ತಿ vibhakti
nominative (1st.) ಪ್ರಥಮೆ prathame
accusative (2nd.) ದ್ವಿತಿಯೆ dvitiye
instrumental (3rd.) ತೃತಿಯೆ tṛtiye
dative (4th.) ಚತುರ್ಥಿ caturthi
ablative (5th.) ಪಂಚಮಿ paṃcami
genitive (6th.) ಷಷ್ಟಿ ṣaṣi
locative (7th) ಸಪ್ತಮಿ saptami
vocative (8th.) ಸಂಬೋಧನೆ saṃbōdhane
declension ರೂಪ rūpa
noun of relationship ಬಂಧುವಾಚಕ baṃdhuvācaka
adjective ಗುಣವಾಚಕ guṇavācaka
numeral ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ saṃkhyāvācaka
pronoun ಸರ್ವನಾಮ sarvanāma
verb ಕ್ರಿಯಾಪದ kriyāpada
root (verbal) ಧಾತು dhātu
agent ಕರ್ತೃ kartṛ
object ಕರ್ಮ karma
person ಪುರುಷ puruṣa
1st. person (3rd.) ಉತ್ತಮ uttama
2nd. person ಮಧ್ಯಮ madhyama
3rd. person (1st.) ಪ್ರಥಮ prathama
inflected form of the verb ಆಖ್ಯಾತರೂಪಗಳು ākhyātarūpagaḷu
mood ರೂಪ rūpa
imperative ವಿಧಿ vidhi
negative ನಿಷೇಧ  niṣēdha
affirmative ನಿಶ್ಚಯರೂಪ niścayarūpa
subjunctive ಸಂಶಯರೂಪ saṃśayarūpa
tense ಕಾಲ kāla
present ವರ್ತಮಾನ vartamāna
past ಭೂತ bhūta
future ಭವಿಷ್ಯತ್ತು bhaviṣyattu
uninflected form of the verb ಅವ್ಯಯರೂಪಗಳು avyayarūpagaḷu
infinitive mood ಭಾವರೂಪ bhāvarūpa
participle ಕ್ರಿಯಾನ್ಯೂನ kriyānyūna
gerund ಶಬ್ದನ್ಯೂನ śabdanyūna
compound gerund ಸಂಯುಕ್ತಶಬ್ದನ್ಯೂನ saṃyuktaśabdanyūna
active verb ಸಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದ sakarma kriyāpada
neuter verb ಅಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದ akarma kriyāpada
regular verb ಕ್ರಮವಾದ ಕ್ರಿಯಾಪದ kramavāda kriyāpada
irregular verb ವಿಕೃತ ಕ್ರಿಯಾಪದ vikṛta kriyāpada
defective verb ಉಪಪದ ಕ್ರಿಯಾಪದ upapada kriyāpada
reflective verb ಸ್ವಾರ್ಥ ಕ್ರಿಯಾಪದ svārtha kriyāpada
passive verb ಕರ್ಮಣಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ karmaṇi kriyāpada
causal verb ಪ್ರೇರಣ ಕ್ರಿಯಾಪದ prēraṇa kriyāpada
indeclinable words ಅವ್ಯಯಗಳು avyayagaḷu
postposition ವಿಭಕ್ತಾವ್ಯಯ vibhaktāvyaya
adverb joined to nouns or pronouns ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ guṇa viśēṣaṇa
adverb joined to verbs ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ  kriyā viśēṣaṇa
conjunction ಸಂಬಂಧಕಾವ್ಯಯ saṃbadhakāvyaya
interjection, calling another ಸಂಬುದ್ಧಾವ್ಯಯ  saṃbuddhāvyaya
exclamation of wonder ಅತಿಶಯಾವ್ಯಯ atiśayāvyaya
derivative noun ತದ್ಧಿತ ಪ್ರತ್ಯಯ taddhita pratyaya
verbal noun ಕ್ರಿಯಾವಾಚಕ kriyāvācaka

ಕೃತ್ಪ್ರತ್ಯಯ kṛtpratyaya

compound noun ಸಮಾಸ ಪದ  samāsa pada
syntax ಪ್ರprayōga ಯೋಗ
parsing ಪದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವದು pada vibhāga māḍuvadu
prosody ಕವಿತ್ವ ಲಕ್ಷಣ kavitva lakṣaṇa
metre ಚಂದಸ್ಸು chadassu
verse ಶ್ಲೋಕ ślōka
line of a verse ಪಾದ pāda
rhyme ಪ್ರಾಸ prāsa

To 41. Cardinal Numbers (§ 341)