A grammar of the Kannaḍa language

2. APPENDIX: Writing an reading Kannaḍa


compiled by Alois Payer

mailto:payer@payer.de 


Cite as:

Payer, Alois <1944 - >: Writing and reading Kannaḍa. -- Fassung vom 2009-12-20. --  URL: http://www.payer.de/kittel/kittel02a.htm                                                                 

First time published here: 2009-12-20

Revisions:

©opyright: Public domain

This text is part of the department Sanskrit ofTüpfli's Global Village Library


You need a font with diacritica as e.g. Tahoma

Kannaḍa-letters are coded in Unicode. You need a Unicode Kannaḍa font.


0. Overview1. Primary formsAbb.: Kannaḍa-Manuskript, British Library, um 1820
[Bildquelle: whatsthatpicture. -- http://www.flickr.com/photos/24469639@N00/2428206107. -- Accessed on 2009-12-18. -- Creative Commons License (by, no commercial use)]


1.1. Vowels


 
ಅ a ಆ ā  
 
ಇ i ಈ ī  
 
ಉ u ಊ ū  
   
ಋ ṛ    
e ē ಐ ai 
o ಓ ō ಔ au
 

ಂ ṃ

ಃ ḥ  

1.2. Consonants


ka kha ga
 
gha ṅa  
ca cha ja
 
jha ña  
ṭa ṭha ḍa
 
ḍha ṇa  
ta tha da
 
dha na  
pa pha ba
 
bha ma  

 

ಯ ya ರ ra ಲ la ವ va

 

ಶ śa ಷ ṣa ಸ sa

 

ಹ ha

ಳ ḷa


1.3. Reading exercise I


 1. ಅಲ
 2. ಆಳ
 3. ಅರ
 4. ಹರ
 5. ಹಠ
 6. ಈರ
 7. ಹಣ
 8. ಇಹ
 9. ದಳ
 10. ದರ
 11. ರಥ
 12. ದಯ
 13. ಒಳ
 14. ಓಡ
 15. ಗಣ
 16. ಬನ
 1. ಏತ
 2. ವರ
 3. ವನ
 4. ವಶ
 5. ಪಟ
 6. ಪದ
 7. ಫಲ
 8. ಮಗ
 9. ಮತ
 10. ಮಠ
 11. ಛಲ
 12. ತಪ
 13. ಯಮ
 14. ರಸ
 15. ಜನ
 16. ದನ
 1. ದಡ
 2. ಊದ
 3. ಜರ
 4. ಜಲ
 5. ಜಡ
 6. ಜಯ
 7. ಒಣ
 8. ಝಣ
 9. ಇಭ
 10. ಶರ
 11. ಶಠ
 12. ಈಶ
 13. ಯಶ
 14. ಕಳ
 15. ತಳ
 16. ತಡ
 17. ಹತ
 1. ಶತ
 2. ಧನ
 3. ಗಡ
 4. ಗಳ
 5. ಶಕ
 6. ಕಡ
 7. ಕಣ
 8. ಆತ
 9. ಸಲ
 10. ಸರ
 11. ನಳ
 12. ನಯ
 13. ನರ
 14. ನಖ
 15. ಗಜ

1.4. Reading exercise II


 1. ರಟ
 2. ಓರಣ
 3. ಓಲಗ
 4. ಔತಣ
 5. ಅಂಗನ
 6. ಕರಗ
 7. ಗಮನ
 8. ಚರಣ
 9. ಜಗಳ
 10. ತನಯ
 11. ದಸರ

 

 1. ನಗರ
 2. ಪಯಣ
 3. ಬರಹ
 4. ಮರಣ
 5. ರಮಣ
 6. ಲವಣ
 7. ವರಹ
 8. ಸರಳ
 9. ಹವಳ
 10. ಗರಗಸ
 11. ಸಡಗರ
 12. ತರತರ

 

 1. ಅರಸ
 2. ಅಗಸ
 3. ಅವನ
 4. ಅಗಲ
 5. ಆದರ
 6. ಆಗಮ
 7. ಇದರ
 8. ಉದರ
 9. ಈಚಲ
 10. ರಕ
 11. ಏತರ

 


