ಕನ್ನಡ


(Bildquelle: PlaneMad/Wikipedia. -- CC-by-sa)

An Elementary Grammar of the Kannada, or Canarese Language

by Thomas Hodson


18. Verbal Nouns (§ 129)


Zitierweise / cite as:

Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language. -- 18. Verbal nouns (§ 129). -- Fassung vom 2011-08-26. -- URL: http://www.payer.de/hodson/hodson18.htm 

First published as:  Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language ; in which every word used in the examples is translated, and the pronunciation is given in English characters. -- 2. ed. -- Bangalore : Wesleyan Mission Press, 1864. -- 128 p. ; 23 cm.

First time published here: 2011-08-26

Revisions:

©opyright: Public domain

This text is part of the section Sanskrit und Indien  of Tüpfli's Global Village Library


If you don't get the diacritics displayed, install a Unicode font like Tahoma.


Verbal Nouns [ಕ್ರಿಯಾವಾಚಕ / ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ - kriyāvācaka /kṛtpratyaya]


129. In addition to those affixes which may be added to all verbs for the purpose of forming Verbal Nouns, (See § 27) there are others which are generally added to particular verbs: and as these formations cannot well be classified, they are, for the convenience of reference, given in the following alphabetical list.

Root Meaning Verbal Noun The act or state of ...
ಅಂಜು aṃju to fear ಅಂಜಿಕೆ aṃjike fearing
ಅಗಳು agaḷu to dig ಅಗಳ್ತೆ agaḷte

ಅಗಳಿಕೆ agaḷike

digging
ಅಗಿಯು agiyu to dig, to chew ಅಗತೆ agate chewing
ಅಡು aḍu to cook ಅಡಿಗೆ aḍige

ಅಡುಗೆ aḍuge

cooking
ಅರಿ ari

ಆರೆ are

to cut, to grind on a slab ಅರಿತ arita cutting
ಅರಿ ari to know ಅರಿವು arivu

ಅರಿಕೆ arike

knowing
ಆಲೆ ale to wander ಅಲೆತ aleta wandering
ಅವಡು avaḍu to chew ಅವಡಿಕೆ avaḍike chewing
ಅಳಿವು aḷivu to perish ಅಳಿವು aḷivu perishing
ಅಳು aḷu to cry ಅಳ್ಕೆ aḷke

ಅಳಿಕೆ aḷike

crying
ಅಳೆ aḷe to measure ಅಳತೆ aḷate measuring
ಆಡು āḍu to play ಆಟ āṭa

ಆಡಿಕೆ āḍike

playing
ಆಯು āyu to select ಆಯಿಕೆ āyike selecting
ಆರೈಯು āraiyu to search ಆರೈಕೆ āraike searching
ಆಳು āḷu to govern ಆಳ್ಕೆ āḷke

ಆಳಿಕೆ āḷike

governing
ಆಳ್ದು āḷdu to dip ಆಳ್ದಿಗೆ āḷdige dipping
ಇರಿ iri to stab ಇರಿತ irita stabbing
ಇರು iru to be ಇರವು iravu

ಇರುವಿಕೆ iruvike

being
ಇಳಿ iḷi to descend ಇಳಿಕೆ iḷike

ಇಳಿಯುವಿಕೆ iḷiyuvike

descending
ಈಯು īyu to give ಈತ īta

ಈವು īvu

giving
ಈನು īnu to yean ಈಂತ īṃta yeaning
ಉಡು uḍu to dress ಉಡುಗೆ uḍuge

ಉಡಿಗೆ uḍige

dressing
ಉಣ್ಣು uṇṇu to eat ಊಟ ūṭa

ಉಣ್ಣಿಕೆ uṇṇike

eating
ಉರಿ uri to smart ಉರಿತ urita smarting
ಉರುಳು uruḷu to roll about ಉರುಳ್ತೆ uruḷte

ಉರುಳಿಕೆ uruḷike

rolling down
ಉಳು uḷu to plough ಉಳ್ಕೆ uḷke

ಉಳಿಕೆ uḷike

ploughing
ಎಳೆ eḷe to pull ಎಳೆವು eḷevu pulling
ಏಳು ēḷu to rise ಏಳ್ಕೆ ēḷke

ಏಳಿಕೆ ēḷike

rising
ಒಗೆ oge to wash a cloth ಒಗೆತ ogeta washing
ಒಪ್ಪು oppu to consent ಒಪ್ಪಿತ oppita consenting
ಒಯ್ಯು oyyu to carry off ಒಯ್ತ oyta carrying off
ಒರೆ ore to rub ಒರೆತ oreta rubbing
ಓ ō to form friendship ಓಪು ōpu forming friendship
ಓಡು ōḍu to run ಓಟ ōṭa

