ಕನ್ನಡ


(Bildquelle: PlaneMad/Wikipedia. -- CC-by-sa)

An Elementary Grammar of the Kannada, or Canarese Language

by Thomas Hodson


9. First Conjugation (§ 110)


Zitierweise / cite as:

Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language. -- 9. First Conjugation (§ 110). -- Fassung vom 2011-08-24. -- URL: http://www.payer.de/hodson/hodson09.htm        

First published as:  Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language ; in which every word used in the examples is translated, and the pronunciation is given in English characters. -- 2. ed. -- Bangalore : Wesleyan Mission Press, 1864. -- 128 p. ; 23 cm.

First time published here: 2011-08-24

Revisions:

©opyright: Public domain

This text is part of the section Sanskrit und Indien  of Tüpfli's Global Village Library


If you don't get the diacritics displayed, install a Unicode font like Tahoma.


First Conjugation, or a Regular Verb Ending in ಉ u.


0. Contents110. Root ಮಾಡು māḍu, Do. (§ 102.)


1. Gerunds, or verbal participles [ಶಬ್ದ ನ್ಯೂನ - śabda nyūna]


§§ 223 - 231.

Present
ವರ್ತಮಾನ
vartamāna
ಮಾಡುತ್ತ
māḍutta
ಮಾಡುತ್ತಾ
māḍuttā
doing Root + ಉತ್ತ utta
Root + ಉತ್ತಾ uttā
Past
ಭೂತ
bhūta
ಮಾಡಿ māḍi having done1 Root + ಇ i2
Negative
ನಿಷೇಧ
niṣēdha
ಮಾಡದೆ
māḍade
not having done Root + ಅದೆ ade

1 The past gerund, followed by a final verb, most frequently is translated into English as if it were a present gerund.

2 In the 2nd conjugation the affix is ದು du.


2. Relative Participles


§§ 232 - 238.

Present & Future
ವರ್ತಮಾನ &

ಭವಿಷ್ಯತ್ತು
vartamāna &
bhaviṣyattu
ಮಾಡುವ
māḍuva
who or which does, or will do Root + ಉವ uva
Past
ಭೂತ
bhūta
ಮಾಡಿದ
māḍida
who or which did Root + ಇದ ida
Negative
ನಿಷೇಧ
niṣēdha
ಮಾಡದ
māḍada
who or which does not, did not, or will not do Root + ಅದ ada

3. Compound Relative Participles


Present & Future
ವರ್ತಮಾನ &

ಭವಿಷ್ಯತ್ತು
vartamāna &
bhaviṣyattu
ಮಾಡುತ್ತಿರುವ
māḍuttiruva
who or which is, or will be doing Present gerund + ಇರುವ iruva1
Past
ಭೂತ
bhūta
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ
māḍuttidda
who or which was doing Present gerund + ಇದ್ದ idda2
Perfect & Future perfect ಮಾಡಿರುವ
māḍiruva
who or which has done, or will have done Past gerund + ಇರುವ iruva1
Pluperfect ಮಾಡಿದ್ದ
māḍidda
who or which had done Past gerund + ಇದ್ದ idda2

1 ಇರುವ iruva, who or which is, or will be, is the present and future relative participle of the verb ಇರು iru, Be. See its conjugation (§ 109.)

2 ಇದ್ದ idda, who or which was, is the past relative participle of ಇರು iru.


4. Infinitive Mood [ಭಾವರೂಪ bhāvarūpa]


§§ 239 - 246.

ಮಾಡ
māḍa
to do Root + ಅ a
ಮಾಡಲು
māḍalu
Root + ಅಲು alu
ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
māḍalikke
Root + ಅಲಿಕ್ಕೆ alikke

5. Imperative Mood [ವಧಿ vidhi]


§§ 247 - 252.

Root + personal affixes.

