ಕನ್ನಡ


(Bildquelle: PlaneMad/Wikipedia. -- CC-by-sa)

An Elementary Grammar of the Kannada, or Canarese Language

by Thomas Hodson


 38. Syntax of Conjunctions (§§ 321 - 335)


Zitierweise / cite as:

Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language. --  38. Syntax of Conjunctions (§§ 321 - 335). -- Fassung vom 2011-08-27. -- URL: http://www.payer.de/hodson/hodson38.htm 

First published as:  Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language ; in which every word used in the examples is translated, and the pronunciation is given in English characters. -- 2. ed. -- Bangalore : Wesleyan Mission Press, 1864. -- 128 p. ; 23 cm.

First time published here: 2011-08-27

Revisions:

İopyright: Public domain

This text is part of the section Sanskrit und Indien  of Tüpfli's Global Village Library


If you don't get the diacritics displayed, install a Unicode font like Tahoma.


Syntax [ಪ್ರಯೋಗ prayōga] of Conjunctions [ಸಂಬಂಧಕಾವ್ಯಯ  saṃbandhakāvyaya]


0. Contents1. ಆದರೆ ādare, If, but, &c.


321. ಆದರೆ  ādare, (subjunctive of ಆಗು āgu,) if, but, &c. is used either alone or subjoined to other words, and has a variety of significations; as,

322. It is used to signify as for, with respect to, &c.; as,


2. ಆದರೂ ādarū


323. ಆದರೂ ādarū (ಆದರೆ ādare, with ಊ ū,) is used alone for yet, nevertheless, notwithstanding; as,

324. As a disjunctive, ಆದರೂ ādarū, is added to nouns, verbal nouns and pronouns of any case except the genitive and vocative; as,

325. ಆದರು ādaru, is used to express even, at any rate, at least; as,

326. - 329. ādaru, added to interrogatives, expresses the sense of soever, some; as,

ಯಾರು yāru who ಯಾರಾದರೂ yārādarū someone, anyone whosoever
ಯಾವ yāva who, which or what ಯಾವನಾದರೂ yāvanādarū someone, any one, whosoever
ಯಾವದಾದರು yāvadādaru whatsoever
ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲ್ಯಾದರೂ yāva sthaḷadallyādarū in what place soever
ಯಾವಾಗ yāvāga when ಯಾವಾಗಾದರೂ yāvāgādarū

ಯಾವಾಗಲಾದರೂ yāvāgalādarū

whensoever, at some time, at any time
ಎಲ್ಲಿ elli where ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ elliyādarū somewhere, anywhere
ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ elligādarū some whither, any whiter
ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ elliṃdalādarū whensoever
ಏನು ēnu what ಏನಾದರೂ ēnādarū something, anything whatsoever
ಹ್ಯಾಗೆ hyāge how ಹ್ಯಾಗಾದರೂ hyāgādarū by some means, somehow

3. ಆದಾಗ್ಯೂ ādāgyū


330. ಆದಾಗ್ಜೂ ādāgyū, is the same in all respects as ಆದರೂ ādarū.


4. ಆಗಲಿ āgali, Either, or


331. ಆಗಲಿ āgali, either, or, &c., is affixed to nouns in nearly all their cases; as,


5. ಆದದರಿಂದ  ādadariṃda, ಆದ್ದರಿಂದ āddariṃda, Therefore


332.ಆದದರಿಂದ  ādadariṃda, or ಆದ್ದರಿಂದ āddariṃda, (ಆದ āda, and ಅದರಿಂದ adariṃda,) therefore, expresses consequence; as,


6. ಊ ū


333. ಊ ū, is used as a copulative of words and sentences; as,

334. ಊ ū, followed by ಇಲ್ಲ illa, or ಅಲ್ಲ alla, signifies neither, nor; as,


7. ಇಲ್ಲ illa, ಅಲ್ಲ alla


335. ಇಲ್ಲ illa, or ಅಲ್ಲ alla, with an interrogative, gives a universal negation; as,

ಎಲ್ಲಿ elli where? ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ elliyū illa nowhere
ಎಂದು eṃdu when? ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ eṃdū illa never
ಯಾರು yāru who? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ yārū illa there is no one
ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ yārū alla it is no one
ಯಾವದು yāvadu which? ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲ yāvadū illa none at all
ಹ್ಯಾಗೆ hyāge how? ಹ್ಯಾಗೂ ಇಲ್ಲ hyāgū illa in no way, by no means whatsoever

To 39. Syntax of Particles (§§ 336 - 339)