ಕನ್ನಡ


(Bildquelle: PlaneMad/Wikipedia. -- CC-by-sa)

An Elementary Grammar of the Kannada, or Canarese Language

by Thomas Hodson


8. Conjugation of the Auxiliary Irregular Verb ಇರು iru (§ 109)


Zitierweise / cite as:

Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language. -- 8. Conjugation of the auxiliary irregular verb ಇರು iru (§ 109). -- Fassung vom 2011-08-22. -- URL: http://www.payer.de/hodson/hodson08.htm       

First published as:  Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language ; in which every word used in the examples is translated, and the pronunciation is given in English characters. -- 2. ed. -- Bangalore : Wesleyan Mission Press, 1864. -- 128 p. ; 23 cm.

First time published here: 2011-08-24

Revisions:

©opyright: Public domain

This text is part of the section Sanskrit und Indien  of Tüpfli's Global Village Library


If you don't get the diacritics displayed, install a Unicode font like Tahoma.


Conjugation of the Auxiliary Irregular Verb ಇರು iru


0. Contents109. Root, ಇರು iru, Be, exist, reside, remain &c. (§ 281.)

ಆಗಿರು āgiru, to become, is conjugated like ಇರು iru.


1. Gerunds, or verbal participles [ಶಬ್ದ ನ್ಯೂನ - śabda nyūna]


Present
ವರ್ತಮಾನ
vartamāna
ಇರುತ್ತ irutta

ಇರುತ್ತಾ iruttā

being Root + ಉತ್ತ utta

Root + ಉತ್ತಾ uttā

Past
ಭೂತ
bhūta
ಇದ್ದು iddu having been Irregular
Negative
ನಿಷೇಧ
niṣēdha
ಇರದೆ irade not being, or not having been The root + ಅದೆ ade

2. Relative Participles


Present & Future
ವರ್ತಮಾನ &

ಭವಿಷ್ಯತ್ತು
vartamāna &
bhaviṣyattu
ಇರುವ iruva who or which is, or will be Root + ಉವ uva
Past
ಭೂತ
bhūta
ಇದ್ದ idda who or which was Irregular
Negative
ನಿಷೇಧ
niṣēdha
ಇರದ irada who or which is not, was not, or will not be Root + ಅದ ada

3. Compound Relative Participles


Present & Future
ವರ್ತಮಾನ &

ಭವಿಷ್ಯತ್ತು
vartamāna &
bhaviṣyattu
ಇರುತ್ತಿರುವ iruttiruva who or which is, or will be Present gerund + present relative participle
[ಇರುತ್ತ irutta + ಇರುವ iruva]
Past
ಭೂತ
bhūta
ಇರುತ್ತಿದ್ದ iruttidda who or which was Present gerund + past relative participle
[ಇರುತ್ತ irutta + ಇದ್ದ idda]
Perfect & Future perfect ಇದ್ದಿರುವ iddiruva who or which has been, or will have been Past gerund + present relative participle
[ಇದ್ದು iddu + ಇರುವ iruva]
 
Pluperfect ಇದ್ದಿದ್ದ iddidda who or which had been Past gerund + past relative participle
[ಇದ್ದು  iddu + ಇದ್ದ idda]

4. Infinitive Mood [ಭಾವರೂಪ bhāvarūpa]


ಇರ ira to be Root + ಅ a
ಇರಲು iralu Root + ಅಲು alu
ಇರಲಿಕ್ಕೆ iralikke Root + ಅಲಿಕ್ಕೆ alikke

5. Imperative Mood [ವಧಿ vidhi]


Root + personal affixes.

Let me, &c. be.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಇರಲಿ irali ಇರಲಿ irali
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
ಇರು iru ಇರಿ iri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
ಇರಲಿ irali ಇರಲಿ irali

6. Negative Mood  [ನಿಷೇಧ niṣēdha]


Root + personal affixes.

