ಕನ್ನಡ


(Bildquelle: PlaneMad/Wikipedia. -- CC-by-sa)

An Elementary Grammar of the Kannada, or Canarese Language

by Thomas Hodson


13. Irregular Verbs (§§ 115 - 117)


Zitierweise / cite as:

Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language. -- 13. Irregular Verbs (§§ 115 - 117). -- Fassung vom 2011-08-25. -- URL: http://www.payer.de/hodson/hodson13.htm           

First published as:  Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language ; in which every word used in the examples is translated, and the pronunciation is given in English characters. -- 2. ed. -- Bangalore : Wesleyan Mission Press, 1864. -- 128 p. ; 23 cm.

First time published here: 2011-08-25

Revisions:

©opyright: Public domain

This text is part of the section Sanskrit und Indien  of Tüpfli's Global Village Library


If you don't get the diacritics displayed, install a Unicode font like Tahoma.


Irregular Verbs


115. About one hundred verbs are irregular in the Past Gerund; which affects

In these verbs, the Past Gerund is formed by addition of a syllable, or by changing the final syllable of the root into

Whether the verb be of the First or Second conjugation, the irregular past Gerund always end in ಉ u, and the past participle is formed from it by changing ಉ u, into ಅ a.

From these the past tense and the contingent future are formed by cutting off the final vowels, and adding the personal affixes, according to rule.

Thus

The root of the verb ಕೊಡು
koḍu
Past gerund ಕೊಟ್ಟು
koṭṭu
Past participle ಕೊಟ್ಟ
koṭṭa
Past tense. 1st person singular ಕೊಟ್ಟೆನು
koṭṭenu
Contingent future. 1st person singular ಕೊಟ್ಟೇನು
koṭṭēnu

116. The 3rd person singular neuter, past tense is also given in the following list to remove all difficulty respecting it, out of the learner's way. But the other personal affixes, as well as the past participle, being regular, are not given in the following tabular form.


List of Irregular Verbs


Root Meaning Past Gerund Past Tense
1st singular
Past Tense
3rd singular neuter
Contingent Future
1st singular
ಅಡು
aḍu
cook ಅಟ್ಟು
aṭṭu
ಅಟ್ಟೆನು
aṭṭenu
ಅಟ್ಟಿತು
aṭṭitu
ಅಟ್ಟೇನು
aṭṭēnu
ಅರಿ
ari
know
ಅರಿತು
aritu
ಅರಿತೆನು
aritenu
ಅರಿಯಿತು
ariyitu
ಅರಿತೇನು
aritēnu
ಅಲೆ
ale
wander ಅಲೆತು
aletu

ಅಲೆದು
aledu

ಅಲೆತೆನು
aletenu

ಅಲೆದೆನು
aledenu

ಅಲೆಯಿತು
aleyitu
ಅಲೆತೇನು
aletēnu

ಅಲೆದೇನು
aledēnu

ಅವಿ
avi
conceal ಅವಿತು
avitu
ಅವಿತೆನು
avitenu
ಅವಿಯಿತು
aviyitu
ಅವಿತೇನು
avitēnu
ಅಳು
aḷu
weep ಅತ್ತು
attu
ಅತ್ತೆನು
attenu
ಅತ್ತಿತು
attitu
ಅತ್ತೇನು
attēnu
ಅಣ್ಣು
annu
say ಅಂದು
aṃdu
ಅಂದೆನು
aṃdenu
ಅಂದಿತು
aṃditu
ಅಂದೇನು
aṃdēnu
ಆಗು
āgu
become ಆಗಿ
āgi
ಆದೆನು
ādenu
ಆಯಿತು
āyitu
ಆದೇನು
ādēnu
ಆನು
ānu
prop, recline ಆತು
ātu
ಆತೆನು
ātenu
ಆತಿತು
ātitu
ಆತೇನು
ātēnu
ಆಸರು
āsaru
be tired ಆಸತ್ತು
āsattu
ಆಸತ್ತೆನು
āsattenu
ಆಸತ್ತಿತು
āsattitu
ಆಸತ್ತೇನು
āsattēnu
ಇಡು
iḍu
keep out ಇಟ್ಟು
iṭṭu
ಟ್ಟೆನು
iṭṭenu
ಇಟ್ಟಿತು
iṭṭitu
ಇಟ್ಟೇನು
iṭṭēnu
ಇರು
iru
be, exist ಇದ್ದು
iddu
ಇದ್ದೆನು
iddenu
ಇತ್ತು
ittu
ಇದ್ದೇನು
iddēnu

