ಕನ್ನಡ


(Bildquelle: PlaneMad/Wikipedia. -- CC-by-sa)

An Elementary Grammar of the Kannada, or Canarese Language

by Thomas Hodson


19. Adverbs (§§ 130 - 139)


Zitierweise / cite as:

Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language. -- 19. Adverbs (§§ 130 - 139). -- Fassung vom 2011-08-26. -- URL: http://www.payer.de/hodson/hodson19.htm  

First published as:  Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language ; in which every word used in the examples is translated, and the pronunciation is given in English characters. -- 2. ed. -- Bangalore : Wesleyan Mission Press, 1864. -- 128 p. ; 23 cm.

First time published here: 2011-08-26

Revisions:

©opyright: Public domain

This text is part of the section Sanskrit und Indien  of Tüpfli's Global Village Library


If you don't get the diacritics displayed, install a Unicode font like Tahoma.


Adverbs [ವಿಶೆಷಣ viśēṣaṇa]


0. Contents130. Adverbs are generally formed by the addition of ಆಗಿ āgi, to nouns and adjectives; as


1. ಆಗ āga, then, that time


131. Some adverbs are declined like nouns in the singular number; as,

ಆಗ āga, then, that time.

Cases Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Meaning
1. Nominative
ಪ್ರಥಮೆ
prathame
ಆಗ āga

ಆಗಲು āgalu

then
2. Accusative
ದ್ವಿತಿಯೆ
dvitiye
   
3. Instrumental
ತೃತಿಯೆ
tṛtiye
ಆಗಿನಿಂದ āginiṃda

ಆಗಲಿಂದ āgaliṃda

thence
4. Dative
ಚತುರ್ಥಿ
caturthi
ಆಗ್ಯೆ  āgye at that time
5. Ablative
pańcami
ಪಜಮಿ
   
6. Genitive
ಷಷ್

ṣaṣṭhi
ಆಗಿನ āgina

ಆಗಲಿನ āgalina

of that time
7. Locative
ಸಪ್ತಮಿ
saptami
 
ಆಗಿನಲ್ಲಿ āginalli

ಆಗಲಲ್ಲಿ āgalalli

in or at that time

In like manner are declined


2. ನಿನ್ನೆ ninne, yesterday


132. ನಿನ್ನೆ ninne, yesterday

Cases Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Meaning
1. Nominative
ಪ್ರಥಮೆ
prathame
ನಿನ್ನೆ ninne yesterday
2. Accusative
ದ್ವಿತಿಯೆ
dvitiye
ನಿನ್ನೆಯನ್ನು ninneyannu yesterday
3. Instrumental
ತೃತಿಯೆ
tṛtiye
ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ninneyiṃda from yesterday
4. Dative
ಚತುರ್ಥಿ
caturthi
ನಿನ್ನೆಗೆ ninnege yesterday
5. Ablative
pańcami
ಪಜಮಿ
   
6. Genitive
ಷಷ್

ṣaṣṭhi
ನಿನ್ನೆಯ ninneya

ನಿನ್ನಿನ ninnina

of yesterday
7. Locative
ಸಪ್ತಮಿ
saptami
 
ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ninneyalli yesterday

133. In like manner are declined


3. ನಾಳಿದ್ದು nāḷiddu, the day after tomorrow


134. ನಾಳಿದ್ದು nāḷiddu, the day after tomorrow

Cases Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Meaning
1. Nominative
ಪ್ರಥಮೆ
prathame
ನಾಳಿದ್ದು nāḷiddu the day after tomorrow
2. Accusative
ದ್ವಿತಿಯೆ
dvitiye
ನಾಲಿದ್ದನ್ನು nāḷiddannu the day after tomorrow
3. Instrumental
ತೃತಿಯೆ
tṛtiye
ನಾಲಿದ್ದರಿಂದ nāḷiddariṃda from the day after tomorrow
4. Dative
ಚತುರ್ಥಿ
caturthi
ನಾಳಿದ್ದಕ್ಕೆ nāḷiddakke to or for the day after tomorrow
5. Ablative
pańcami
ಪಜಮಿ
ನಾಳಿದ್ದರದೆಸೆಯಿಂದ nāḷiddaradeseyiṃda  from the day after tomorrow
6. Genitive
ಷಷ್

ṣaṣṭhi
ನಾಳಿದ್ದರ nāḷiddara of the day after tomorrow
7. Locative
ಸಪ್ತಮಿ
saptami
 
ನಾಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ nāḷiddaralli in the the day after tomorrow