I, &c. am not, was not, or shall not be.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಇರೆನು irenu ಇರೆವು irevu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಇರೆ ire ಇರರಿ irari
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಇರನು iranu ಇರರು iraru
feminine ಇರಳು iraḷu ಇರರು iraru
neuter ಇರದು iradu ಇರವು iravu

7. Affirmative Mood [ನಿಶ್ಚಯರೂಪ niścayarūpa]. Simple Tenses.


7.1. Present Tense. 1st Form [ವರ್ತಮಾನ - vartamāna]


Present Gerund ಇರುತ್ತ irutta + personal affixes

I am, &c.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಇರುತ್ತೇನೆ iruttēne ಇರುತ್ತೇವೆ iruttēve
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಇರುತ್ತೀ iruttī ಇರುತ್ತೀರಿ iruttīri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಇರುತ್ತಾನೆ iruttāne ಇರುತ್ತಾರೆ iruttāre
feminine ಇರುತ್ತಾಳೆ iruttāḷe ಇರುತ್ತಾರೆ iruttāre
neuter ಇರುತ್ತದೆ iruttade ಇರುತ್ತವೆ iruttave

7.2. Present Tense. 2nd Form [ವರ್ತಮಾನ - vartamāna]


I am, &c.

Irregular ಇದ್ಧ iddha, and the same personal affixes as the preceding form.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಇದ್ಧೇನೆ iddhēne ಇದ್ಧೇವೆ iddhēve
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಇದ್ಧೀ iddhī ಇದ್ಧೀರಿ iddhīri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಇದ್ಧಾನೆ iddhāne ಇದ್ಧಾರೆ iddhāre
feminine ಇದ್ಧಾಳೆ iddhāḷe ಇದ್ಧಾರೆ iddhāre
neuter ಇದೆ ide
ಇಧೆ idhe
ಅದೆ ade
ಇವೆ ive
ಅವೆ ave

7.3. Past Tense [ಭೂತ - bhūta]


I was, &c.

Past relative participle ಇದ್ದ idda + personal affixes.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಇದ್ದೆನು iddenu ಇದ್ದೆವು iddevu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಇದ್ದಿ iddi
ಇದ್ದೆ idde
ಇದ್ದಿರಿ iddiri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಇದ್ದನು iddanu ಇದ್ದರು iddaru
feminine ಇದ್ದಳು iddaḷu ಇದ್ದರು iddaru
neuter ಇತ್ತು ittu ದ್ದವು iddavu

7.4. 1st Future Tense [ಭವಿಷ್ಯತ್ತು bhaviṣyattu]


I shall or will be, &c.

Future relative participle ಇರುವ iruva + personal affixes.

 

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಇರುವೆನು iruvenu ಇರುವೆವು iruvevu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಇರುವಿ iruvi
ಇರುವೆ iruve
ಇರುವಿರಿ iruviri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಇರುವನು iruvanu ಇರುವರು iruvaru
feminine ಇರುವಳು iruvaḷu ಇರುವರು iruvaru
neuter ಇರುವದು iruvadu ಇರುವವು iruvavu

7.5. 2nd or Contingent Future Tense


I shall perhaps, or, I may be, &c.

Past gerund ಇದ್ದು  iddu + personal affixes.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಇದ್ದೇನು iddēnu ಇದ್ದೇವು iddēvu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಇದ್ದೀಯೇ iddīyē ಇದ್ದೀರಿ iddīri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಇದ್ದಾನು iddānu ಇದ್ದಾರು iddāru
feminine ಇದ್ದಾಳು iddāḷu ಇದ್ದಾರು iddāru
neuter ಇದ್ದೀತು iddītu ಇದ್ದಾವು iddāvu

8. Affirmative Mood [ನಿಶ್ಚಯರೂಪ niścayarūpa]. Compound Tenses


8.1. Present Tense. [ವರ್ತಮಾನ vartamāna]


I am existing, &c.

Present gerund ಇರುತ್ತಾ iruttā + the second form of the present tense of ಇರು iru.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಇರುತ್ತಾಯಿದ್ಧೇನೆ
iruttāyiddhēne
ಇರುತ್ತಿದ್ಧೇನೆ
iruttiddhēne
ಇರುತ್ತಾಯಿದ್ಧೇವೆ
iruttāyiddhēve

ಇರುತ್ತಿದ್ಧೇವೆ
iruttiddhēve
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಇರುತ್ತಾಯಿದ್ಧೀ
iruttāyiddhī
ಇರುತ್ತಿದ್ಧೀ
iruttiddhī
ಇರುತ್ತಾಯಿದ್ಧೀರಿ
iruttāyiddhīri
ಇರುತ್ತಿದ್ಧೀರಿ
iruttiddhīri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಇರುತ್ತಾಯಿದ್ಧಾನೆ
iruttāyiddhāne