ī

2. sg. imperative: ಈಯಿ īyi

give ಇತ್ತು
ittu
ಇತ್ತೆನು
ittenu
ಇತ್ತಿತು
ittitu
ಇತ್ತೇನು
ittēnu
ಈನು
īnu
yean, bring forth ಈದು
īdu
ಈದೆನು
īdenu
ಈಯಿತು
īyitu
ಈದೇನು
īdēnu
ಉಗು
ugu
throw ಉಕ್ಕು
ukku
ಉಕ್ಕೆನು
ukkenu
ಉಕ್ಕಿತು
ukkitu
ಉಕ್ಕೇನು
ukkēnu
ಉಡು
uḍu
dress ಉಟ್ಟು
uṭṭu
ಉಟ್ಟೆನು
uṭṭenu
ಉಟ್ಟಿತು
uṭṭitu
ಉಟ್ಟೇನು
uṭṭēnu
ಉಣ್ಣು
uṇṇu
eat ಉಂಡು
uṃḍu
ಉಂಡೆನು
uṃḍenu
ಉಂಡಿತು
uṃḍitu
ಉಂಡೇನು
uṃḍēnu
ಉಳು
uḷu
plough ಉತ್ತು
uttu
ಉತ್ತೆನು
uttenu
ಉತ್ತಿತು
uttitu
ಉತ್ತೇನು
uttēnu
ಎಚ್ಚರು
eccaru
be watchful ಎಚ್ಚತ್ತು
eccattu
ಎಚ್ಚತ್ತೆನು
eccattenu
ಎಚ್ಚತ್ತಿತು
eccattitu
ಎಚ್ಚತ್ತೇನು
eccattēnu
ಎನ್ನು
ennu
say ಎಂದು
eṃdu
ಎಂದೆನು
eṃdenu
ಎಂದಿತು
eṃditu
ಎಂದೇನು
eṃdēnu
ಎಸೆ
ese
shoot with an arrow ಎಸೆದು
esedu

ಎಸೆತು
esetu

ಎಸೆದೆನು
esedenu

ಎಸೆತೆನು
esetenu

ಎಸೆಯಿತು
eseyitu
ಎಸೆದೇನು
esedēnu

ಎಸೆತೇನು
esetēnu

ಏಳು
ēḷu
arise ಎದ್ದು
eddu
ಎದ್ದೆನು
eddenu
ಎದ್ದಿತು
edditu
ಎದ್ದೇನು
eddēnu
ಒದೆ
ode
kick ಒದ್ದು
oddu
ಒದ್ದೆನು
oddenu
ಒದ್ದಿತು
odditu
ಒದ್ದೇನು
oddēnu
ಕದಿ
kadi
steal ಕದ್ದು
kaddu
ಕದ್ದೆನು
kaddenu
ಕದಿಯಿತು
kadiyitu
ಕದ್ದೇನು
kaddēnu
ಕಲಿ
kali
learn ಕಲಿತು
kalitu
ಕಲಿತೆನು
kalitenu
ಕಲಿಯಿತು
kaliyitu
ಕಲಿತೇನು
kalitēnu
ಕವಲು
kavalu
branch, fork ಕವಲ್ತು
kavaltu
ಕವಲ್ತೆನು
kavaltenu
ಕವಲಿತು
kavalitu
ಕವಲ್ತೇನು
kavaltēnu
ಕಳೆ
kaḷe
los ಕಳೆದು
kaḷedu
ಕಳೆದೆನು
kaḷedenu
ಕಳಿಯಿತು
kaḷiyitu
ಕಳೆದೇನು
kaḷedēnu
ಕಳು
kaḷu
steal ಕದ್ದು
kaddu
ಕದ್ದೆನು
kaddenu
ಕದ್ದಿತು
kadditu
ಕದ್ದೇನು
kaddēnu
ಕಾ

