ಕನ್ನಡ


(Bildquelle: PlaneMad/Wikipedia. -- CC-by-sa)

An Elementary Grammar of the Kannada, or Canarese Language

by Thomas Hodson


6. Pronouns (§§ 69 - 100)


Zitierweise / cite as:

Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language. -- 6. Pronouns (§§ 69 - 100). -- Fassung vom2011-08-23. -- URL: http://www.payer.de/hodson/hodson06.htm     

First published as:  Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language ; in which every word used in the examples is translated, and the pronunciation is given in English characters. -- 2. ed. -- Bangalore : Wesleyan Mission Press, 1864. -- 128 p. ; 23 cm.

First time published here: 2011-08-23

Revisions:

©opyright: Public domain

This text is part of the section Sanskrit und Indien  of Tüpfli's Global Village Library


If you don't get the diacritics displayed, install a Unicode font like Tahoma.


Pronouns [ಸರ್ವನಾಮ sarvanāma]


0. Contents69. There are seven sorts of Pronouns, viz.

  1. Personal
  2. Demonstrative
  3. Reciprocal
  4. Indeterminate
  5. Numeral
  6. Of quantity
  7. Interrogative

N. B. There are no Relative pronouns in Canarese: they are implied in the relative participle. See paragraph 232. There are no Possessive pronouns. Possession is expressed by the genitive case. (§ 205.) Pronouns are declined like nouns.


1. Personal Pronouns.


See §§ 204-208.

70. Crude state, ನಾ nā, I, (irregular)

Cases Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ

bahuvacana
1. Nominative
ಪ್ರಥಮೆ
prathame
ನ್ಆನು
nānu
ನಾವು
nāvu
2. Accusative
ದ್ವಿತಿಯೆ
dvitiye
ನನ್ನ
nanna

ನನ್ನನ್ನ
nannanna

ನನ್ನನ್ನು
nannannu

ನಮ್ಮ
namma

ನಮ್ಮನ್ನ
nammanna

ನಮ್ಮನ್ನು
nammannu

3. Instrumental
ತೃತಿಯೆ
tṛtiye

ನ್ನಿಂದ
nanniṃda
ನಮ್ಮಿಂದ
nammiṃda
4. Dative
ಚತುರ್ಥಿ
caturthi
ನನಗೆ
nanage
ನಮಗೆ
namage
5. Ablative
pańcami
ಪಜಮಿ
ನನ್ನದೆಸೆಯಿಂದ
nannadeseyiṃda
ನಮ್ಮದೆಸೆಯಿಂದ
nammadeseyiṃda
6. Genitive
ಷಷ್

ṣaṣṭhi
ನನ್ನ
nanna
ನಮ್ಮೆ
namma
7. Locative
ಸಪ್ತಮಿ
saptami
 
ನನ್ನಲ್ಲಿ
nannalli
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
nammalli

71. Crude state ನೀ nī, thou, (irregular)

Cases Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ

bahuvacana
1. Nominative
ಪ್ರಥಮೆ
prathame
ನೀನು
nīnu
ನೀವು
nīvu
2. Accusative
ದ್ವಿತಿಯೆ
dvitiye
ನಿನ್ನ
ninna

ನಿನ್ನನ್ನ
ninnanna

ನಿನ್ನನ್ನು
ninnannu

ನಿಮ್ಮ
nimma

ನಿಮ್ಮನ್ನ
nimmanna

ನಿಮ್ಮನ್ನು
nimmannu

3. Instrumental
ತೃತಿಯೆ
tṛtiye

ನಿನ್ನಿಂದ
ninniṃda
ನಿಮ್ಮಿಂದ
nimmiṃda
4. Dative
ಚತುರ್ಥಿ
caturthi
ನಿನಗೆ
ninage
ನಿಮಗೆ
nimage
5. Ablative
pańcami
ಪಜಮಿ
ನಿನ್ನದೆಸೆಯಿಂದ
ninnadeseyiṃda
ನಿಮ್ಮದೆಸೆಯಿಂದ
nimmadeseyiṃda
6. Genitive
ಷಷ್

ṣaṣṭhi
ನಿನ್ನ
ninna
ನಿಮ್ಮ
nimma
7. Locative
ಸಪ್ತಮಿ
saptami
 
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ
ninnalli
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ
nimmalli

2. Demonstrative Pronouns.


2.1. Demonstrative Pronouns. (Remote)


72. Crude state, ಅವ ava, He, that man. (§ 209.) (used when speaking of an equal, or inferior.)

 
Cases Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ

bahuvacana
1. Nominative
ಪ್ರಥಮೆ
prathame
ಅವನು
avanu
ಅವರು
avaru
2. Accusative
ದ್ವಿತಿಯೆ
dvitiye
ಅವನನ್ನು
avanannu
ಅವರನ್ನು
avarannu
  &c. &c. like nouns of the 1st declension.

73. ಅವಳು avaḷu (feminine of ಅವನು  - avanu) She, that woman. (§ 209.) (used when speaking of an equal, or inferior.)