ಇರುತ್ತಿದ್ಧಾನೆ
ir
uttiddhāne

ಇರುತ್ತಾಯಿದ್ಧಾರೆ
iruttāyiddhāre

ಇರುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ
iruttiddhāre

feminine ಇರುತ್ತಾಯಿದ್ಧಾಳೆ
iruttāyiddhāḷe

ಇರುತ್ತಿದ್ಧಾಳೆ
iruttiddhāḷe

ಇರುತ್ತಾಯಿದ್ಧಾರೆ
iruttāyiddhāre

ಇರುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ
iruttiddhāre

neuter ಇರುತ್ತಾಯಿದೆ
iruttāyide
ಇರುತ್ತಿದೆ
iruttide
ಇರುತ್ತಾಯಿವೆ
iruttāyive
ಇರುತ್ತಿವೆ
iruttive

8.2. Past Tense [ಭೂತ bhūta]


I was, or would have been, living &c.

Present gerund ಇರುತ್ತಾ iruttā + past tense of ಇರು  iru.

 

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಇರುತ್ತಾಯಿದ್ದೆನು
iruttāyiddenu
ಇರುತ್ತಿದ್ದೆನು
iruttiddenu
ಇರುತ್ತಾಯಿದ್ದೆವು
iruttāyiddevu
ಇರುತ್ತಿ
ದ್ದೆವು
iruttiddevu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಇರುತ್ತಾಯಿದ್ದಿ
iruttāyiddi
ಇರಿತ್ತಿದ್ದಿ
iruttiddi
ಇರುತ್ತಾಯಿದ್ದಿರಿ
iruttāyiddiri
ಇರುತ್ತಿದ್ದಿರಿ
iruttidddiri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಇರುತ್ತಾಯಿದ್ದನು
iruttāyiddanu
ಇರುತ್ತಿದ್ದನು
iruttiddanu
ಇರುತ್ತಾಯಿದ್ದರು
iruttāyiddaru
ಇರಿತ್ತಿದರು
iruttiddaru
feminine ಇರುತ್ತಾಯಿದ್ದಳು
iruttāyiddaḷu
ಇರುತ್ತಿದ್ದಳು
iruttiddaḷu
ಇರುತ್ತಾಯಿದ್ದರು
iruttāyiddaru
ಇರುತ್ತಿದ್ದರು
iruttiddaru
neuter ಇರುತ್ತಾಯಿತ್ತು
iruttāyittu
ಇರುತ್ತಿತ್ತು
iruttittu
ಇರುತ್ತಾಯಿದ್ದವು
iruttāyiddavu
ಇರುತ್ತಿದ್ದವು
iruttiddavu

8.3. Future Tense [ಭವಿಷ್ಯತ್ತು bhaviṣyattu]


I shall or will be living, &c.

Present gerund ಇರುತ್ತಾ iruttā + future tense of ಇರು iru.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಇರುತ್ತಾಯಿರುವೆನು
iruttāyiruvenu
ಇರುತ್ತಿರುವೆನು
iruttiruvenu
ಇರುತ್ತಾಯಿರುವೆವು
iruttāyiruvevu
ಇರುತ್ತಿರುವೆವು
iruttiruvevu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಇರುತ್ತಾಯಿರುವಿ
iruttāyiruvi
ಇರಿತ್ತಿರುವಿ
iruttiruvi
ಇರುತ್ತಾಯಿರುವಿರಿ
iruttāyiruviri
ಇರುತ್ತಿರುವಿರಿ
iruttiruviri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಇರುತ್ತಾಯಿರುವನು
iruttāyiruvanu
ಇರುತ್ತಿರುವನು
iruttiruvanu
ಇರುತ್ತಾಯಿರುವರು
iruttāyiruvaru
ಇರುತ್ತಿರುವರು
iruttiruvaru
feminine ಇರುತ್ತಾಯಿರುವಳು
iruttāyiruvaḷu
ಇರುತ್ತಿರುವಳು
iruttiruvaḷu
ಇರುತ್ತಾಯಿರುವರು
iruttāyiruvaru
ಇರುತ್ತಿರುವರು
iruttiruvaru
neuter ಇರುತ್ತಾಯಿರುವದು
iruttāyiruvadu
ಇರುತ್ತಿರುವದು
iruttiruvadu
ಇರುತ್ತಾಯಿರುವವು
iruttāyiruvavu
ಇರುತ್ತಿರುವವು
iruttiruvavu

8.4. Perfect Tense [ಭೂತ bhūta]


I have been, &c.