2. sg. Imperative: ಕಯಿ kāyi

protect ಕಾದು
kādu
ಕಾದೆನು
kādenu
ಕಾಯಿತು
kāyitu
ಕಾದೇನು
kādēnu
ಕಾಣು
kāṇu
see ಕಂದು
kaṃḍu
ಕಂದೆನು
kaṃdenu
ಕಂಡಿತು
kaṃḍitu
ಕಂದೇನು
kaṃdēnu
ಕಿಸಿ
kisi
grin ಕಿಸಿದು
kisidu

ಕಿಸಿತು
kisitu

ಕಿಸಿದೆನು
kisidenu

ಕಿಸಿತೆನು
kisitenu

ಕಿಸಿಯಿತು
kisiyitu
ಕಿಸಿದೇನು
kisidēnu

ಕಿಸಿತೇನು
kisitēnu

ಕೀ
become pus ಕೀತು
kītu
ಕೀತೆನು
kītenu
ಕೀತಿತು
kītitu
ಕೀತೇನು
kītēnu
ಕೀಳು
kīḷu
pluck up ಕಿತ್ತು
kittu
ಕಿತ್ತೆನು
kittenu
ಕಿತ್ತಿತು
kittitu
ಕಿತ್ತೇನು
kittēnu
ಕುರಿ
kuri
aim ಕುರಿತು
kuritu
ಕುರಿತೆನು
kuritenu
ಕುರಿಯಿತು
kuriyitu
ಕುರಿತೇನು
kuritēnu
ಕುಸಿ
kusi
sink down ಕುಸಿದು
kusidu

