ಕನ್ನಡ


(Bildquelle: PlaneMad/Wikipedia. -- CC-by-sa)

An Elementary Grammar of the Kannada, or Canarese Language

by Thomas Hodson


14. The Irregular Verb ಆಗು āgu, become (§ 118)


Zitierweise / cite as:

Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language. -- 14. The irregular verb ಆಗು āgu, become (§ 118). -- Fassung vom 2011-08-25. -- URL: http://www.payer.de/hodson/hodson14.htm        

First published as:  Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language ; in which every word used in the examples is translated, and the pronunciation is given in English characters. -- 2. ed. -- Bangalore : Wesleyan Mission Press, 1864. -- 128 p. ; 23 cm.

First time published here: 2011-08-25

Revisions:

©opyright: Public domain

This text is part of the section Sanskrit und Indien  of Tüpfli's Global Village Library


If you don't get the diacritics displayed, install a Unicode font like Tahoma.


The Irregular Verb ಆಗು āgu, become (§ 118)


0. ContentsSee §§ 269 - 281.


1. Gerunds, or verbal participles [ಶಬ್ದ ನ್ಯೂನ - śabda nyūna]


Present
ವರ್ತಮಾನ
vartamāna
ಆಗುತ್ತ āgutta

ಆಗುತ್ತಾ āguttā

bcoming Root + ಉತ್ತ utta

Root + ಉತ್ತಾ uttā

Past
ಭೂತ
bhūta
ಆಗಿ āgi having become Root + i
Negative
ನಿಷೇಧ
niṣēdha
ಆಗದೆ āgade not having bcome The root + ಅದೆ ade

2. Relative Participles


Present & Future
ವರ್ತಮಾನ &

ಭವಿಷ್ಯತ್ತು
vartamāna &
bhaviṣyattu
ಆಗುವ āguva who or which becomes, or will become Root + ಉವ uva
Past
ಭೂತ
bhūta
ಅದ ada who or which became Irregular
Negative
ನಿಷೇಧ
niṣēdha
ಆಗದ āgada who or which becomes not, became not, or will not become Root + ಅದ ada

3. Compound Relative Participles


Present & Future
ವರ್ತಮಾನ &

ಭವಿಷ್ಯತ್ತು
vartamāna &
bhaviṣyattu
ಆಗುತ್ತಿರುವ āguttiruva who or which is, or will be becoming Present gerund + present relative participle
ಇರುವ iruva
Past
ಭೂತ
bhūta
ಆಗುತ್ತಿದ್ದ āguttidda who or which was becoming Present gerund + past relative participle
ಇದ್ದ idda
Perfect & Future perfect ಆಗಿರುವ āgiruva who or which has become, or will have become Past gerund + present relative participle
ಇರುವ iruva
 
Pluperfect ಆಗಿದ್ದ āgidda who or which had become Past gerund + past relative participle
ಇದ್ದ idda

4. Infinitive Mood [ಭಾವರೂಪ bhāvarūpa]


ಆಗ āga to become Root + ಅ a
ಆಗಲು āgalu Root + ಅಲು alu
ಆಗಲಿಕ್ಕೆ āgalikke Root + ಅಲಿಕ್ಕೆ alikke

5. Imperative Mood [ವಧಿ vidhi]


Root + personal affixes.

Let me, &c. become.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಆಗಲಿ
āgali
ಆಗಲಿ
āgali
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
ಆಗು
āgu
ಆಗಿರಿ
āgiri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
ಆಗಲಿ
āgali
ಆಗಲಿ
āgali

6. Negative Mood  [ನಿಷೇಧ niṣēdha]


Root + personal affixes.

I, &c. do not, did not, or shall not become.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಆಗೆನು
āgenu
ಆಗೆವು
āgevu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಆಗೆ
āge
ಆಗರಿ
āgari
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಆಗನು
āganu
ಆಗರು
āgaru
feminine ಆಗಳು
āgaḷu
ಆಗರು
āgaru
neuter ಆಗದು
āgadu
ಆಗವು
āgavu

7. Affirmative Mood [ನಿಶ್ಚಯರೂಪ niścayarūpa]. Simple Tenses.


7.1. Present Tense. [ವರ್ತಮಾನ - vartamāna]


Present Gerund ಆಗುತ್ತ āgutta + personal affixes

I, &c. become.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಆಗುತ್ತೇನೆ
āguttēne
ಆಗುತ್ತೇವೆ
āguttēve
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಆಗುತ್ತೀ
āguttī