Let me, &c. do.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಮಾಡಲಿ
māḍali
ಮಾಡಲಿ
māḍali
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
ಮಾಡು
māḍu1
ಮಾಡಿರಿ
māḍiri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
mascul., fem., neuter
ಮಾಡಲಿ
māḍali
ಮಾಡಲಿ
māḍali

1 The 2nd person singular Imperative is the root of the verb.


6. Negative Mood  [ನಿಷೇಧ niṣēdha]


§ 258.

Root + personal affixes.

I, &c. do not, will not do, had not done, or would not have done

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಮಾಡೆನು
māḍenu
ಮಾಡೆವು
māḍevu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಮಾಡೆ
māḍe
ಮಾಡರಿ
māḍari
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಮಾಡನು
māḍanu
ಮಾಡರು
māḍaru
feminine ಮಾಡಳು
māḍaḷu
ಮಾಡರು
māḍaru
neuter ಮಾಡದು
māḍadu
ಮಾಡವು
māḍavu

7. Affirmative Mood [ನಿಶ್ಚಯರೂಪ niścayarūpa]. Simple Tenses.


§§ 261 - 264.


7.1. Present Tense.  [ವರ್ತಮಾನ - vartamāna]


I do, &c.

Present gerund ಮಾಡುತ್ತ māḍutta + personal affixes

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಮಾಡುತ್ತೇನೆ
māḍuttēne
ಮಾಡುತ್ತೇವೆ
māḍuttēve
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಮಾಡುತ್ತೀ
māḍuttī
ಮಾಡುತ್ತೀಯೇ
māḍuttīyē
ಮಾಡುತ್ತೀರಿ
māḍuttīri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಮಾಡುತ್ತಾನೆ
māḍuttāne
ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
māḍuttāre
feminine ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ
māḍuttāḷe
ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
māḍuttāre
neuter ಮಾಡುತ್ತದೆ
māḍuttade

ಮಾಡುತ್ತೆ
māḍutte

ಮಾಡುತ್ತವೆ
māḍuttave

7.2. Past Tense [ಭೂತ - bhūta]


I did, &c.

Past relative participle ಮಾಡಿದ māḍida + personal affixes

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಮಾಡಿದೆನು
māḍidenu
ಮಾಡಿದೆವು
māḍidevu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಮಾಡಿದಿ
māḍidi
ಮಾಡಿದೆ
māḍide
ಮಾಡಿರಿ
māḍidiri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಮಾಡಿದನು
māḍidanu
ಮಾಡಿದರು
māḍidaru
feminine ಮಾಡಿದಳು
māḍidaḷu
ಮಾಡಿದರು
māḍidaru
neuter ಮಾಡಿತು
māḍitu
ಮಾಡಿದವು
māḍidavu

7.3. 1st Future Tense [ಭವಿಷ್ಯತ್ತು bhaviṣyattu]


I shall or will do, &c.

Future relative participle ಮಾಡುವ māḍuva + personal affixes.

 

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಮಾಡುವೆನು
māḍuvenu
ಮಾಡುವೆವು
māḍuvevu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಮಾಡುವಿ
māḍuvi
ಮಾಡುವೆ
māḍuve
ಮಾಡುವಿರಿ
māḍuviri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಮಾಡುವನು
māḍuvanu
ಮಾಡುವರು
māḍuvaru
feminine ಮಾಡುವಳು
māḍuvaḷu
ಮಾಡುವರು
māḍuvaru
neuter ಮಾಡುವದು
māḍuvadu
ಮಾಡುವವು
māḍuvavu

7.4. 2nd or Contingent Future Tense


I shall perhaps, or, I may do, &c.

Past gerund ಮಾಡಿ māḍi + personal affixes.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಮಾಡಿಯೇನು
māḍiyēnu
ಮಾಡಿಯೇವು
māḍiyēvu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಮಾಡೀಯೆ
māḍīye
ಮಾಡೀರಿ
māḍīri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಮಾಡಿಯಾನು
māḍiyānu
ಮಾಡಿಯಾರು
māḍiyāru
feminine ಮಾಡಿಯಾಳು
māḍiyāḷu
ಮಾಡಿಯಾರು
māḍiyāru
neuter ಮಾಡೀತು
māḍītu
ಮಾಡಿಯಾವು
māḍiyāvu

8. Affirmative Mood [ನಿಶ್ಚಯರೂಪ niścayarūpa]. Compound Tenses.


There are six Compound Tenses in the Affirmative Mood:

§ 283.