ಕುಸಿತು
kusitu

ಕುಸಿದೆನು
kusidenu

ಕುಸಿತೆನು
kusitenu

ಕುಸಿಯಿತು
kusiyitu
ಕುಸಿದೇನು
kusidēnu

ಕುಸಿತೇನು
kusitēnu

ಕೂರು
kūru
sit ಕೂತು
kūtu
ಕೂತೆನು
kūtenu
ಕೂತಿತು
kūtitu
ಕೂತೇನು
kūtēnu
ಕೆಡು
keḍu
spoil ಕೆಟ್ಟು
keṭṭu
ಕೆಟ್ಟೆನು
keṭṭenu
ಕೆಟ್ಟಿತು
keṭṭitu
ಕೆಟ್ಟೇನು
keṭṭēnu
ಕೊಡು
koḍu
give ಕೊಟ್ಟು
koṭṭu
ಕೊಟ್ಟೆನು
koṭṭenu
ಕೊಟ್ಟಿತು
koṭṭitu
ಕೊಟ್ಟೇನು
koṭṭēnu
ಕೊನರು
konaru
sprout ಕೊನರ್ತು
konartu
ಕೊನರ್ತೆನು
konartenu
ಕೊನರಿತು
konaritu
ಕೊನರ್ತೇನು
konartēnu
ಕೊಲ್ಲು
kollu
kill ಕೊಂದು
koṃdu
ಕೊಂದೆನು
koṃdenu
ಕೊಂದಿತು
koṃditu
ಕೊಂದೇನು
koṃdēnu
ಕೊಲೆ
koḷe
rot ಕೊಳೆತು
koḷetu
ಕೊಳೆತೆನು
koḷetenu
ಕೊಳೆಯಿತು
koḷeyitu
ಕೊಳೆತೇನು
koḷetēnu
ಗೆಲ್ಲು
gellu
win ಗೆದ್ದು
geddu
ಗೆದ್ದೆನು
geddenu
ಗೆದ್ದಿತು
gedditu
ಗೆದ್ದೇನು
geddēnu
ಚಳಿ
caḷi
be tired ಚಳಿತು
caḷitu
ಚಳಿತೆನು
caḷitenu
ಚಳಿಯಿತು
caḷiyitu
ಚಳಿತೇನು
caḷitēnu
ಚಿಗುರು
ciguru
sprout ಚಿಗುರಿ
ciguri
ಚಿಗುರಿದೆನು
ciguridenu
ಚಿಗುರಿತು
ciguritu
ಚಿಗುರೇನು
cigurēnu
ಜೋಲು
jōlu
swing ಜೋಲ್ದು
jōldu
ಜೋಲ್ದೆನು
jōldenu
ಜೋಲಿತು
jōlitu
ಜೋಲ್ದೇನು
jōldēnu
ತರು
taru
bring ತಂದು
taṃdu
ತಂದೆನು
taṃdenu
ತಂದಿತು
taṃditu
ತಂದೇನು
taṃdēnu
ತಳಿರು
taḷiru
sprout ತಳಿರ್ತು
taḷirtu
ತಳಿರ್ತೆನು
taḷirtenu
ತಳಿರಿತು
taḷiritu
ತಳಿರ್ತೇನು
taḷirtēnu
ತಿನ್ನು
tinnu
eat ತಿಂದು
tiṃdu
ತಿಂದೆನು
tiṃdenu
ತಿಂದಿತು
tiṃditu
ತಿಂದೇನು
tiṃdēnu
ತೇ

2. sg. Imperative: ತೇಯಿ tēyi

grind, rub ತೇದು
tēdu
ತೇದೆನು
tēdenu
ತೇಯಿತು
tēyitu
ತೇದೇನು
tēdēnu
ತೆರು
teru
pay taxes ತೆತ್ತು
tettu
ತೆತ್ತೆನು
tettenu
ತೆತ್ತಿತು
tettitu
ತೆತ್ತೇನು
tettēnu
ತೊಡು
toḍu
dress, prepare ತೊಟ್ಟು
toṭṭu
ತೊಟ್ಟೆನು
toṭṭenu
ತೊಟ್ಟಿತು
toṭṭitu
ತೊಟ್ಟೇನು
toṭṭēnu
ತೋ
be wet ತೋಯಿದು
tōyidu
ತೋಯಿದೆನು
tōyidenu
ತೋಯಿತು
tōyitu
ತೋಯಿದೇನು
tōyidēnu
ನಗು
nagu
laugh ನಕ್ಕು
nakku
ನಕ್ಕೆನು
nakkenu
ನಕ್ಕಿತು
nakkitu
ನಕ್ಕೇನು
nakkēnu
ನಿಲ್ಲು
nillu
stop ನಿಂತು
niṃtu
ನಿಂತೆನು
niṃtenu
ನಿಂತಿತು
niṃtitu
ನಿಂತೇನು
niṃtēnu
ನುಸಿ
nusi
creep ನುಸಿದು
nusidu