ಆಗುತ್ತೀಯೆ
āguttīye

ಆಗುತ್ತೀರಿ
āguttīri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಆಗುತ್ತಾನೆ
āguttāne
ಆಗುತ್ತಾರೆ
āguttāre
feminine ಆಗುತ್ತಾಳೆ
āguttāḷe
ಆಗುತ್ತಾರೆ
āguttāre
neuter ಆಗುತ್ತದೆ
āguttade
ಆಗುತ್ತವೆ
āguttave

7.2. Past Tense [ಭೂತ - bhūta]


I, &c. became

Past relative participle ಆದ āda + personal affixes.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಆದೆನು
ādenu
ಆದೆವು
ādevu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಆದಿ
ādi

ಆದೆ
āde

ಆದಿರಿ
ādiri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಆದನು
ādanu
ಆದರು
ādaru
feminine ಆದಳು
ādaḷu
ಆದರು
ādaru
neuter ಆಯಿತು
āyitu
ಆದವು
ādavu

7.3. 1st Future Tense [ಭವಿಷ್ಯತ್ತು bhaviṣyattu]


I, &c. shall or will become.

Future relative participle ಆಗುವ āguva + personal affixes.

 

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಆಗುವೆನು
āguvenu
ಆಗುವೆಬು
āguvevu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಆಗುವಿ
āguvi

ಆಗುವೆ
āguve

ಆಗುವಿರಿ
āguviri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಆಗುವನು
āguvanu
ಆಗುವರು
āguvaru
feminine ಆಗುವಳು
āguvaḷu
ಆಗುವರು
āguvaru
neuter ಆಗುವದು
āguvadu
ಆಗುವವು
āguvavu

7.4. 2nd or Contingent Future Tense


I, &c. shall perhaps, or, I may become.

ಆದು ādu, instead of ಆಗಿ āgi, the regular past gerund + personal affixes.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಆದೇನು
ādēnu
ಆದೇವು
ādēvu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಆದೀಯೆ
ādīye
ಆದೀರಿ
ādīri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಆದಾನು
ādānu
ಆದಾರು
ādāru
feminine ಆದಾಳು
ādāḷu
ಆದಾರು
ādāru
neuter ಆದೀತು
ādītu
ಆದಾವು
ādāvu

8. Affirmative Mood [ನಿಶ್ಚಯರೂಪ niścayarūpa]. Compound Tenses


8.1. Present Tense. [ವರ್ತಮಾನ vartamāna]


I am becoming, &c.

Present gerund ಆಗುತ್ತಾ āguttā + the second form of the present tense of ಇರು iru.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಆಗುತ್ತಾಯಿದ್ಧೇನೆ
āguttā-yiddhēne

ಆಗುತ್ತಿದ್ಧೇನೆ
āguttiddhēne

ಆಗುತ್ತಾಯಿದ್ಧೇವೆ
āguttā-yiddhēve

ಆಗುತ್ತಿದ್ಧೇವೆ
āguttiddhēve

  &c. &c.

8.2. Past Tense [ಭೂತ bhūta]


I was, or would have been becoming, &c.

Present gerund ಆಗುತ್ತಾ āguttā + past tense of ಇರು  iru.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಆಗುತ್ತಾಯಿದ್ಧೆನು
āguttā-yiddenu

ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆನು
āguttiddenu

ಆಗುತ್ತಾಯಿದ್ಧೆವು
āguttā-yiddevu

ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆವು
āguttiddevu

  &c. &c.

8.3. Future Tense [ಭವಿಷ್ಯತ್ತು bhaviṣyattu]


I shall or will be becoming, &c.

Present gerund ಆಗುತ್ತಾ āguttā + future tense of ಇರು iru.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಆಗುತ್ತಾಯಿರುವೆನು
āguttā-yiruvenu

ಆಗುತ್ತಿರುವೆನು
āguttiruvenu

ಆಗುತ್ತಾಯಿರುವೆವು
āguttā-yiruvevu

ಆಗುತ್ತಿರುವೆವು
āguttiruvevu

  &c. &c.

8.4. Perfect Tense [ಭೂತ bhūta]


I have become, &c.

Past gerund ಆಗಿ āgi + second form of the present tense of ಇರು iru.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಆಗಿಯಿದ್ಧೇನೆ
āgi-yiddhēne

ಆಗಿದ್ಧೇನೆ
āgiddhēne

ಆಗಿಯಿದ್ಧೇವೆ
āgi-yiddhēve

ಆಗಿದ್ಧೇವೆ
āgiddhēve

  &c. &c.

8.5. Pluperfect Tense


I had become, &c.