ಓಡಿಕೆ ōḍike

running
ಓದು to read ಓದಿಕೆ reading
ಕಂದು kaṃdu to fade ಕಂದುಗೆ kaṃduge fading
ಕಡಿ kaḍi to cut ಕಡಿತ kaḍita cutting
ಕದಡು kadaḍu to mix ಕದಡಿಕೆ kadaḍike mixing
ಕರೆ kare to milk ಕರವು karavu milking
ಕಲಿ kali to learn ಕಲಿಕೆ kalike

ಕಲಿವಿಕೆ kalivike

learning
ಕಳು kaḷu to steal ಕಳವು kaḷavu stealing
ಕಾ kā to protect ಕಾವು kāvu protecting
ಕಾಯು kāyu to bear fruit ಕಾಯ್ತ kāyta bearing fruit
ಕಾಡು kāḍu to torment ಕಾಟ kāṭa

ಕಾಡಿಗೆ kāḍige

tormenting
ಕಿನಿ kini to become angry ಕಿನಿಸು kinisu becoming angry
ಕೀ kī to become pus ಕೀವು kīvu becoming pus
ಕುಣಿ kuṇi to dance ಕುಣಿತ kuṇita dancing
ಕೂಡು kūḍu to join ಕೂಟ kūṭa

ಕೂಡಿಕೆ kūḍike

joining
ಕೆಡು keḍu to spoil ಕೇಡು kēḍu spoiling
ಕೆಲೆ kele to abuse ಕೆಲೆತ keleta

ಕೆಲ್ತ kelta

abusing
ಕೇಳು kēḷu to hear ಕೇಳ್ವೆ kēḷve

ಕೇಳಿಕೆ kēḷike

hearing
ಕೊಡು koḍu to give ಕೊಡುವಿಕೆ koḍuvike giving
ಕೊಡೆ koḍe to excavate ಕೊಡೆತ koḍeta excavating
ಕೊಯ್ಯು koyyu to cut ಕೊಯ್ತ koyta cutting
ಕೊಲ್ಲು kollu to kill ಕೊಲೆ kole killing
ಕೊಳ್ಳು koḷḷu to take ಕೊಳ್ಳಿಕೆ koḷḷike taking
ಗೆಲ್ಲು gellu to win ಗೆಲ್ಲುವಿ gelluvi

ಗೆಲ್ಲುವಿಕೆ gelluvike

winning
ಗೇಯು gēyu to do ಗೇಮಿ gēmi

ಗೇಮಿಕೆ gēmike

doing
ಜಗುಳು jaguḷu to slide ಜಗುಳ್ತೆ jaguḷte

ಜಗುಳಿಕೆ jaguḷike

sliding
ತಗುಳು taguḷu to follow ತಗುಳ್ತೆ taguḷte

ತಗಿಳಿಕೆ taguḷike

following
ತಪ್ಪು tappu to mistake ತಪ್ಪಿತ tappita mistaking
ತಾ tā 

ತರು taru

to bring ತರುವಿಕೆ taruvike bringing
ತಾರು tāru to become lean ತಾರಿಕೆ tārike becoming lean
ತಾಳು tāḷu to forbear ತಾಳ್ಕೆ tāḷke

ತಾಳಿಕೆ tāḷike

forbearing
ತಾಳು tāḷu to bear ತಾಳ್ದಿಕೆ tāḷdike bearing
ತಿದ್ದು tiddu to correct ತಿದ್ದುಪಡಿ tiddupaḍi correcting
ತಿನ್ನು tinnu to eat ತಿನಿಸು tinisu eating
ತಿರಿ tiri to wander ತಿರಿತ tirita

ತಿರಿವಿಕೆ tirivike

wandering
ತಿಳಿ tiḷi to know ತಿಳಿಕೆ tiḷike

ತಿಳಿವಿಕೆ tiḷivike

knowing
ತುಳಿ tuḷi to trample on ತುಳಿವಿಕೆ tuḷivike trampling on
ತೆಗಳು tegaḷu to abuse ತೆಗಳ್ತೆ tegaḷte

ತೆಗಳಿಕೆ tegaḷike

abusing
ತೆಮಳ್ದು temaḷdu to gather ತೆಮಳ್ದಿಗೆ temaḷdige gathering
ತೆರೆ tere to open ತೆರವು teravu opening
ತೊಡು toḍu to wear ತೊಡುಗೆ toḍuge