ನುಸಿತು
nusitu

ನುಸಿದೆನು
nusidenu

ನುಸಿತೆನು
nusitenu

ನುಸಿಯಿತು
nusiyitu
ನುಸಿದೇನು
nusidēnu

ನುಸಿತೇನು
nusitēnu

ನೂಲು
nūlu
spin ನೂತು
nūtu
ನೂತೆನು
nūtenu
ನೂತಿತು
nūtitu
ನೂತೇನು
nūtēnu
ನೆಡು
neḍu
plant ನೆಟ್ಟು
neṭṭu
ನೆಟ್ಟೆನು
neṭṭenu
ನೆಟ್ಟಿತು
neṭṭitu
ನೆಟ್ಟೇನು
neṭṭēnu
ನೇಲು
nēlu
swing ನೇತು
nētu
ನೇತೆನು
nētenu
ನೇತಿತು
nētitu
ನೇತೇನು
nētēnu
ನೋ
be in pain ನೊಂದು
noṃdu
ನೊಂದೆನು
noṃdenu
ನೊಂದಿತು
noṃditu
ನೊಂದೇನು
noṃdēnu
ನೋನು
nōnu
perform a vow ನೋತು
nōtu
ನೋತೆನು
nōtenu
ನೋತಿತು
nōtitu
ನೋತೇನು
nōtēnu
ಪಡು
paḍu
experience ಪಟ್ಟು
paṭṭu
ಪಟ್ಟೆನು
paṭṭenu
ಪಟ್ಟಿತು
paṭṭitu
ಪಟ್ಟೇನು
paṭṭēnu
ಬರು
baru
come ಬಂದು
baṃdu
ಬಂದೆನು
baṃdenu
ಬಂತು
baṃtu
ಬಂದೇನು
baṃdēnu
ಬಲಿ
bali
become stout ಬಲಿತು
balitu
ಬಲಿತೆನು
balitenu
ಬಲಿಯಿತು
baliyitu
ಬಲಿತೇನು
balitēnu
ಬಸಿ
basi
strain ಬಸಿದು
basidu

ಬಸಿತು
basitu

ಬಸಿದೆನು
basidenu

ಬಸಿತೆನು
basitenu

ಬಸಿಯಿತು
basiyitu
ಬಸಿದೇನು
basidēnu

ಬಸಿತೇನು
basitēnu

ಬಾ
swell ಬಾತು
bātu
ಬಾತೆನು
bātenu
ಬಾತಿತು
bātitu
ಬಾತೇನು
bātēnu
ಬಿಗು
bigu
swell ಬಿಕ್ಕು
bikku
ಬಿಕ್ಕೆನು
bikkenu
ಬಿಕ್ಕಿತು
bikkitu
ಬಿಕ್ಕೇನು
bikkēnu
ಬಿಡು
biḍu
put forth ಬಿಟ್ಟು
biṭṭu
ಬಿಟ್ಟೆನು
biṭṭenu
ಬಿಟ್ಟಿತು
biṭṭitu
ಬಿಟ್ಟೇನು
biṭṭēnu
ಬಿರಿ
biri
split ಬಿರಿದು
biridu

ಬಿರಿತು
biritu

ಬಿರಿದೆನು
biridenu

ಬಿರಿತೆನು
biritenu

ಬಿರಿಯಿತು
biriyitu
ಬಿರಿದೇನು
biridēnu

ಬಿರಿತೇನು
biritēnu

ಬಿಸಾಡು
bisāḍu
throw away ಬಿಸಾಟು
bisāṭu
ಬಿಸಾಟೆನು
bisāṭenu
ಬಿಸಾಟಿತು
bisāṭitu
ಬಿಸಾಟೇನು
bisāṭēnu
ಬಿಸುಡು
bisuḍu
throw away ಬಿಸುಡಿ
bisuḍi