Past gerund ಆಗಿ āgi + past tense of ಇರು iru.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಆಗಿಯಿದ್ದೆನು
āgi-yiddenu

ಆಗಿದ್ದೆನು
āgiddenu

ಆಗಿಯಿದ್ದೆವು
āgi-yiddevu

ಆಗಿದ್ದೆವು
āgiddevu

  &c. &c.

8.6. Future Perfect Tense


I shall or will, or would have become, &c.

Past gerund ಆಗಿ āgi + future tense of ಇರು iru.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಆಗಿಯಿರುವೆನು
āgi-yiruvenu

ಆಗಿರುವೆನು
āgiruvenu

ಆಗಿಯಿರುವೆವು
āgi-yiruvevu

ಆಗಿರುವೆವು
āgiruvevu

  &c. &c.

9. Potential Mood


The Potential mood is formed by adding certain auxiliary verbs (see § 123, 124, 129) to a principal verb in the Infinitive mood.


9.1. May become.


Infinitive in ಅ a + impersonal verb ಬಹುದು bahudu.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಆಗೆ ಬಹುದು
nānu āga bahudu
ನಾವು ಆಗ ಬಹುದು
nāvu āga bahudu
  &c. &c.

9.2. May not become.


Infinitive in ಅ a + impersonal verb ಬಾರದು bāradu.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಆಗ ಬಾರದು
nānu āga bāradu
ನಾವು ಆಗ ಬಾರದು
nāvu āga bāradu
  &c. &c.

9.3. May become.


Infinitive in ಅ a + impersonal verb ಕೂಡುವದು kūḍuvadu.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಆಗ ಕೂಡುವದು
nānu āga kūḍuvadu
ನಾವು ಆಗ ಕೂಡುವದು
nāvu āga kūḍuvadu
  &c. &c.

9.4. May not become.


Infinitive in ಅ a + impersonal verb ಕೂಡದು kūḍadu.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಆಗ ಕೂಡದು
nānu āga kūḍadu
ನಾವು ಆಗ ಕೂಡದು
nāvu āga kūḍadu
  &c. &c.

9.5. Must become.


Infinitive in ಅ a + impersonal verb ಬೇಕು bēku.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಆಗ ಬೇಕು
nānu āga bēku
ನಾವು ಆಗ ಬೇಕು
nāvu āga bēku
  &c. &c.

9.6. Must not become.


Infinitive in ಅ a + impersonal verb ಬೇಡ bēḍa.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಆಗ ಬೇಡ
nānu āga bēḍa
ನಾವು ಆಗ ಬೇಡ
nāvu āga bēḍa
  &c. &c.

9.7. Ought to become.


Infinitive in ಅ a + impersonal verb ತಕ್ಕದ್ದು takkaddu.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಆಗ ತಕ್ಕದ್ದು
nānu āga takkaddu
ನಾವು ಆಗ ತಕ್ಕದ್ದು
nāvu āga takkaddu
  &c. &c.

ಅಲ್ಲ alla, not affixed to ತಕ್ಕದ್ದು takkadu, ought, is the usual mode of forming the negative; thus ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ  takkaddalla, ought not.


9.8. Can become.


Infinitive in ಅ a + defective verb ಬಲ್ಲ balla. (§ 124.)

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಆಗ ಬಲ್ಲೆನು
āga ballenu
ಆಗ ಬಲ್ಲೆವು
āga ballevu
  &c. &c.

9.9. Cannot become.


Infinitive in ಲು lu + defective verb ಅರಿ ari. (§ 125.)

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಆಗಲರಿಯೆನು
āgalariyenu
ಆಗಲರಿಯೆವು
āgalariyevu
  &c. &c.

9.10. Can become.


Infinitive in ಲು lu + defective verb ಆಪ āpa. (§ 123.)

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಆಗಲಾಪೆನು
āgalāpenu
ಆಗಲಾಪೆವು
āgalāpevu
  &c. &c.

9.11. Cannot become.


Infinitive in ಲು lu + defective verb ಆರ āra. (§ 123.)

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಆಗಲಾರೆನು
āgalārenu
ಆಗಲಾರೆವು
āgalārevu
  &c. &c.

10. Subjunctive Mood [ಸಂಶಯ ರೂಪ saṃśaya rūpa]


10.1. Aorist Tense (Impersonal)


Past  relative participle ಆದ āda + affixes ರೆ re, ರೂ rū, and ಆಗ್ಯೂ āgyū

+ ರೆ  re:

If I became, &c..