2. Secondary form of vowels


  Initial forms Secondary forms
a

inherent
ā
i ಿ
ī
u
ū
e
ē
ai
o
ō
au

 

 
a

ā

i

ī

u

ū


e

ē

ai

o

ō

au
ಅಂ
aṃ
ಅಃ
aḥ
ಕ್ k ಕಾ ಕಿ ಕೀ ಕು ಕೂ ಕೃ ಕೆ ಕೇ ಕೈ ಕೊ ಕೋ ಕೌ ಕಂ ಕಃ
  ka ki ku kṛ ke kai ko kau kaṃ kaḥ
ಖ್ kh ಖಾ ಖಿ ಖೀ ಖು ಖೂ ಖೃ ಖೆ ಖೇ ಖೈ ಖೊ ಖೋ ಖೌ ಖಂ ಖಃ
  kha khā khi khī khu khū khṛ khe khē khai kho khō khau khaṃ khaḥ
ಗ್ g ಗಾ ಗಿ ಗೀ ಗು ಗೂ ಗೃ ಗೆ ಗೇ ಗೈ ಗೊ ಗೋ ಗೌ ಗಂ ಗಃ
  ga gi gu gṛ ge gai go gau gaṃ gaḥ
ಘ್ gh ಘಾ ಘಿ ಘೀ ಘು ಘೂ ಘೃ ಘೆ ಘೇ ಘೈ ಘೊ ಘೋ ಘೌ ಘಂ ಘಃ
  gha ghā ghi ghī ghu ghū ghṛ ghe ghē ghai gho ghō ghau ghaṃ ghaḥ
ಙ್ ṅ ಙಾ ಙಿ ಙೀ ಙು ಙೂ ಙೃ ಙೆ ಙೇ ಙೈ ಙೊ ಙೋ ಙೌ ಙಂ ಙಃ
  ṅa ṅā ṅi ṅī ṅu ṅū ṅṛ ṅe ṅē ṅai ṅo ṅō ṅau ṅaṃ ṅaḥ
ಚ್ c ಚಾ ಚಿ ಚೀ ಚು ಚೂ ಚೃ ಚೆ ಚೇ ಚೈ ಚೊ ಚೋ ಚೌ ಚಂ ಚಃ
  ca ci cu cṛ ce cai co cau caṃ caḥ
ಛ್ ch ಛಾ ಛಿ ಛೀ ಛು ಛೂ ಛೃ ಛೆ ಛೇ ಛೈ ಛೊ ಛೋ ಛೌ ಛಂ ಛಃ
  cha chā chi chī chu chū chṛ che chē chai cho chō chau chaṃ chaḥ
ಜ್ j ಜಾ ಜಿ ಜೀ ಜು ಜೂ ಜೃ ಜೆ ಜೇ ಜೈ ಜೊ ಜೋ ಜೌ ಜಂ ಜಃ
  ja ji ju jṛ je jai jo jau jaṃ jaḥ
ಝ್ jh ಝಾ ಝಿ ಝೀ ಝು ಝೂ ಝೃ ಝೆ ಝೇ ಝೈ ಝೊ ಝೋ ಝೌ ಝಂ ಝಃ
  jha jhā jhi jhī jhu jhū jhṛ jhe jhē jhai jho jhō jhau jhaṃ jhaḥ
ಞ್ ñ ಞಾ ಞಿ ಞೀ ಞು ಞೂ ಞೃ ಞೆ ಞೇ ಞೈ ಞೊ ಞೋ ಞೌ ಞಂ ಞಃ
  ña ñā ñi ñī ñu ñū ñṛ ñe ñē ñai ño ñō ñau ñaṃ ñaḥ
ಟ್ ṭ ತಾ ತಿ ತೀ ತು ತೂ ತೃ ತೆ ತೇ ತೈ ತೊ ತೋ ತೌ ತಂ ತಃ
  ṭa ṭā ṭi ṭī ṭu ṭū ṭṛ ṭe ṭē ṭai ṭo ṭō ṭau ṭaṃ ṭaḥ
ಠ್ ṭh ಥಾ ಥಿ ಥೀ ಥು ಥೂ ಥೃ ಥೆ ಥೇ ಥೈ ಥೊ ಥೋ ಥೌ ಥಂ ಥಃ
  ṭha ṭhā ṭhi ṭhī ṭhu ṭhū ṭhṛ ṭhe ṭhē ṭhai ṭho ṭhō ṭhau ṭhaṃ ṭhaḥ
ಡ್ ḍ ದಾ ದಿ ದೀ ದು ದೂ ದೃ ದೆ ದೇ ದೈ ದೊ ದೋ ದೌ ದಂ ದಃ
  ḍa ḍā ḍi ḍī ḍu ḍū ḍṛ ḍe ḍē ḍai ḍo ḍō ḍau ḍaṃ ḍaḥ
ಢ್ ḍh ಧಾ ಧಿ ಧೀ ಧು ಧೂ ಧೃ ಧೆ ಧೇ ಧೈ ಧೊ ಧೋ ಧೌ ಧಂ ಧಃ
  ḍha ḍhā ḍhi ḍhī ḍhu ḍhū ḍhṛ ḍhe ḍhē ḍhai ḍho ḍhō ḍhau ḍhaṃ ḍhaḥ
ಣ್ ṇ ನಾ ನಿ ನೀ ನು ನೂ ನೃ ನೆ ನೇ ನೈ ನೊ ನೋ ನೌ ನಂ ನಃ
  ṇa ṇā ṇi ṇī ṇu ṇū ṇṛ ṇe ṇē ṇai ṇo ṇō ṇau ṇaṃ ṇaḥ
ತ್ t ಟಾ ಟಿ ಟೀ ಟು ಟೂ ಟೃ ಟೆ ಟೇ ಟೈ ಟೊ ಟೋ ಟೌ ಟಂ ಟಃ