4. ಬಳಿ baḷi, near, nearness


135. ಬಳಿ baḷi, near, nearness

Cases Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Meaning
1. Nominative
ಪ್ರಥಮೆ
prathame
ಬಳಿ baḷi near
2. Accusative
ದ್ವಿತಿಯೆ
dvitiye
ಬಳಿಯನ್ನು baḷiyannu nearness
3. Instrumental
ತೃತಿಯೆ
tṛtiye
ಬಳಿಯಿಂದ baḷiyiṃda from, away from
4. Dative
ಚತುರ್ಥಿ
caturthi
ಬಳಿಗೆ baḷige to, towards
5. Ablative
pańcami
ಪಜಮಿ
   
6. Genitive
ಷಷ್

ṣaṣṭhi
ಬಳಯ baḷiya near
7. Locative
ಸಪ್ತಮಿ
saptami
 
ಬಳಿಯಲ್ಲಿ baḷiyalli near, at, with

5. ಅಂದು aṃdu, that day, then


136. ಅಂದು aṃdu, that day, then

Cases Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Meaning
1. Nominative
ಪ್ರಥಮೆ
prathame
ಅಂದು aṃdu that day
2. Accusative
ದ್ವಿತಿಯೆ
dvitiye
ಅಂದು aṃdu that day
3. Instrumental
ತೃತಿಯೆ
tṛtiye
ಅಂದಿನಿಂದ aṃdiniṃda from that day thenceforward
4. Dative
ಚತುರ್ಥಿ
caturthi
ಅಂದಿಗೆ aṃdige at that day
5. Ablative
pańcami
ಪಜಮಿ
ಅಂದಿನದೆಸೆಯಿಂದ aṃdinadeseyiṃda from that day
6. Genitive
ಷಷ್

ṣaṣṭhi
ಅಂದಿನ aṃdina of that day
7. Locative
ಸಪ್ತಮಿ
saptami
 
ಅಂದಿನಲ್ಲಿ aṃdinalli in or on that day

In like manner are declined


6. ಅಲ್ಲಿ alli, there, in that place


137. ಅಲ್ಲಿ alli, there, in that place

Cases Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Meaning
1. Nominative
ಪ್ರಥಮೆ
prathame
ಅಲ್ಲಿ alli there
2. Accusative
ದ್ವಿತಿಯೆ
dvitiye
   
3. Instrumental
ತೃತಿಯೆ
tṛtiye
ಅಲ್ಲಿಂದ alliṃda thence
4. Dative
ಚತುರ್ಥಿ
caturthi
ಅಲ್ಲಿಗೆ allige to that place
5. Ablative
pańcami
ಪಜಮಿ
   
6. Genitive
ಷಷ್

ṣaṣṭhi
ಅಲ್ಲಿಯ alliya of that place
7. Locative
ಸಪ್ತಮಿ
saptami
 
ಅಲ್ಲಿ alli in that place

In like manner are declined


7. ಹೊರಗು horagu, outside


138. ಹೊರಗು horagu, outside

Cases Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Meaning
1. Nominative
ಪ್ರಥಮೆ
prathame
ಹೊರಗು horagu outside
2. Accusative
ದ್ವಿತಿಯೆ
dvitiye
   
3. Instrumental
ತೃತಿಯೆ
tṛtiye
ಹೊರಗಿನಿಂದ horaginiṃda from outside
4. Dative
ಚತುರ್ಥಿ
caturthi
ಹೊರಕ್ಕೆ horakke

ಹೊರಗೆ horage

to the outside
5. Ablative
pańcami
ಪಜಮಿ
   
6. Genitive
ಷಷ್

ṣaṣṭhi
ಹೊರಗಿನ horagina outer
7. Locative
ಸಪ್ತಮಿ
saptami
 
ಹೊರಗಿನಲ್ಲಿ horaginalli on the outside

In like manner are declined


8. Indeclinable Adverbs


139. The following are some of the indeclinable adverbs

ಅಂತ aṃta

ಅಂತಲು aṃtalu

than (as an affix)
ಅಂತ aṃta

ಅಂತಾ aṃtā

ಅಂಥ aṃtha

ಅಂಥಾ aṃthā

such (remote)
ಅಂತು aṃtu

ಅಂತೂ aṃtū

however, at any rate
ಅಂತೆ aṃte like, as, such as
ಅಲ್ಲದೆ allade besides, or, but, else, except, unless
ಅಲ್ಲವೆ allave or, else
ಆಗಲೇ āgalē that instant, that very time
ಆಗಾಗ āgāga