Perfect gerund ಇದ್ದು iddu + second form of the present tense of ಇರು iru.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಇದ್ದುಯಿದ್ಧೇನೆ
idduyiddhēne
ಇದ್ದಿದ್ಧೇನೆ
iddidhēne
ಇದ್ದುಯಿದ್ಧೇವೆ
idduyiddhēve
ಇದ್ದಿದ್ಧೇವೆ
iddiddhēve
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಇದ್ದುಯಿದ್ಧೀ
idduyiddhī
ಇದ್ದಿದ್ಧೀ
iddiddhī
ಇದ್ದುಯಿದ್ಧೀರು
idduyiddhīri
ಇದ್ದಿದ್ಧೀರಿ
iddiddhīri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಇದ್ದುಯಿದ್ಧಾನೆ
idduyiddhāne
ಇದ್ದಿದ್ಧಾನೆ
iddiddhāne
ಇದ್ದುಯಿದ್ಧಾರೆ
idduyiddhāre
ಇದ್ದಿದ್ಧಾರೆ
iddiddhāre
feminine ಇದ್ದುಯಿದ್ಧಾಳೆ
idduyiddhāḷe
ಇದ್ದಿದ್ಧಾಳೆ
iddiddhāḷe
ಇದ್ದುಯಿದ್ಧಾರೆ
idduyiddhāre
ಇದ್ದಿದ್ಧಾರೆ
iddiddhāre
neuter ಇದ್ದುಯಿದೆ
idduyide
ಇದ್ದಿದೆ
iddide
ಇದ್ದುಯಿವೆ
idduyive
ಇದ್ದಿವೆ
iddive

8.5. Pluperfect Tense


I had been, &c.

Past gerund ಇದ್ದು iddu + past tense of ಇರು iru.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಇದ್ದುಯಿದ್ದೆನು
idduyiddenu
ಇದ್ದಿದ್ದೆನು
iddiddenu
ಇದ್ದುಯಿದ್ದೆವು
idduyiddevu
ಇದ್ದಿದ್ದೆವು
iddiddevu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಇದ್ದುಯಿದ್ದಿ
idduyiddi
ಇದ್ದಿದ್ದಿ
iddiddi
ಇದ್ದುಯಿದ್ದಿರಿ
idduyiddiri
ಇದ್ದಿದ್ದಿರಿ
iddiddiri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಇದ್ದುಯಿದ್ದನು
idduyiddanu
ಇದ್ದಿದ್ದನು
iddiddanu
ಇದ್ದುಯಿದ್ದರು
idduyiddaru
ಇದ್ದಿದ್ದರು
iddiddaru
feminine ಇದ್ದುಯಿದ್ದಳು
idduyiddaḷu
ಇದ್ದಿದ್ದಳು
iddiddaḷu
ಇದ್ದುಯಿದ್ದರು
idduyiddaru
ಇದ್ದಿದ್ದರು
iddiddaru
neuter ಇದ್ದುಯಿತ್ತು
idduyittu
ಇದ್ದಿತ್ತು
iddittu
ಇದ್ದುಯಿದ್ದವು
idduyiddavu
ಇದ್ದಿದ್ದವು
iddidavu

8.6. Future Perfect Tense


I shall or will, or would have been, &c.