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಆದರೆ
nānu ādare
ನಾವು ಆದರೆ
nāvu ādare
  &c. &c.

+  ರೂ rū:

Although I became, &c.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama

ನಾನು ಆದರೂ
nānu ādarū
ನಾವು ಆದರೂ
nāvu ādarū
  &c. &c.

+ ಆಗ್ಯೂ āgyū:

Although I became, &c.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಆದಾಗ್ಯೂ
nānu ādāgyū
ನಾವು ಆದಾಗ್ಯೂ
nāvu ādāgyū
  &c. &c.

10.2. Present and Future Tense (Impersonal) [ವರ್ತಮಾನ & ಭವಿಷ್ಯತ್ತು vartamāna & bhaviṣyattu]


That I &c. may or might become.

Present and Future relative participle ಆಗುವ āguva + ಹಾಗೆ hāge, that, so that.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಆಗುವ ಹಾಗೆ
nānu āguva hāge
ನಾವು ಆಗುವ ಹಾಗೆ
nāvu āguva hāge
  &c. &c.

10.3. Negative (Impersonal) [ನಿಷೇಧ niṣēdha]


That I, &c. may not, or might not become.

Negative Relative participle ಆಗದ āgada + ಹಾಗೆ hāge, that, so that.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಆಗದ ಹಾಗೆ
nānu āgada hāge
ನಾವು ಆಗದ ಹಾಗೆ
nāvu āgada hāge
  &c. &c.

10.4. Subjunctive Compound Tenses


The Subjunctive Compound Tenses are formed by adding the Subjunctive Aorist Tense of ಇರು iru, to the present, past, and negative gerunds of the principal verb.


10.4.1. Present Tense (Impersonal) [ವರ್ತಮಾನ vartamāna]


Present gerund ಆಗುತ್ತಾ āguttā + ಇದ್ದರೆ iddare, ಇದ್ದರೂ iddarū, or ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ iddāgyū

+ ಇದ್ದರ್ iddare:

If I &c, am becoming.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ
nānu āguttiddare
ನಾವು ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ
nāvu āguttiddare
  &c. &c.

+ ಇದ್ದರೂ iddarū

Although I &c. am becoming.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಆಗಿದ್ದರೂ
nānu āgiddarū
ನಾವು ಆಗಿದ್ದರೂ
nāvu āgiddarū
  &c. &c.

+ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ iddāgyū

Although I &c. am becoming.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಅಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ
nānu āgiddāgyū
ನಾವು ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ
nāvu āgiddāgyū
  &c. &c.

10.4.2. Perfect Tense (Impersonal) [ಭೂತ bhūta]


Past Gerund ಆಗಿ āgi + ಇದ್ದರೆ iddare, ಇದ್ದರೂ iddarū, or ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ iddāgyū

+ ಇದ್ದರೆ iddare:

If I &c. have become.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಆಗಿದ್ದರೆ
nānu āgiddare
ನಾವು ಆಗಿದ್ದರೆ
nāvu āgiddare
  &c. &c.

+ ಇದ್ದರೂ iddarū:

Although I &c. have become.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಆಗಿದ್ದರೂ
nānu āgiddarū
ನಾವು ಆಗಿದ್ದರೂ
nāvu āgiddarū
  &c. &c.

+  ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ iddāgyū:

Although I &c. have become.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ
nānu āgiddāgyū
ನಾವು ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ
nāvu āgiddāgyū
  &c. &c.

10.4.3. Negative (Impersonal) [ನಿಷೇಧ niṣēdha]


Negative gerund ಆಗದೆ āgade +  ಇದ್ದರೆ iddare, ಇದ್ದರೂ iddarū, or ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ iddāgyū

+ ಇದ್ದರೆ iddare

I &c. do not, did not, or shall not become.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಆಗದಿದ್ದರೆ
nānu āgadiddare
ನಾವು ಆಗದಿದ್ದರೆ
nāvu āgadiddare
  &c. &c.

+ ಇದ್ದರೂ iddarū

Although I &c. do not, did not, or shall not become.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಆಗದಿದ್ದರೂ
nānu āgadiddarū
ನಾವು ಆಗದಿದ್ದರೂ
nāvu āgadiddarū
  &c. &c.

+ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ iddāgyū:

Although I &c. do not, did not, or shall not become.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ
nānu āgiddāgyū
ನಾವು ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ
nāvu āgiddāgyū
  &c. &c.

To 15. The Irregular Verbs ಅನ್ನು annu, or ಎನ್ನು ennu, say; and ತಿನ್ನು tinnu, eat (§ 119).