Cases Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ

bahuvacana
1. Nominative
ಪ್ರಥಮೆ
prathame
ಅವಳು
avaḷu
ಅವರು
avaru
2. Accusative
ದ್ವಿತಿಯೆ
dvitiye
ಅವಳನ್ನು
avaḷannu
ಅವರನ್ನು
avarannu
  &c. &c. like the preceding example.

74. Crude state, ಆತ āta, He, that man. (§ 210.) (used when speaking of a superior.)

Cases Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ

bahuvacana
1. Nominative
ಪ್ರಥಮೆ
prathame
ಆತನು
ātanu

ಆತಗಳು
ātagaḷu
2. Accusative
ದ್ವಿತಿಯೆ
dvitiye
ಆತನನ್ನು
ātanannu
ಆತಗಳನ್ನು
ātagaḷannu
  &c. &c. like nouns of the 1st declension.

75. ಆಕೆ āke, (feminine of ಆತನು - ātanu) She, that woman. (§ 210.) (used when speaking of a superior.)

Cases Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ

bahuvacana
1. Nominative
ಪ್ರಥಮೆ
prathame
ಆಕೆಯು
ākeyu
ಆಕೆಯರು
ākeyaru
2. Accusative
ದ್ವಿತಿಯೆ
dvitiye
ಆಕೆಯನ್ನು
ākeyannu
ಆಕೆಯರನ್ನು
ākeyarannu
  &c. &c. like nouns of the 3rd declension.

76. ಅದು adu, It, that thing. The syllable ಅರ್ ar, must be inserted in the Instrumental, Ablative, Genitive and Locative cases singular.

Cases Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ

bahuvacana
1. Nominative
ಪ್ರಥಮೆ
prathame
ಅದು
adu
ಅವು
avu


ಅವುಗಳು
avugaḷu

2. Accusative
ದ್ವಿತಿಯೆ
dvitiye

ಅದನ್ನು
adannu
ಅವನ್ನು
avannu

ಅವುಗಳನ್ನು
avugaḷannu

3. Instrumental
ತೃತಿಯೆ
tṛtiye
ಅದರಿಂದ
adariṃda
ಅವುಗಳಿಂದ
avugaḷiṃda
4. Dative
ಚತುರ್ಥಿ
caturthi
ಅದಕ್ಕೆ
adakke
ಅವಕ್ಕೆ
avakke

ಅವುಗಳಿಗೆ
avugaḷige

5. Ablative
pańcami
ಪಜಮಿ
ಅದರದೆಸೆಯಿಂದ
adaradeseyiṃda
ಅವುಗಳದೆಸೆಯಿಂದ
avugaḷadeseyiṃda
6. Genitive
ಷಷ್

ṣaṣṭhi
ಅದರ
adara
ಅವುಗಳ
avugaḷa
7. Locative
ಸಪ್ತಮಿ
saptami
 
ಅದರಲ್ಲಿ
adaralli
ಅವಲ್ಲಿ
avalli

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
avugaḷalli


2.2. Demonstrative Pronouns. (Proximate)


  § Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
Masculine
ಪುಲ್ಲಿಂಗ
pulliṃga

77. 

ಇವನು ivanu, he, this man. ಇವರು  ivaru
Feminine
ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ
strīliṃga
78. ಇವಳು  ivaḷu, she, this woman ಇವರು  ivaru
(used when speaking of equals or inferiors.)

 


  § Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
Masculine
ಪುಲ್ಲಿಂಗ
pulliṃga
79. ಈತನು
ītanu, he, this man

ಈತಗಳು
ītagaḷu

Feminine
ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ
strīliṃga
80. ಈಕೆಯು
īkeyu, she, this woman
ಈಕೆಯರು
īkeyaru
(used when speaking of superiors.)

 


  § Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
Neuter
ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ
napuṃsakaliṃga
81. ಇದು
idu, this thing
ಇವು
ivu

ಇವುಗಳು
ivugaḷu


82. The above five pronouns are declined exactly like the five preceding ones. The Demonstrative proximate commence with ಇ i, and ಈ ī; and the remote with ಅ a, and ಆ ā. This is the only difference between them.


3. Reciprocal Pronoun.


83. ತಾನು tānu, himself, herself, itself, is declined like ನಾನು nānu, I.

Cases Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ

bahuvacana
1. Nominative
ಪ್ರಥಮೆ
prathame
ತಾನು
tānu
ತಾವು
tāvu
2. Accusative
ದ್ವಿತಿಯೆ
dvitiye
ತನನ್ನು
tanannu
ತಮ್ಮನ್ನು
tammannu
  &c. &c.

84. This pronoun is used with reference to some other noun or pronoun of the 3rd person preceding it. (§ 211.)

The plural is used honorifically in the second person singular, in the sense of "your honor", "your Lordship," &c. when speaking to a person of rank. (§ 212.)


4. Indeterminate Pronouns.


  § Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
Masculine
ಪುಲ್ಲಿಂಗ
pulliṃga
85. ಹೆರನು
heranu, another man
ಹೆರರು
heraru, other men
    (declined like avanu, he.)
Feminine
ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ
strīliṃga
86. ಹೆರಳು
heraḷu, another woman
ಹೆರರು
heraru
    (declined like avaḷu, she.)
Neuter
ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ
napuṃsakaliṃga
87. ಹೆರತು
heratu, another thing
ಹೆರವು
heravu
    (declined like adu, it.)