ಬಿಸುಟು
bisuṭu

ಬಿಸುಡಿದೆನು
bisuḍidenu

ಬಿಸುಟೆನು
bisuṭenu

ಬಿಸುಡಿತು
bisuḍitu

ಬಿಸುಟಿತು
bisuṭitu

ಬಿಸುಡಿಯೇನು
bisuḍiyēnu

ಬಿಸುಟೇನು
bisuṭēnu


ಬೀ

2. sg. Imperative: ಬೀಯಿ bīyi

be past bearing ಬೀತು
bītu
ಬೀತೆನು
bītenu
ಬೀಯಿತು
bīyitu
ಬೀತೇನು
bītēnu
ಬೀಳು
bīḷu
fall ಬಿದ್ದು
biddu
ಬಿದ್ದೆನು
biddenu
ಬಿತ್ತು
bittu
ಬಿದ್ದೇನು
biddēnu
ಬೆವರು
bevaru
perspire ಬೆವರ್ತು
bevartu
ಬೆವರ್ತೆನು
bevartenu
ಬೆವರ್ತಿತು
bevartitu
ಬೆವರ್ತೇನು
bevartēnu
ಬೆಸೆ
bese
soldier ಬೆಸೆದು
besedu

ಬೆಸೆತು
besetu

ಬೆಸೆದೆನು
besedenu

ಬೆಸೆತೆನು
besetenu

ಬೆಸೆಯಿತು
beseyitu
ಬೆಸೆದೇನು
besedēnu

ಬೆಸೆತೇನು
besetēnu

ಬೇ

2. sg. Imperative: ಬೇಯಿ bēyi

boil ಬೆಂದು
beṃdu
ಬೆಂದೆನು
beṃdenu
ಬೆಂದಿತು
beṃditu
ಬೆಂದೇನು
beṃdēnu
ಬೇಸರು
bēsaru
be tired ಬೇಸತ್ತು
bēsattu
ಬೇಸತ್ತೆನು
bēsattenu
ಬೇಸತ್ತಿತು
bēsattitu
ಬೇಸತ್ತೇನು
bēsattēnu
ಮಡು
maḍu
strengthen ಮಟ್ಟು
maṭṭu
ಮಟ್ಟೆನು
maṭṭenu
ಮಟ್ಟಿತು
maṭṭitu
ಮಟ್ಟೇನು
maṭṭēnu
ಮಡಲು
maḍalu
spread, as a creeper ಮಡಲ್ತು
maḍaltu
ಮಡಲ್ತೆನು
maḍaltenu
ಮಡಲ್ತಿತು
maḍaltitu
ಮಡಲ್ತೇನು
maḍaltēnu
ಮರೆ
mare
forget ಮರೆತು
maretu
ಮರೆತೆನು
maretenu
ಮರೆಯಿತು
mareyitu
ಮರೆತೇನು
maretēnu
ಮಲೆ
male
resist ಮಲೆತು
maletu
ಮಲೆತೆನು
maletenu
ಮಲೆಯಿತು
maleyitu
ಮಲೆತೇನು
maletēnu
ಮಸೆ
mase
whet ಮಸೆದು
masedu

ಮಸೆತು
masetu

ಮಸೆದೆನು
masedenu

ಮಸೆತೆನು
masetenu

ಮಸೆಯಿತು
maseyitu
ಮಸೆದೇನು
masedēnu

ಮಸೆತೇನು
masetēnu

ಮಾ
heal ಮಾದು
mādu
ಮಾದೆನು
mādenu
ಮಾಯಿತು
māyitu
ಮಾದೇನು
mādēnu
ಮಿಗು
migu
exceed ಮಿಕ್ಕು
mikku
ಮಿಕ್ಕೆನು
mikkenu
ಮಿಕ್ಕಿತು
mikkitu
ಮಿಕ್ಕೇನು
mikkēnu
ಮಿದಿ
midi
kill ಮಿತ್ತು
mittu
ಮಿತ್ತೆನು
mittenu
ಮಿತ್ತಿತು
mittitu
ಮಿತ್ತೇನು
mittēnu
ಮಿಳಿರು
miḷiru
thrive ಮಿಳಿರ್ತು
miḷirtu
ಮಿಳಿರ್ತೆನು
miḷirtenu
ಮಿಳಿರ್ತಿತು
miḷirtitu
ಮಿಳಿರ್ತೇನು
miḷirtēnu
ಮೀ