Past gerund ಇದ್ದು iddu + future tense of ಇರು iru.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಇದ್ದುಯಿರುವೆನು
idduyiruvenu
ಇದ್ದಿರುವೆನು
iddiruvenu
ಇದ್ದುಯಿರುವೆವು
idduyiruvevu
ಇದ್ದಿರುವೆವು
iddiruvevu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಇದ್ದುಯಿರುವಿ
idduyiruvi
ಇದ್ದಿರುವಿ
iddiruvi
ಇದ್ದುಯಿರುವಿರಿ
idduyiruviri
ಇದ್ದಿರುವಿರಿ
iddiruviri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಇದ್ದುಯಿರುವನು
idduyiruvanu
ಇದ್ದಿರುವನು
iddiruvanu
ಇದ್ದುಯಿರುವರು
idduyiruvaru
ಇದ್ದಿರುವರು
iddiruvaru
feminine ಇದ್ದುಯಿರುವಳು
idduyiruvaḷu
ಇದ್ದಿರುವಳು
iddiruvaḷu
ಇದ್ದುಯಿರುವರು
idduyiruvaru
ಇದ್ದಿರುವರು
iddiruvaru
neuter ಇದ್ದುಯಿರುವದು
idduyiruvadu
ಇದ್ದಿರುವದು
iddiruvadu
ಇದ್ದುಯಿರುವವು
idduyiruvavu
ಇದ್ದಿರುವವು
iddiruvavu

9. Potential Mood


The Potential mood is formed by adding certain auxiliary verbs (see § 123, 124, 129) to a principal verb in the Infinitive mood.


9.1. May be.


Infinitive in ಅ a + impersonal verb ಬಹುದು bahudu.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಇರ ಬಹುದು
nānu ira bahudu
ನಾವು ಇರ ಬಹುದು
nāvu ira bahudu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
ನೀನು ಇರ ಬಹುದು
nīnu ira bahudu
ನೀವು ಇರ ಬಹುದು
nīvu ira bahudu
  &c. &c.

9.2. May not be.


Infinitive in ಅ a + impersonal verb ಬಾರದು bāradu.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಇರ ಬಾರದು
nānu ira bāradu
ನಾವುಇ ಇರ ಬಾರದು
nāvu ira bāradu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
ನೀನು ಇರ ಬಾರದು
nīnu ira bāradu
ನೀವು ಇರ ಬಾರದು
nīvu ira bāradu
  &c. &c.

9.3. May be.


Infinitive in ಅ a + impersonal verb ಕೂಡುವದು kūḍuvadu.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಇರ ಕೂಡುವದು
nānu ira kūḍuvadu
ನಾವು ಇರ ಕೂಡುವದು
nāvu  ira kūḍuvadu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
ನೀನು ಇರ ಕೂಡುವದು
nīnu  ira kūḍuvadu
ನೀವು ಇರ ಕೂಡುವದು
nīvu  ira kūḍuvadu
  &c. &c.

9.4. May not be.


Infinitive in ಅ a + impersonal verb ಕೂಡದು kūḍadu.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಇರ ಕೂಡದು
nānu ira kūḍadu
ನಾವು ಇರ ಕೂಡದು
nāvu ira kūḍadu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
ನೀನು ಇರ ಕೂಡದು
nīnu ira kūḍadu
ನೀವು ಇರ ಕೂಡದು
nīvu ira kūḍadu
  &c. &c.

9.5. Must be.


Infinitive in ಅ a + impersonal verb ಬೇಕು bēku.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಇರ ಬೇಕು
nānu ira bēku
ನಾವು ಇರ ಬೇಕು
nāvu ira   bēku
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
ನೀನು ಇರ ಬೇಕು
nīnu ira bēku
ನೀವು ಇರ ಬೇಕು
nīvu ira bēku
  &c. &c.

9.6. Must not be.


Infinitive in ಅ a + impersonal verb ಬೇಡ bēḍa.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಇರ ಬೇಡ
nānu ira bēḍa
ನಾವು ಇರ ಬೇಡ
nāvu ira bēḍa
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
ನೀನು ಇರ ಬೇಡ
nīnu ira bēḍa
ನೀವು ಇರ ಬೇಡ
nīvu ira bēḍa
  &c. &c.

9.7. Ought to be.


Infinitive in ಅ a ] impersonal verb ತಕ್ಕದ್ದು takkaddu.

ಅಲ್ಲ alla, not affixed to ತಕ್ಕದ್ದು takkadu, ought, is the usual mode of forming the negative; thus ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ  takkaddalla, ought not. ಇರ ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ira takkaddalla, ought not to be.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಇರ ತಕ್ಕದ್ದು
nānu ira takkaddu
ನಾವು ಇರ ತಕ್ಕದ್ದು
nāvu ira takkaddu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
ನೀನು ಇರ ತಕ್ಕದ್ದು
nīnu ira takkaddu
ನೀವು ಇರ ತಕ್ಕದ್ದು
nīvu ira takkaddu
  &c. &c.