ತೊಡಿಗೆ toḍige

wearing
ನಂದು naṃdu to fade ನಂದಿಕೆ naṃdike fading
ನಂಬು naṃbu to trust ನಂಬಿಗೆ naṃbige trusting
ನಗು nagu to laugh ನಗೆ nage laughing
ನಡೆ naḍe to walk ನಡೆನಡೆಗೆ naḍenaḍege

ನಡೆವಳಿತ naḍevaḷita

ನಡೆವಿಕೆ naḍevike

ನಡೆತೆ naḍete

walking
ನಲು nalu to form friendship ನಲ್ಮೆ nalme forming friendship
ನಾಚು nācu to be ashamed ನಾಚಿಕೆ nācike being ashamed
ನಿಲ್ಲು nillu to stand ನಿಲ್ಲುವೆ nilluve

ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ nilluvike

standing
ನುಗುಳು nuguḷu to squeeze ನುಗುಳ್ತೆ nuguḷte

ನುಗುಳಿಕೆ nuguḷike

squeezing
ನುಡಿಯು nuḍiyu to speak ನುಡಿತ nuḍita speaking
ನುಸುಳು nusuḷu to press through ನುಸುಳ್ತೆ nusuḷte

ನುಸುಳಿಕೆ nusuḷike

pressing through
ನೆಗಳು negaḷu to attempt ನೆಗಳ್ಕೆ negaḷke

ನೆಗಳಿಕೆ negaḷike

attempting
ನೆಗೆ nege to leap ನೆಗೆತ negeta leaping
ನೆಡು neḍu to plant ನೆಡುಗೆ neḍuge

ನೆಡಿಗೆ neḍige

planting
ನೆನೆ nene to recollect ನೆನೆಪು nenepu recollecting
ನೆರೆ nere to fill up ನೆರಪು nerapu filling up
ನೇಯು nēyu to weave ನೇಗೆ nēge weaving
ನೊಳು noḷu to precede ನೊಳಪು noḷapu

ನೊಳಿಕೆ noḷike

preceding
ನೋ nō to be in pain ನೋವು nōvu being in pain
ನೋಡು nōḍu to see ನೋಟ nōṭa

ನೋಡಿಕೆ nōḍike

seeing
ಪಳಿ paḷi to calumniate ಪಳಿಪು paḷipu calumniating
ಪೊರ್ದು pordu to approach ಪೊರ್ದಿಗೆ pordige approaching
ಬಗುಲು baguḷu to bark ಬಗುಳ್ತೆ baguḷte

ಬಗುಳಿಕೆ baguḷike

barking
ಬಡಿ baḍi to beat ಬಡಿತ baḍita beating
ಬೈಯು baiyu to abuse ಬೈಗಲು baigaḷu abusing
ಬರೆ bare to write ಬರೆವಣಿಗೆ barevaṇige

ಬರೆವಿಕೆ barevike

writing
ಬಳೆ baḷe to increase ಬಳೆವಿಕೆ baḷevike growing
ಬರು baru

ಬಾ bā

to come ಬರುವಿಕೆ baruvike

ಬರವು baravu

coming
ಬಾ bā to swell ಬಾಕು bāku

ಬಾಹು bāhu

swelling
ಬಾಳು bāḷu to libe ಬಾಳಿಕೆ bāḷike

ಬಾಳ್ಕೆ bāḷke

living
ಬಿಗಿ bigi to tie ಬಿಗಿತ bigita tying
ಬೀಳು bīḷu to fall ಬೀಳ್ಕೆ bīḷke

ಬೀಳಿಕೆ bīḷike

falling
ಬೆಳೆ beḷe to grow ಬೆಳೆಸು beḷesu growing
ಬೇಡು bēḍu to entreat ಬೇಡಿಗೆ bēḍige entreating
ಬೇಳು bēḷu to offer a burnt sacrifice ಬೇಳ್ಕೆ bēḷke

ಬೇಳಿಕೆ bēḷike

offering, &c.
ಮಗುಲು maguḷu to return ಮಗುಳ್ತೆ maguḷte

ಮಗುಳಿಕೆ maguḷike

returning
ಮಣಿ maṇi to prostrate ಮಣಿತ maṇita prostrating
ಮರೆ mare to forget ಮರೆವೆ mareve

ಮರೆವಿಕೆ marevike

forgetting
ಮಸುಳು masuḷu to become pale ಮಸುಳ್ತೆ masuḷte

ಮಸುಳಿಕೆ masuḷike

becoming pale
ಮಾಡು māḍu to do ಮಾಡಿಕೆ māḍike doing
ಮಾರು māru to sell ಮಾರಿಗೆ mārige