2. sg. Imperative: ಮಯಿ mīyi

bathe ಮಿಂದು
miṃdu
ಮಿಂದೆನು
miṃdenu
ಮಿಂದಿತು
miṃditu
ಮಿಂದೇನು
miṃdēnu
ಮುನಿ
muni
be angry ಮುನಿದು
munidu

ಮುನಿತು
munitu

ಮುನಿದೆನು
munidenu

ಮುನಿತೆನು
munitenu

ಮುನಿಯಿತು
muniyitu
ಮುನಿದೇನು
munidēnu

ಮುನಿತೇನು
munitēnu

ಮೆಲ್ಲು
mellu
chew ಮೆದ್ದು
meddu
ಮೆದ್ದೆನು
meddenu
ಮೆದ್ದಿತು
medditu
ಮೆದ್ದೇನು
meddēnu
ಮೇ
graze ಮೇದು
mēdu
ಮೇದೆನು
mēdenu
ಮೇಯಿತು
mēyitu
ಮೇದೇನು
mēdēnu
ಮೊಳೆ
moḷe
sprout ಮೊಳೆತು
moḷetu
ಮೊಳೆತೆನು
moḷetenu
ಮೊಳೆಯಿತು
moḷeyitu
ಮೊಳೆತೇನು
moḷetēnu
ಸಲ್ಲು
sallu
be current, pass ಸಂದು
saṃdu
ಸಂದೆನು
saṃdenu
ಸಂದಿತು
saṃditu

ಸಂತು
saṃtu

ಸಂದೇನು
saṃdēnu
ಸಾ
die ಸತ್ತು
sattu
ಸತ್ತೆನು
sattenu
ಸತ್ತಿತು
sattitu
ಸತ್ತೇನು
sattēnu
ಸಾಲು
sālu
borrow, be in debt ಸಾತು
sātu
ಸಾತೆನು
sātenu
ಸಾತಿತು
sātitu
ಸಾತೇನು
sātēnu
ಸೀನು
sīnu
sneeze ಸೀತು
sītu
ಸೀತೆನು
sītenu
ಸೀತಿತು
sītitu
ಸೀತೇನು
sītēnu
ಸುಡು
suḍu
burn ಸುಟ್ಟು
suṭṭu
ಸುಟ್ಟೆನು
suṭṭenu
ಸುಟ್ಟಿತು
suṭṭitu
ಸುಟ್ಟೇನು
suṭṭēnu
ಸೋಲು
sōlu
be defeated ಸೋತು
sōtu
ಸೋತೆನು
sōtenu
ಸೋತಿತು
sōtitu
ಸೋತೇನು
sōtēnu
ಹದಿ
hadi
pave ಹದ್ದು
haddu
ಹದ್ದೆನು
haddenu
ಹದ್ದಿತು
hadditu
ಹದ್ದೇನು
haddēnu
ಹಸಿ
hasi
be hungry ಹಸಿದು
hasidu

