ಕನ್ನಡ


(Bildquelle: PlaneMad/Wikipedia. -- CC-by-sa)

An Elementary Grammar of the Kannada, or Canarese Language

by Thomas Hodson


 44. Months, Seasons, Parts of the Day, Days of the Week (§§ 347 - 350)


Zitierweise / cite as:

Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language. --  44. Months, Seasons, Parts of the Day, Days of the Week (§§ 347 - 350). -- Fassung vom 2011-08-27. -- URL: http://www.payer.de/hodson/hodson44.htm       

First published as:  Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language ; in which every word used in the examples is translated, and the pronunciation is given in English characters. -- 2. ed. -- Bangalore : Wesleyan Mission Press, 1864. -- 128 p. ; 23 cm.

First time published here: 2011-08-27

Revisions:

©opyright: Public domain

This text is part of the section Sanskrit und Indien  of Tüpfli's Global Village Library


If you don't get the diacritics displayed, install a Unicode font like Tahoma.


Appendix: Months, Seasons, Parts of the Day, Days of the Week


0. Contents1. Months


347. Months

 1. ಚೈತ್ರ caitra, March - April
 2. ವೈಶಾಖ vaiśākha, April - May
 3. ಜೇಷ್ಠ jēṣṭha, May - June
 4. ಆಷಾಢ āṣāḍha, June - July
 5. ಶ್ರಾವಣ śrāvaṇa, July - August
 6. ಭಾದ್ರಪದ bhādrapada, August - September
 7. ಆಶ್ವೀಜ āśvīja, September - October
 8. ಕಾರ್ತೀಕ kārtīka, October - November
 9. ಮಾರ್ಗಶಿರ mārgaśira, November - December
 10. ಪುಷ್ಯ  puṣya, December - January
 11. ಮಾಘ māgha, January - February
 12. ಫಾಲ್ಗುಣ phālguṇa, February - March

2. Seasons


348. The year is divided into six seasons.

      comprising
1  ವಸಂತ ಋತು vasaṃta ṛtu spring ಚೈತ್ರ caitra and ವೈಶಾಖ vaiśākha
2 ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು grīṣma ṛtu hot season ಜೇಷ್ಠ jēṣṭha and  ಆಷಾಢ āṣāḍha
3 ವರ್ಷ ಋತು varṣa ṛtu rainy season ಶ್ರಾವಣ śrāvaṇa and ಭಾದ್ರಪದ bhādrapada
4 ಶರದೃತು śaradṛtu autumn ಆಶ್ವೀಜ āśvīja and ಕಾರ್ತೀಕ kārtīka
5 ಹಿಮಂತ ಋತು himaṃta ṛtu winter ಮಾರ್ಗಶಿರ mārgaśira and ಪುಷ್ಯ puṣya
6 ಶಿಶಿರ ಋತು śiśira ṛtu cool season ಮಾಘ māgha and ಫಾಲ್ಗುಣ phālguṇa

3. Parts of the Day


349. The day of 24 English hours is divided into sixty ಘಳಿಗೆ ghaḷige, of 24 minutes each.


4. Days of the Week


350. The days of the week are called after the planets.

      from
1. Sunday *ಭಾನುವಾರ bhānuvāra ಭಾನು bhānu, Sun
    ರವಿವಾರ ravivāra ರವಿ ravi, Sun
    ಆದಿತ್ಯವಾರ ādityavāra ಆದಿತ್ಯ āditya, Sun
    *ಆದಿವಾರ ādivāra ಆದಿ ādi, First
2. Monday *ಸೋಮವಾರ sōmavāra ಸೋಮ sōma, Moon
    ಇಂದುವಾರ iṃduvāra ಇಂದು iṃdu, Moon
    ಚಂದ್ರವಾರ caṃdravāra ಚಂದ್ರ caṃdra, Moon
3. Tuesday *ಮಂಗಲವಾರ maṃgalavāra ಮಂಗಲ maṃgala, Mars
    ಕುಜವಾರ kujavāra ಕುಜ kuja, Mars
    ಅಂಗಾರಕವಾರ aṃgārakavāra ಅಂಗಾರಕ aṃgāraka, Mars
    ಭೌಮವಾರ bhaumavāra ಭೌಮ bhauma, Mars
4. Wednesday *ಬುಧವಾರ budhavāra ಬುಧ budha, Mercury
    ಸಮ್ಯವಾರ saumyavāra ಸೌಮ್ಯ saumya, Mercury
5. Thursday *ಬೃಹಸ್ಪತಿವಾರ bṛhaspativāra ಬೃಹಸ್ಪತಿ bṛhaspati, Jupiter
    ಗುರುವಾರ guruvāra ಗುರು guru, Jupiter
6. Friday *ಶುಕ್ರವಾರ śukravāra ಶುಕ್ರ śukra, Venus
    ಭಾರ್ಗವವಾರ bhārgavavāra ಭಾರ್ಗವ bhārgava, Venus
7. Saturday *ಶನಿವಾರ śanivāra ಶನಿ śani, Saturn
    ಸ್ಥಿರವಾರ sthiravāra ಸ್ಥಿರ sthira, Saturn
    ಮಂದವಾರ maṃdavāra ಮಂದ maṃda, Saturn

* These are generally used.


The End