ಮಾರಾಟ mārāṭa

selling
ಮಿಗು migu to remain ಮಿಗುತಿ miguti remaining
ಮೀ mī to bathe ಮೀಣ mīṇa

ಮೀಹ mīha

bathing
ಮುಗುಳು muguḷu to contract ಮುಗುಳ್ತೆ muguḷte

ಮುಗುಳಿಕೆ muguḷike

contracting
ಮುಗಿ mugi to shut up ಮುಗಿತ mugita shutting up
ಮುದುಡು muduḍu to shrink ಮುದಡಿಕೆ mudaḍike shrinking
ಮುನಿ muni to become angry ಮುನಿಸು munisu becoming angry
ಮುರಿ muri to break ಮುರಿತ murita braking
ಮುಳಿ muḷi to be angry ಮುಳಿಸು muḷisu being angry
ಮೂಡು mūḍu to shut ಮೂಡಿಗೆ mūḍige shutting
ಮೆಚ್ಚು meccu to approve ಮೆಚ್ಚಿಗೆ meccige approving
ಮೆರೆ mere to wander ಮೆರೆತ mereta wandering
ಮೆರೆ mere to jest ಮೆರವು meravu jesting
ಮೇ mē to graze ಮೇವು mēvu grazing
ಮೊರೆ more to complain ಮೊರೆತ moreta complaining
ಮೋದು mōdu to beat ಮೋದಿಕೆ mōdike beating
ಶಿಡಿ śiḍi to burst ಶಿಡಿತ śiḍita bursting
ಶೀಳು śīḷu to split ಶೀಳ್ಕೆ śīḷke

ಶೀಳಿಕೆ śīḷike

splitting
ಸಾ sā to die ಸಾವು sāvu dying
ಸಾಲು sālu to borrow ಸಾಲ sāla borrowing
ಸಿಡಿ siḍi to bust ಸಿಡಿತ siḍita bursting
ಸುಗಿ sugi to fear ಸುಗಿತ sugita fearing
ಸುಯ್ಯು suyyu to sigh ಸುಯ್ತ suyta sighing
ಸುರುಳು suruḷu to roll up ಸುರುಳ್ತೆ suruḷte

ಸುರುಳಿಕೆ suruḷike

rolling up
ಸುಲಿ suli to rob ಸುಲಿವಿಕೆ sulivike robbing
ಸುಳಿ suḷi to ramble ಸುಳಿವು suḷivu rambling
ಸೆಳೆ seḷe to pull ಸೆಳೆವು seḷevu pulling
ಹರತು haraṭu to prate ಹರಟೆ haraṭe prating
ಹಸಿ hasi to be hungry ಹಸಿವು hasivu being hungry
ಹಾಯು hāyu to gore ಹಾಯ್ತ hāyta

ಹಾಯಿಗೆ hāyige

goring
ಹಿಡಿ hiḍi to grasp ಹಿಡಿತ hiḍita grasping
ಹೂಳು hūḷu to bury ಹೂಳ್ಕೆ hūḷke

ಹೂಳಿಕೆ hūḷike

burying
ಹೇಸು hēsu to loathe ಹೇಸಿಕೆ hēsike loathing
ಹೊಂದು hoṃdu to obtain ಹೊಂದಿಕೆ hoṃdike obtaining
ಹೊಗಲು hogaḷu to praise ಹೊಗಳ್ತೆ hogaḷte

ಹೊಗಳಿಕೆ hogaḷike

praising
ಹೊಗು hogu to enter by force ಹೊಗುತೆ hogute entering by force
ಹೊಡೆ hoḍe to beat ಹೊಡೆತ hoḍeta beating
ಹೊಯ್ಯು hoyyu to pour ಹೊಯ್ಗುಳು hoyguḷu pouring
ಹೊರಡು horaḍu to set out ಹೊರಡಿಕೆ horaḍike setting out
ಹೊರಲು horaḷu to roll over ಹೊರಳ್ತೆ horaḷte

ಹೊರಳಿಕೆ horaḷike

rolling over
ಹೊರು horu to carry ಹೊರೆ hore

ಹೊರವಿಕೆ horavike

carrying
ಹೊಳೆ hoḷe to shine ಹೊಳೆಪು hoḷepu shining
ಹೊಳು hoḷu to split ಹೊಳ್ಕೆ hoḷke

ಹೊಳಿಕೆ hoḷike

splitting
ಹೋಲು hōlu to resemble ಹೋಲಿಕೆ hōlike resembling

To 19. Adverbs (§§ 130 - 139)