  ta ti tu tṛ te tai to tau taṃ taḥ
ಥ್ th ಠಾ ಠಿ ಠೀ ಠು ಠೂ ಠೃ ಠೆ ಠೇ ಠೈ ಠೊ ಠೋ ಠೌ ಠಂ ಠಃ
  tha thā thi thī thu thū thṛ the thē thai tho thō thau thaṃ thaḥ
ದ್ d ಡಾ ಡಿ ಡೀ ಡು ಡೂ ಡೃ ಡೆ ಡೇ ಡೈ ಡೊ ಡೋ ಡೌ ಡಂ ಡಃ
  da di du dṛ de dai do dau daṃ daḥ
ಢ್ dh ಢಾ ಢಿ ಢೀ ಢು ಢೂ ಢೃ ಢೆ ಢೇ ಢೈ ಢೊ ಢೋ ಢೌ ಢಂ ಢಃ
  dha dhā dhi dhī dhu dhū dhṛ dhe dhē dhai dho dhō dhau dhaṃ dhaḥ
ನ್ n ಣಾ ಣಿ ಣೀ ಣು ಣೂ ಣೃ ಣೆ ಣೇ ಣೈ ಣೊ ಣೋ ಣೌ ಣಂ ಣಃ
  na ni nu nṛ ne nai no nau naṃ naḥ
ಪ್ p ಪಾ ಪಿ ಪೀ ಪು ಪೂ ಪೃ ಪೆ ಪೇ ಪೈ ಪೊ ಪೋ ಪೌ ಪಂ ಪಃ
  pa pi pu pṛ pe pai po pau paṃ paḥ
ಫ್ ph ಫಾ ಫಿ ಫೀ ಫು ಫೂ ಫೃ ಫೆ ಫೇ ಫೈ ಫೊ ಫೋ ಫೌ ಫಂ ಫಃ
  pha phā phi phī phu phū phṛ phe phē phai pho phō phau phaṃ phaḥ
ಬ್ b ಬಾ ಬಿ ಬೀ ಬು ಬೂ ಬೃ ಬೆ ಬೇ ಬೈ ಬೊ ಬೋ ಬೌ ಬಂ ಬಃ
  ba bi bu bṛ be bai bo bau baṃ baḥ
ಭ್ bh ಭಾ ಭಿ ಭೀ ಭು ಭೂ ಭೃ ಭೆ ಭೇ ಭೈ ಭೊ ಭೋ ಭೌ ಭಂ ಭಃ
  bha bhā bhi bhī bhu bhū bhṛ bhe bhē bhai bho bhō bhau bhaṃ bhaḥ
ಮ್ m ಮಾ ಮಿ ಮೀ ಮು ಮೂ ಮೃ ಮೆ ಮೇ ಮೈ ಮೊ ಮೋ ಮೌ ಮಂ ಮಃ
  ma mi mu mṛ me mai mo mau maṃ maḥ
ಯ್ y ಯಾ ಯಿ ಯೀ ಯು ಯೂ ಯೃ ಯೆ ಯೇ ಯೈ ಯೊ ಯೋ ಯೌ ಯಂ ಯಃ
  ya yi yu yṛ ye yai yo yau yaṃ yaḥ
ರ್ r ರಾ ರಿ ರೀ ರು ರೂ ರೃ ರೆ ರೇ ರೈ ರೊ ರೋ ರೌ ರಂ ರಃ
  ra ri ru rṛ re rai ro rau raṃ raḥ
ಲ್ l ಲಾ ಲಿ ಲೀ ಲು ಲೂ ಲೃ ಲೆ ಲೇ ಲೈ ಲೊ ಲೋ ಲೌ ಲಂ ಲಃ
  la li lu lṛ le lai lo lau laṃ laḥ
ವ್ v ವಾ ವಿ ವೀ ವು ವೂ ವೃ ವೆ ವೇ ವೈ ವೊ ವೋ ವೌ ವಂ ವಃ
  va vi vu vṛ ve vai vo vau vaṃ vaḥ
ಶ್ ś ಶಾ ಶಿ ಶೀ ಶು ಶೂ ಶೃ ಶೆ ಶೇ ಶೈ ಶೊ ಶೋ ಶೌ ಶಂ ಶಃ
  śa śā śi śī śu śū śṛ śe śē śai śo śō śau śaṃ śaḥ
ಷ್ ṣ ಷಾ ಷಿ ಷೀ ಷು ಷೂ ಷೃ ಷೆ ಷೇ ಷೈ ಷೊ ಷೋ ಷೌ ಷಂ ಷಃ
  ṣa ṣā ṣi ṣī ṣu ṣū ṣṛ ṣe ṣē ṣai ṣo ṣō ṣau ṣaṃ ṣaḥ
ಸ್ s ಸಾ ಸಿ ಸೀ ಸು ಸೂ ಸೃ ಸೆ ಸೇ ಸೈ ಸೊ ಸೋ ಸೌ ಸಂ ಸಃ
  sa si su sṛ se sai so sau saṃ saḥ
ಹ್ h ಹಾ ಹಿ ಹೀ ಹು ಹೂ ಹೃ ಹೆ ಹೇ ಹೈ ಹೊ ಹೋ ಹೌ ಹಂ ಹಃ
  ha hi hu hṛ he hai ho hau haṃ haḥ
ಳ್ ḷ ಳಾ ಳಿ ಳೀ ಳು ಳೂ ಳೃ ಳೆ ಳೇ ಳೈ ಳೊ ಳೋ ಳೌ ಳಂ ಳಃ
  ḷa ḷā ḷi ḷī ḷu ḷū ḷṛ ḷe ḷē ḷai ḷo ḷō ḷau ḷaṃ ḷaḥ