88. The following have no Singular; they aredeclined like ಅವರು avaru, they.

89. Their neuters are declined like ಅವು avu, or ಅವುಗಳು avugaḷu, those things.


5. Numeral Pronouns.


  § Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
Masculine
ಪುಲ್ಲಿಂಗ
pulliṃga
90. ಒಬ್ಬನು
obbanu, one man
ಇಬ್ಬರು
ibbaru, two men
    (declined like avanu, he.)
Feminine
ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ
strīliṃga
91. ಒಬ್ಬಳು
obbaḷu, one woman
ಇಬ್ಬರು
ibbaru, two women
    (declined like avaḷu, she.)
Neuter
ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ
napuṃsakaliṃga
92. ಒಂದು
oṃdu, one thing
ಎರಡು
eraḍu, two things
    (declined like adu, it.)

93. Other Numerals are declined in the same manner, viz.


6. Pronouns of Quantity.


94. Remote ಅಷ್ಠರು
aṣṭharu,
so many persons as those
declined like ಅವರು avaru
95. Proximate ಇಷ್ಠರು
iṣṭharu,
so many persons as these
       
96. Remote ಅಷ್ಠು
aṣṭhu,
so much, or so many things as those
declined like ಅದು adu
97. Proximate ಇಷ್ಠು
iṣṭhu,
so much, or so many things as these

7. Interrogative Pronouns.


See § 213.

98. ಯಾವ yāva, who, which, what?

with their plurals are declined like  ಅವನು avanu, ಅವಳು avaḷu, and ಅದು adu.


99. ಏನು ēnu, what?

Cases Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
1. Nominative
ಪ್ರಥಮೆ
prathame
ಏನು
ēnu
2. Accusative
ದ್ವಿತಿಯೆ
dvitiye
ಏನನ್ನು
ēnannu
3. Instrumental
ತೃತಿಯೆ
tṛtiye
ಏತರಿಂದ
ētariṃda
4. Dative
ಚತುರ್ಥಿ
caturthi
ಏತಕ್ಕೆ
ētakke

ಏಕೆ
ēke

5. Ablative
pańcami
ಪಜಮಿ
ಏತರದೆಸೆಯಿಂದ
ētaradeseyiṃda
6. Genitive
ಷಷ್

ṣaṣṭhi
ಏತರ
ētara
7. Locative
ಸಪ್ತಮಿ
saptami
 
ಏತರಲ್ಲಿ
ētaralli

ಆದರೂ ādarū, soever, is frequently added to interrogative pronouns--as


100. Some of the Demonstrative, Numeral, Local and other pronouns are abbreviated, or changed, when they form the first member of a compound word, and the abbreviated forms of one, two, and three, double the Consonant which follows them; (§ 341.)

  becomes
ಅದು adu, that ಆ ā
ಇದು idu, this ಈ ī
ಯಾವದು yāvadu, which ಯಾವ yāva
ಒಂದು oṃdu, one ಒ o
ಎರಡು eraḍu, two ಇ i
ಇಪ್ಪ್ ipp
ಇನ್ in
ಮೂರು mūru, three ಮೂ mū
ಮು mu
ಮುನ್ mun
ನಾಲ್ಕು nālku, four ನಾ nā
ನಾಲ್ nāl
ಐದು aidu, five ಐ ai
ಆರು āru, six ಆರ್ ār
ಅರ ara
ಏಳು ēḷu, seven ಏಳ್ ēḷ
ಎಪ್ಪ್ epp
ಂಟು eṭu, eight ಎಣ್ eṇ
ಎಂಬ್ eṃb
ಒಂಭತ್ತು oṃbhattu, nine o
ತೊಂಬ್ toṃb
ಹತ್ತು hattu, ten ಹನ್ han
ಹದಿ hadi
ಹತ್ತ hatta
ಹದಿನ್ hadin
ವತ್ತು vattu
ನಡುವು naḍuvu, middle ನಟ್ naṭ
ಮೇಗು mēgu, upper ಮೇ mē
ಕೆಳಗು keḷagu, under ಕೀಳ್ kīḷ
ಹೊರಗು horagu, outside ಹೊರ hora
ಮುಂದು muṃdu, front ಮುಂ muṃ
ಒಳಗು oḷagu, inside ಒಳ oḷa
ಹಿಂದು hiṃdu, hinder ಹಿಂ hiṃ

 

Examples

  and become
ಅದು adu ಮನೆ mane ಆ ಮನೆ ā mane, that house
ಒಂದು oṃdu ಕಣ್ಣು kaṇṇu ಒಕ್ಕಣ್ಣು okkaṇṇu, one eye
ಹತ್ತು hattu ಒಂದು oṃdu ಹನ್ನೊಂದು hannoṃdu, eleven
ಹತ್ತು hattu ಮೂರು mūru ಹದಿಮೂರು hadimūru, thirteen

To 7. Verbs (§§ 102 - 108)