9.8. Can be.


Infinitive in ಅ a + defective verb ಬಲ್ಲ balla. (§ 124.)

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಇರ ಬಲ್ಲೆನು
ira ballenu
ಇರ ಬಲ್ಲೆವು
ira ballevu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಇರ ಬಲ್ಲಿ
ira balli
ಇರ ಬಲ್ಲಿರಿ
ira balliri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಇರ ಬಲ್ಲನು
ira ballanu
ಇರ ಬಲ್ಲರು
ira ballaru
feminine ಇರ ಬಲ್ಲಳು
ira ballaḷu
ಇರ ಬಲ್ಲರು
ira ballaru
neuter ಇರ ಬಲ್ಲದು
ira balladu
ಇರ ಬಲ್ಲವು
ira ballavu

9.9. Cannot be.


Infinitive in ಲು lu + defective verb ಅರಿ ari. (§ 125.)

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಇರಲರಿಯೆನು
iralariyenu
ಇರಲರಿಯೆವು
iralariyevu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಇರಲರಿಯೆ
iralariye
ಇರಲರಿಯರಿ
iralariyari
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಇರಲರಿಯನು
iralariyanu
ಇರಲರಿಯರು
iralariyaru
feminine ಇರಲರಿಯಳು
iralariyaḷu
ಇರಲರಿಯರು
iralariyaru
neuter ಇರಲರಿಯದು
iralariyadu
ಇರಲರಿಯವು
iralariyavu

9.10. Can be.


Infinitive in ಲು lu + defective verb ಆಪ āpa. (§ 123.)

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಇರಲಾಪೆನು
iralāpenu
ಇರಲಾಪೆವು
iralāpevu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಇರಲಾಪಿ
iralāpi
ಇತರಲಾಪಿರಿ
iralāpiri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಇರಲಾಪನು
iralāpanu
ಇರಲಾಪರು
iralāparu
feminine ಇರಲಾಪಳು
iralāpaḷu
ಇರಲಾಪರು
iralāparu
neuter ಇರಲಾಪದು
iralāpadu
ಇರಲಾಪವು
iralāpavu

9.11. Cannot be.


Infinitive in ಲು lu + defective verb ಆರ āra. (§ 123.)

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ರಲಾರೆನು
iralārenu
ಇರಲಾರೆವು
iralārevu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಇರಲಾರಿ
iralāri
ಇರಲಾರಿರಿ
iralāriri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಇರಲಾರನು
iralāranu
ಇರಲಾರರು
iralāraru
feminine ಇರಲಾರಳು
iralāraḷu
ಇರಲಾರರು
iralāraru
neuter ಇರಲಾರದು
iralāradu
ಇರಲಾರವು
iralāravu

10. Subjunctive Mood [ಸಂಶಯ ರೂಪ saṃśaya rūpa]


10.1. Aorist Tense (Impersonal)


If I &c. am, was, shall, should, or would be.

Past  relative participle ಇದ್ದ idda + affixes ರೆ re, ರೂ rū, and ಆಗ್ಯೂ āgyū

+ ರೆ  re:

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನ್ಆನು ಇದ್ದರೆ
nānu iddare
ನಾವು ಇದ್ದರೆ
nāvu iddare
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
ನೀನು ಇದ್ದರೆ
nīnu iddare
ನೀವು ಇದ್ದರೆ
nīvu iddare
  &c. &c.

+  ರೂ rū:

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಇದ್ದರೂ
nānu iddarū
ನಾವು ಇದ್ದರೂ
nāvu iddarū
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
ನೀನು ಇದ್ದರೂ
nīnu iddarū
ನೀವು ಇದ್ದರೂ
nīvu iddarū
 

&c. &c.

+ ಆಗ್ಯೂ āgyū:

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ
nānu iddāgyū
ನಾವು ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ
nāvu iddāgyū
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
ನೀನು ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ
nīnu iddāgyū
ನೀವು ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ
nīvu iddāgyū
 

&c. &c.