ಆಗಾಗ್ಯೆ āgāgye

from time to time, gradually
ಆಗ್ಯೂ āgyū though, notwithstanding
ಇಂತ iṃta

ಇಂತಲು iṃtalu

than (as an affix)
ಇಂತ iṃta

ಇಂತಾ iṃtā

ಇಂಥ iṃtha

ಇಂಥಾ iṃthā

such (proximate)
ಇಂತು iṃtu

ಇಂತೂ iṃtū

thus, so
ಗಲೇ īgalē this instant, at this very time
ಗಾಗಿ īgāgi instantly, just now
ಉಸಿಕ್ಕನೆ usikkane silently, softly, gently
ಎಂತ eṃta

ಎಂತಲು eṃtalu

thus, so, that is
ಎಂತ eṃta

ಎಂತಾ eṃtā

ಎಂಥ eṃtha

ಎಂಥಾ eṃthā

of what kind?
ಎಂತು eṃtu how?
ಎಂತೂ eṃtū by all means, somehow or other
ಎಂದೂ eṃdū

ಎಂದಿಗೂ eṃdigū

ಎಂದೆಂದಿಗೂ eṃdeṃdigū

always, forever
ಎಂದಾದರೂ eṃdādarū at any time, at some time
ಎಂದು eṃdu

ಎಂಬದಾಗಿ eṃbadāgi

so saying (used to mark a quotation of what another has said).
ಎದುರಾಗಿ edurāgi opposite to, in presence of
ಒಮ್ಮೆ omme once, one time
ಓಪಾದೆಯಲ್ಲಿ ōpādeyalli like, as
ಕೂಡ್ಲೆ kūḍle immediately, upon that
ಕೇವಲ kēvala very much
ತಿರಿಗಿ tirigi again, once more
ತಾನಾಗಿ tānāgi of himself, voluntarily
ನೆಟ್ಟಗೆ neṭṭage directly, properly, in a straightforward direction
ನುಣ್ಣಗೆ nuṇṇage

ನುಣ್ಣನೆ nuṇṇane

evenly, smoothly
ಫಕ್ಕನೆ phakkane suddenly
ಬರಿದೇ baridē merely, in vain
ಬಹಳ bahaḷa much, many
ಬಹಳವಾಗಿ bahaḷavāgi abundantly
ಬಿರ್ರನೆ birrane quickly
ಬೆಳಿಗ್ಯೆ beḷigye in the morning
ಬೇಗ bēga

ಬೇಗನೆ bēgane

quickly
ಮರುಕುಳಿ marukuḷi

ಮರುಳು maruḷu

again
ಮತ್ತು mattu

ಮತ್ತೆ matte

other, further, more, again, moreover
ಮುಂಚೆ muṃce

ಮುಂಚಿತವಾಗಿ muṃcitavāgi

formerly, before, prior, early
ಮುಂದಾಗಿ muṃdāgi in presence of, in front of
ಮುಖಾಂತರ mukhāṃtara by means of, through
ಮೆಲ್ಲಗೆ mellage slowly, gently, softly
ಮೂಲವಾಗಿ mūlavāgi by means of, through
ಯಾವಾಗಲೂ yāvāgalū always, ever
ಯಾವಾಗಾದರೂ yāvāgādarū

ಯಾವಾಗಲಾದರೂ yāvāgalādarū

at any time, at some time
ವಿಂಗಡವಾಗಿ viṃgaḍavāgi separately, distincltly, apart
ಶೀಘ್ರವಾಗಿ śīghravāgi swiftly
ಸಂಗಡಲೇ saṃgaḍalē immediately
ಸುಮ್ಮನೆ summane

ಸುಮ್ಮಗೆ summage

only, merely, in vain, quietly, without object or aim
ಸುತ್ತ sutta since
ಹತ್ತರ hattara

ಹತ್ರ hatra

near, at hand
ಹಾಗೆ hāge

ಹಾಂಗೆ hāṃge

so, in that manner, so that, in order that, like as
ಹಾಗಾದರೂ hāgādarū or, at least, even
ಹೀಗೆ hīge

ಹೀಂಗೆ  hīṃge

thus, in this manner
ಹ್ಯಾಗೆ hyāge

ಹ್ಯಾಂಗೆ hyāṃge

how, in what manner?
ಹ್ಯಾಗೂ hyāgū

hyāgādarū

ಹ್ಯಾಗಾದಾಗ್ಯೂ hyāgādāgyū

ಹ್ಯಾಗಾಗಿಯೂ hyāgāgiyū

ಹ್ಯಾಂಗಾದರೂ hyāṃgādarū

ಹ್ಯಾಂಗಾದಾಗ್ಯೂ hyāṃgādāgyū

ಹ್ಯಾಂಗೂ hyāṃgū

ಹ್ಯಾಂಗಾಗಿಯೂ hyāṃgāgiyū

however, by whatever means, at any rate

To 20. Postpositions (§§ 140 - 141.)