2.1. Reading exercise III


 1. ಕರು : calf
 2. ಶುಲ್ಕ : fee
 3. ಖಳ : wicked
 4. ಮುಖ : face
 5. ಗಡಿಗೆ : pot
 6. ಘನ : solid, cubic
 7.  ಚಳಿ : cold
 8. ಚಾಯೆ : shadow
 9. ಜಯ : victory
 10. ಝರಿ : rivulet
 11. ಟಗರು : ram
 12. ಠಾಣೇ : police station
 13. ಹಣ : money
 14. ತರು : bring
 15. ದಡ : shore
 16. ಧನ : wealth
 17. ನದಿ : river
 18. ಪಡು : west
 19. ಯಾರು : who
 20. ಪಾಠ : lesson
 1. ಸುಂಕ : octroi
 2. ಮಂಚ : cot
 3. ಹುಂಜ : rooster
 4. ನೆಂಟ : relative
 5. ಗಂಡ : husband
 6. ಅಂದ : beautiful
 7. ಸಂತೆ : shandy
 8. ತಂಪು : cold
 9. ದುಂಬಿ : bee
 10. ಅಂಶ : portion
 11. ಅರಸ : king
 12. ಎಲೆ : leaf
 13. ಕೆರೆ :  tank
 14. ಗೆರೆ : line
 15. ತೆನೆ : ear of corn
 16. ಬೆಣೆ : peg
 17. ಮೆದೆ : heap
 18. ಸೆಗಣಿ : cow-dung
 19. ಹೆಗಲು : shoulder
 20. ಏನು : what
 1. ಠೀವಿ : style
 2. ತೀರ : shore
 3. ದೀಪ : lamp
 4. ನೀನು : you
 5. ಪೀಠ : seat
 6. ಮೀನು : fish
 7. ವೀರ : hero
 8. ಸೀರೆ : sari
 9. ಹೀರೆ : a vegetable
 10. ಉಡು : wear
 11. ಕುಡಿ : drink
 12. ಗುರಿ : aim
 13. ಚುರುಕು : active
 14. ತುಟಿ : lip
 15. ದುಡಿ : labour
 16. ನುಡಿ : speech
 17. ಪುಟ : page
 18. ಬುಡ : bottom
 19. ಮುರು : ear-ring
 20. ನಾಗ : servant
 1. ಮೋಡ : cloud
 2. ರೋಮ : body hair
 3. ಔತಣ : feast
 4. ಗೌಡ : Gauḍa caste
 5. ಚೌಕ : square
 6. ಪೌರ : citizen
 7. ಸೌರ : solar
 8. ಹೌದು : yes
 9. ಅಂಗ : limb
 10. ತಂಗು : stay
 11. ಕಮಲ : lotus
 12. ಬಲ : strength
 13. ಆಳ : depth
 14. ಕಾಲ : time
 15. ಗಾಣ : oil mill
 16. ಚಾರ : servant
 17. ಜಾಗ : place
 18. ತಾತ : grand father
 19. ದಾರ : thread
 20. ಪೊರೆ : protect