ಹಸಿತು
hasitu

ಹಸಿದೆನು
hasidenu

ಹಸಿತೆನು
hasitenu

ಹಸಿಯಿತು
hasiyitu
ಹಸಿದೇನು
hasidēnu

ಹಸಿತೇನು
hasitēnu

ಹಿಸಿ
hisi
split ಹಿಸಿದು
hisidu

ಹಿಸಿತು
hisitu

ಹಿಸಿದೆನು
hisidenu

ಹಿಸಿತೆನು
hisitenu

ಹಿಸಿಯಿತು
hisiyitu
ಹಿಸಿದೇನು
hisidēnu

ಹಿಸಿತೇನು
hisitēnu

ಹುಸಿ
husi
lie ಹುಸಿದು
husidu

ಹುಸಿತು
husitu

ಹುಸಿದೆನು
husidenu

ಹುಸಿತೆನು
husitenu

ಹುಸಿಯಿತು
husiyitu
ಹುಸಿದೇನು
husidēnu

ಹುಸಿತೇನು
husitēnu

ಹೆರು
heru
bring forth children ಹೆತ್ತು
hettu
ಹೆತ್ತೆನು
hettenu
ಹೆತ್ತಿತು
hettitu
ಹೆತ್ತೇನು
hettēnu
ಹೇಲು
hēlu
void excrement ಹೇತು
hētu
ಹೇತೆನು
hētenu
ಹೇತಿತು
hētitu
ಹೇತೇನು
hētēnu
ಹೊಗು
hogu
enter ಹೊಕ್ಕು
hokku
ಹೊಕ್ಕೆನು
hokkenu
ಹೊಕ್ಕಿತು
hokkitu
ಹೊಕ್ಕೇನು
hokkēnu
ಹೊದಿ
hodi
put on clothes, cover ಹೊದ್ದು
hoddu
ಹೊದ್ದೆನು
hoddenu
ಹೊದ್ದಿತು
hodditu
ಹೊದ್ದೇನು
hoddēnu
ಹೊರಡು
horaḍu
set out ಹೊರಟು
horaṭu
ಹೊರಟೆನು
horaṭenu
ಹೊರಟಿತು
horaṭitu
ಹೊರಟೇನು
horaṭēnu
ಹೊರು
horu
bear a burden ಹೊತ್ತು
hottu
ಹೊತ್ತೆನು
hottenu
ಹೊತ್ತಿತು
hottitu
ಹೊತ್ತೇನು
hottēnu
ಹೊಸೆ
hose
twist ಹೊಸೆದು
hosedu

ಹೊಸೆತು
hosetu

ಹೊಸೆದೆನು
hosedenu

ಹೊಸೆತೆನು
hosetenu

ಹೊಸೆಯಿತು
hoseyitu
ಹೊಸೆದೇನೂ
hosedēnu

ಹೊಸ್ತೇನು
hosetēnu

ಹೋಜು
hōyu
go ಹೋಗಿ
hōgi
ಹೋದೆನು
hōdenu
ಹೋಯಿತು
hōyitu
ಹೋದೇನು
hōdēnu
ಹೋಲು
hōlu
resemble ಹೋತು
hōtu
ಹೋತೆನು
hōtenu
ಹೋತಿತು
hōtitu
ಹೋತೇನು
hōtēnu

117. The following verbs are irregular in the 2nd person singular imperative only

Root Meaning 2nd Singular Imperative
ಆರೈಯು
āraiyu
search

ಅರೈ
arai

ಆಯು
āyu
select ಆಯಿ
āyi
್ಯು
oyyu
carry ಒಯಿ
oyi
ಕಾ
guard ಕಾಯಿ
kāyi
ಕಾಯು
kāyu
bear fruit ಕಾಯಿ
kāyi
ಕೊಯ್ಯು
koyyu
cut ಕೊಯ್ಯಿ
koyyi
ಕೈಗಾಯು
kaigāyu
protect ಕೈಗಾಯಿ
kaigāyi
ಗೇಯು
gēyu

ಗೆಯ್ಯು
geyyu

make ಗೇಯಿ
gēyi

ಗೆಯಿ
geyi

ತೋ
wet ತೋಯಿ
tōyi
ನೇಯು
nēyu

ನೆಯ್ಯು
neyyu

weave ನೇಯಿ
nēyi

ನೆಯಿ
neyi

ಬೈಯು
baiyu
abuse ಬೈ
bai
ಮಾ
heal ಮಾಯಿ
māyi
ಮೇ
feed ಮೇಯಿ
mēyi
ಸುಯ್ಯು
suyyu
sigh ಸುಯ್ಯಿ
suyyi
ಹಾಯು
hāyu
cross over ಹಾಯಿ
hāyi
ಹೊಯ್ಯು
hoyyu
beat ಹೊಯ್ಯಿ
hoyyi

To 14. The Irregular Verb ಆಗು āgu, become (§ 118).