 


10.2. Present and Future Tense (Impersonal) [ವರ್ತಮಾನ & ಭವಿಷ್ಯತ್ತು vartamāna & bhaviṣyattu]


That I &c. may or might be.

Present and Future relative participle ಇರುವ iruva + ಹಾಗೆ hāge, that, so that.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನ್ಆನು ಇರುವ ಹಾಗೆ
nānu iruva hāge
ನಾವು ಇರುವ ಹಾಗೆ
nāvu iruva hāge
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
ನೀನು ಇರುವ ಹಾಗೆ
nīnu iruva hāge
ನೀವು ಇರುವ ಹಾಗೆ
nīvu iruva hāge
 

&c. &c.

 


10.3. Negative (Impersonal) [ನಿಷೇಧ niṣēdha]


That I &c. may not, or might not be.

Negative Relative participle ಇರದ irada + ಹಾಗೆ hāge, that, so that.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಇರದ ಹಾಗೆ
nānu irada hāge
ನಾವು ಇರದ ಹಾಗೆ
nāvu irada hāge
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
ನೀನು ಇರದ ಹಾಗೆ
nīnu irada hāge
ನೀವು ಇರದ ಹಾಗೆ
nīvu irada hāge
  &c. &c.

10.4. Subjunctive Compound Tenses


The Subjunctive Compound Tenses are formed by adding the Subjunctive Aorist Tense of ಇರು iru, to the present, past, and negative gerunds of the principal verb.


10.4.1. Present Tense (Impersonal) [ವರ್ತಮಾನ vartamāna]


Present gerund ಇರುತ್ತಾ iruttā + ಇದ್ದರೆ iddare, ಇದ್ದರೂ iddarū, or ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ iddāgyū

+ ಇದ್ದರ್ iddare:

If I &c, am existing.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ
nānu iruttiddare
ನಾವು ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ
nāvu iruttiddare
 

&c. &c.

+ ಇದ್ದರೂ iddarū:

Although I &c. am existing.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಇರುತ್ತಿದ್ದರೂ
nānu iruttiddarū
ನಾವು ಇರುತ್ತಿದ್ದರೂ
nāvu iruttiddarū
 

&c. &c.

+ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ iddāgyū:

Although I &c. am existing.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಇರುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಯೂ
nānu iruttiddāgyū
ನಾವು ಇರುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಯೂ
nāvu iruttiddāgyū
 

&c. &c.

 


10.4.2. Perfect Tense (Impersonal) [ಭೂತ bhūta]


Past Gerund ಇದ್ದು iddu + ಇದ್ದರೆ iddare, ಇದ್ದರೂ iddarū, or ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ iddāgyū

+ ಇದ್ದರೆ iddare:

If I &c. have existed.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ
nānu iddiddare
ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ
nāvu iddiddare
  &c. &c.

+ ಇದ್ದರೂ iddarū:

Although I &c. have existed.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದರೂ
nānu iddiddarū
ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದರೂ
nāvu iddiddarū
  &c. &c.

+  ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ iddāgyū:

Although I &c. have existed.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ್ಯೂ
nānu iddiddāgyū
ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ್ಯೂ
nāvu iddiddāgyū
 

&c. &c.

 


10.4.3. Negative (Impersonal) [ನಿಷೇಧ niṣēdha]


Negative gerund ಇರದೆ irade +  ಇದ್ದರೆ iddare, ಇದ್ದರೂ iddarū, or ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ iddāgyū

+ ಇದ್ದರೆ iddare:

I &c. do not, did not, or shall not exist.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಇರದಿದ್ದರೆ
nānu iradiddare
ನಾವು ಇರದಿದ್ದರೆ
nāvu iradiddare
  &c. &c.

+ ಇದ್ದರೂ iddarū:

Though I &c. do not, did not, or shall not exist.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಇರದಿದ್ದರೂ
nānu iradiddarū
ನಾವು ಇರದಿದ್ದರೂ
nāvu iradiddarū
  &c. &c.

+ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ iddāgyū:

Though I &c. do not, did not, or shall not exist.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ನಾನು ಇರದಿದ್ದಾಗ್ಯೂ
nānu iradiddāgyū
ನಾವು ಇರದಿದ್ದಾಗ್ಯೂ
nāvu iradiddāgyū
  &c. &c.

To 9. First Conjugation (§110)