 

 1. ಬಾಲ : tail
 2. ಮಾವ : father-in-law
 3. ಯಾವ : which
 4. ರಾಜ : king
 5. ಲಾಭ : profit
 6. ವಾರ : week
 7. ಶಾಪ : curse
 8. ಮರ : tree
 9. ಬರು : come
 10. ಚೋಳು : scorpion
 11. ತೋಅ : wolf
 12. ನೋಡು : see
 13. ಬೋನು : trap
 14. ಗೀರು : scratch
 15. ಚೀರು : scream
 16. ಜೀವ : life, soul
 17. ದುಃಖ : sorrow
 18. ಮೈಸೂರು : Mysore
 19. ರೈತ : farmer
 20. ಒಡಲು : body
 1. ಮೊರೆ : request
 2. ಹೊರೆ : load
 3. ಓಡು : run
 4. ಕೋಪ : anger
 5. ಗೋಡೆ : wall
 6. ಐದು : five
 7. ಕೈದಿ : prisoner
 8. ಪೈರು : crop
 9. ಕೊಡು : to give
 10. ಕೇರೆ : water snake
 11. ಗೇರು : cashew
 12. ಚೇಳು : scorpion
 13. ಡೇರೆ : tent
 14. ದೇವರು : god
 15. ನೇಗಿಲು : plough
 16. ಪೇಟೇ : town
 17. ಬೇಡ : not wanted
 18. ಮೇಲೆ : above
 19. ಹೇಳು : tell
 20. ಫಲ : fruit
 1. ಸಾಲ : loan
 2. ಹಾರ : garland
 3. ಇದು : this
 4. ಕಿಡಿ : spark
 5. ಗಿಡ : plant
 6. ಜಿಗಿ : to jump
 7. ತಿಳಿ : to know
 8. ದಿನ : day
 9. ನಿಜ : truth
 10. ಪಿತ : father
 11. ಬಿಲ : hole
 12. ಮಿತ : limited
 13. ಸಿಡಿ : burst
 14. ವಿಮಾನ : aeroplane
 15. ಈತ : this man
 16. ಕೀಟ : insect
 17. ಮೂರು : three
 18. ಶೂರ : brave man
 19. ಹೂವು : flower
 20. ಋಷಿ : Vedic seer
 1. ಸುಡು : burn
 2. ವಿಷ : poison
 3. ಹುಡುಕು : search
 4. ಊತ : meal
 5. ಕೂಟ : group
 6. ಗೂಟ : peg
 7. ಚೂರು : little
 8. ಜೂಜು : dice
 9. ತೂಕ : weight
 10. ಹುಳ : insect
 11. ದೂಡು : push
 12. ವನ : forest
 13. ನೂರು : hundred
 14. ಪೂಜೆ : worship
 15. ಬೂದಿ : ash
 16. ಹವೇ : climate
 17. ಸರ : necklage
 18. ಕೃಷಿ : cultivation
 19. ಗೊನೆ : bunch
 20. ಹವೇ : climate
 21. ಜೊತೆ : together
 22. ತೊಡೆ : thigh
 23. ಲತೆ : creeper
 24. ಸರ : necklage

3. Ligatures


Many of the ligatures occur only in Sanskrit words and Sanskrit texts.

ಕ್ ಕ್ಕ ಕ್ಖ ಕ್ಟ ಕ್ತ ಕ್ತ್ಯ ಕ್ತ್ರ ಕ್ತ್ವ ಕ್ನ ಕ್ಮ ಕ್ಯ ಕ್ರ ಕ್ಲ ಕ್ವ
k kka kkha kṭa kta ktya ktra ktva kna kma kya kra kla kva
  ಕ್ಷ ಕ್ಷ್ಮ                      
  kṣa kṣma                      
ಖ್ ಖ್ಯ ಖ್ರ                      
kh khya khra                      
ಗ್ ಗ್ಗ ಗ್ಘ ಗ್ದ ಗ್ನ ಗ್ಮ ಗ್ಯ ಗ್ರ ಗ್ರ್ಯ ಗ್ಲ        
g gga ggha gda gna gma gya gra grya gla        
ಘ್ ಘ್ನ ಘ್ಮ ಘ್ರ                    
gh ghna ghma ghra                    
ಙ್ ನ್ಕ ನ್ಕ್ತ ಙ್ಕ್ಷ ಙ್ಕ್ಷ್ವ ಙ್ಗ ಙ್ಘ ಙ್ಙ ಙ್ಮ          
ṅka ṅkta ṅkṣa ṅkṣva ṅga ṅgha ṅṅa ṅma          
ಚ್ಚ ಚ್ಛ ಚ್ಛ್ರ ಚ್ಞ ಚ್ಮ ಚ್ಯ              
c cca ccha cchra cña cma cya              
ಛ್ಯ ಛ್ರ                      
ch chya chra                      
ಜ್ ಜ್ಜ ಜ್ಝ ಜ್ಞ ಜ್ಞ್ಯ ಜ್ಮ ಜ್ರ ಜ್ವ            
j jja jjha jña jñya jma jra jva            
ಞ್ ಞ್ಚ ಞ್ಛ ಞ್ಜ ಞ್ಞ್                  
ñ ñca ñcha ñja ñña                  
ಟ್ ಟ್ಕ ಟ್ಟ ಟ್ಠ ಟ್ಯ ಟ್ರ                
ṭka ṭṭa ṭṭha ṭya ṭra                
ಠ್ ಠ್ಯ ಠ್ರ                      
ṭh ṭhya ṭhra                      
ಡ್ ಡ್ಗ ಡ್ಡ ಡ್ತ ಡ್ರ ಡ್ಲ                
ḍga ḍḍa ḍta ḍra ḍla                
ಢ್ ಢ್ಯ ಢ್ರ                      
ḍh ḍhya ḍhra                      
ಣ್ ಣ್ಟ ಣ್ಠ ಣ್ಡ ಣ್ಢ ಣ್ಣ ಣ್ಮ ಣ್ಯ            
ṇṭa ṇṭha ṇḍa ṇḍha ṇṇa ṇma ṇya            
ತ್ ತ್ಕ ತ್ತ ತ್ತ್ಯ ತ್ತ್ರ ತ್ತ್ವ ತ್ಥ ತ್ನ ತ್ಪ ತ್ಯ ತ್ರ ತ್ರ್ಯ ತ್ಸ ತ್ವ
t tka tta ttya ttra ttva ttha tna tpa tya tra trya tsa tva
  ತ್ಸ                        
  tsa                        
ಥ್ ಥ್ಯ                        
th thya                        
ದ್ ದ್ಗ ದ್ದ ದ್ಧ ದ್ಧ್ವ ದ್ನ ದ್ಬ ದ್ಭ ದ್ಭ್ಯ ದ್ಮ ದ್ಯ ದ್ರ ದ್ರ್ಯ ದ್ವ
d dga dda ddha ddhva dna dba dbha dbhya dma dya dra drya dva
  ದ್ವ್ಯ                        
  dvya                        
ಧ್ ಧ್ನ ಧ್ಮ ಧ್ಯ ಧ್ರ ಧ್ವ                
dh dhna dhma dhya dhra dhva                
ನ್ ನ್ತ ನ್ತ್ಯ ನ್ತ್ರ ನ್ದ ನ್ದ್ರ ನ್ಧ ನ್ಧ್ರ ನ್ನ ನ್ಯ ನ್ವ      
n nta ntya ntra nda ndra ndha ndhra nna nya nva      
ಪ್ ಪ್ತ ಪ್ನ ಪ್ಮ ಪ್ಯ ಪ್ರ ಪ್ಲ ಪ್ಸ            
p pta pna pma pya pra pla psa            
ಬ್ ಬ್ಜ ಬ್ದ ಬ್ಧ ಬ್ಬ ಬ್ಭ ಬ್ರ              
b bja bda bdha bba bbha bra              
ಭ್ ಭ್ನ ಭ್ಯ ಭ್ರ                    
bh bhna bhya bhra                    
ಮ್ ಮ್ನ ಮ್ಪ ಮ್ಬ ಮ್ಮ ಮ್ಯ ಮ್ರ ಮ್ಲ            
m mna mpa mba mma mya mra mla            
ಯ್ ಯ್ಯ ಯ್ವ                      
y yya yva                      
ರ್ ರ್ಕ ರ್ಧ ರ್ರ ರ್ಯ                  
r rka rdha rra rya                  
ಲ್ ಲ್ಕ ಲ್ಪ ಲ್ಲ ಲ್ಯ ಲ್ವ                
l lka lpa lla lya lva                
ವ್ ವ್ನ ವ್ಯ ವ್ರ ವ್ವ                  
v vna vya vra vva                  
ಶ್ ಶ್ಚ ಶ್ಚ್ಯ ಶ್ನ ಶ್ಯ ಶ್ರ ಶ್ಲ ಶ್ವ ಶ್ವ್ಯ ಶ್ಶ        
ś śca ścya śna śya śra śla śva śvya śśa        
ಷ್ ಷ್ಕ ಷ್ಟ ಷ್ಟ್ಯ ಷ್ಟ್ರ ಷ್ಟ್ರ್ಯ ಷ್ಟ್ವ ಷ್ಠ ಷ್ಠ್ಯ ಷ್ಣ ಷ್ಣ್ಯ ಷ್ಪ ಷ್ಮ ಷ್ಯ
ṣka ṣṭa ṣṭya ṣra ṣṭrya ṣṭva ṣṭha ṣṭhya ṣṇa ṣṇya ṣpa ṣma ṣya
  ಷ್ಷ                        
  ṣṣa                        
ಸ್ ಸ್ಕ ಸ್ಖ ಸ್ತ ಸ್ತ್ಯ ಸ್ತ್ರ ಸ್ತ್ವ ಸ್ಥ ಸ್ನ ಸ್ಪ ಸ್ಯ ಸ್ರ ಸ್ವ ಸ್ಸ
s ska skha sta stya stra stva stha sna spa sya sra sva ssa
ಹ್ ಹ್ಣ ಹ್ನ ಹ್ಮ ಹ್ಯ ಹ್ರ ಹ್ಲ ಹ್ವ ಹ್ಹ          
h hṇa hna hma hya hra hla hva hha          
ಳ್ ಳ್ಯ ಳ್ವ ಳ್ಳ                    
ḷya ḷva ḷḷa                    

3.1. Reading exercise IV


 1. ಹಗ್ಗ : rope
 2. ಉದ್ಗಾರ : exclamation
 3. ಅಕ್ಕ : elder sister
 4. ಶುಲ್ಕ : fee
 5. ಉದ್ಘಾಟನೆ : opening ceremony
 6. ವಾಙ್ಮಯ : literature
 7. ದಬ್ಬಿ : box
 8. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ : temporary
 9. ಅಡ್ಡ : across
 10. ಢಕ್ಕೇ : a drum
 11. ಅಸ್ಥಿ : bones
 12. ಸದ್ದು : sound
 13. ಬೇನ್ನು : back
 14. ಸ್ವಪ್ನ : dream
 15. ತಪ್ಪು : mistake
 16. ತಾತ್ಪರ್ಯ : summary
 17. ಅಲ್ಪ : little
 18. ಪುಷ್ಪ : flower
 19. ಆಶ್ಚರ್ಯ : wonder
 20. ಕ್ಸಮೆ : excuse
 21. ಬಸ್ಸು : bus
 1. ಉತ್ಸಾಹ : enthusiasm
 2. ಹುಚ್ಚ : mad man
 3. ಅಜ್ಜ : grand father
 4. ಜ್ಞಾನ : knowledge
 5. ಅಟ್ಟ : garret
 6. ನಷ್ಟ : loss
 7. ನಿಷ್ಠೆ : devotion
 8. ಹಳ್ಳ : pit
 9. ಸ್ಪನ್ದನ / ಸ್ಪಂದನ : vibration
 10. ಹುಬ್ಬು : brow
 11. ಭಾಗ್ಯ : luck
 12. ತಮ್ಮ : younger brother
 13. ಯುಗ್ಮ : pair
 14. ಜಾಣ್ಮೆ : cleverness
 15. ಆತ್ಮ : soul
 16. ಕೊಯ್ಯು : to reap
 17. ವಾಕ್ಯ : sentence
 18. ಯೋಗ್ಯ : worthy
 19. ತ್ಯಾಜ್ಯ : to be abandoned
 20. ನಾಟ್ಯ : dance
 21. ಅಣ್ಣ : elder brother
 1. ಹತ್ತು : ten
 2. ರಕ್ತ : blood
 3. ಸಪ್ತ : seven
 4. ಹಸ್ತ : hand
 5. ಥಟ್ಟು : heap
 6. ಇಲ್ಲಿ : here
 7. ಆಹ್ಲಾದ : pleasant
 8. ಅವ್ವ : mother
 9. ಅನ್ವೇಷಣೆ : search
 10. ಶಬ್ದ : sound, word
 11. ಶಿಕ್ಸೆ : punishment
 12. ಖಾದ್ಯ : eatable
 13. ನ್ಯಾಯ : justice
 14. ಪಲ್ಯ : vegetable
 15. ಬಾಹ್ಯ : outer
 16. ರಕ್ತ : blood
 17. ಕರ್ರಗೆ : blackish
 18. ಗ್ರಹಣ : eclipse
 19. ವಜ್ರ : diamond
 20. ಪತ್ರ : letter
 21. ತಾಮ್ರ : copper
 22. ಸೂರ್ಯ : sun

4. Reading exrcise V


ಶ್ರೀಗಣನಾಥ by ಪುರಂದರ ದಾಸ (1484 - 1564)

ಶ್ರೀಗಣನಾಥ ಸಿನ್ಧುರವರ್ಣ
ಕರುಣಾಸಾಗರ ಕರಿವದನ

ಲಮ್ಬೋದರ ಲಕುಮೀಕರ
ಅಮ್ಬಾಸುತ ಅಮರವಿನುತ
ಲಮ್ಬೋದರ ಲಕುಮೀಕರ

ಸಿದ್ಧಚಾರಣ ಗಣಸೇವಿತ
ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ

ಲಮ್ಬೋದರ ಲಕುಮೀಕರ
ಅಮ್ಬಾಸುತ ಅಮರವಿನುತ
ಲಮ್ಬೋದರ ಲಕುಮೀಕರ

ಸಕಲವಿದ್ಯಾದಿಪೂಜಿತ
ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ

ಲಮ್ಬೋದರ ಲಕುಮೀಕರ
ಅಮ್ಬಾಸುತ ಅಮರವಿನುತ
ಲಮ್ಬೋದರ ಲಕುಮೀಕರ

Herrlicher Herr der Scharen Śivas, aus dem Stande der Elefanten, du Ozean des Mitleids, Elefantengesicht!

Du Hängebauch, Bereiter von Glück und Reichtum, Sohn der Muttergöttin, von den Unsterblichen Umjubelter, Hängebauch, Bereiter von Glück und Reichtum!

Himmlischer Sänger aus der Schuke der Vollendeten, von den Scharen Śivas Verehrter, Führer zu Vollendung, Verehrung sei Dir, Verehrung!

Du Hängebauch, Bereiter von Glück und Reichtum, Sohn der Muttergöttin, von den Unsterblichen Umjubelter, Hängebauch, Bereiter von Glück und Reichtum!

Du zu Beginn jeder Wissenschaft Verehrter, Höchster von allen,

Verehrung sei Dir, Verehrung!

Du Hängebauch, Bereiter von Glück und Reichtum, Sohn der Muttergöttin, von den Unsterblichen Umjubelter, Hängebauch, Bereiter von Glück und Reichtum!

 


To: 3. On roots or verbal themes