8.1. Present Tense. [ವರ್ತಮಾನ vartamāna]


I am doing, &c.

Present gerund ಮಾಡುತ್ತಾ māḍuttā + the present tense of ಇರು iru.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಮಾಡುತ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ
m
āḍuttyiddhēne

ಮಾಡುತ್ತೇನೆ
māḍuttēne

ಮಾಡುತ್ತಾಯಿದ್ಧೇವೆ
māḍuttāyiddhēve

ಮಾಡುತ್ತೇವೆ
māḍuttēve


8.2. Past Tense [ಭೂತ bhūta]


I was, or would have been, doing, &c.

Present gerund ಮಾಡುತ್ತಾ māḍuttā + the past tense of ಇರು iru.

 

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಮಾಡುತ್ತಾಯಿದ್ದೆನು
māḍuttā
yiddenu

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನು
māḍuttiddenu

ಮಾಡುತ್ತಾಯಿದ್ದೆವು
māḍuttāyiddevu

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು
māḍuttiddevu

  &c. &c.

8.3. Future Tense [ಭವಿಷ್ಯತ್ತು bhaviṣyattu]


I shall or will be doing, &c.

Present gerund ಮಾಡುತ್ತಾ māḍuttā + the future tense of ಇರು iru.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಮಾಡುತ್ತಾಯಿರುವೆನು
māḍuttāyiruvenu

ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆನು
māḍuttiruvenu

ಮಾಡುತ್ತಾಯಿರುವೆವು
māḍutt
āyiruvevu

ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆವು
māḍuttiruvevu

  &c. &c.

8.4. Perfect Tense [ಭೂತ bhūta]


I have done, &c.

Past gerund ಮಾಡಿ māḍi + the present tense of ಇರು iru.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಮಾಡಿಯಿದ್ಧೇನೆ
māḍiyiddhēne

ಮಾಡಿದ್ಧೇನೆ
māḍiddhēne

ಮಾಡಿಜಿದ್ಧೇವೆ
māḍiyiddhēve

ಮಾಡಿದ್ಧೇವೆ
māḍiddhēve

  &c. &c.

8.5. Pluperfect Tense


I had done, &c.

Past gerund ಮಾಡಿ māḍi + the past tense of ಇರು iru.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಮಾಡಿಯಿದ್ಧೆನು
māḍi
yiddenu

ಮಾಡಿದ್ದೆನು
māḍiddenu

ಮಾಡಿಯಿದ್ಧೆವು
māḍiyiddevu

ಮಾಡಿದ್ದೆವು
māḍiddevu

  &c. &c.

8.6. Future Perfect Tense


I shall or will, or would have done, &c.

Past gerund ಮಾಡಿ māḍi + the future tense of ಇರು iru.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಮಾಡಯಿರುವೆನು
māḍi
yiruvenu

ಮಾಡಿರುವೆನು
māḍiruvenu

ಮಾಡಿಯಿರುವೆವು
māḍiyiruvevu

ಮಾಡಿರುವೆವು
māḍiruvevu

  &c. &c.

9. Potential Mood


§§ 265, 266.

The Potential mood is formed by adding certain auxiliary verbs (see §§ 123, 124, 129) to a principal verb in the Infinitive mood.


9.1. Affirmative. May. Impersonal.


Infinitive in ಅ a + ಬಹುದು bahudu

ಮಾಡ ಬಹುದು māḍa bahudu: I, &c. may do; or, am at liberty to do.

Infinitive in ಅ a + ಕೂಡುವದು kūḍuvadu

ಮಾಡ ಕೂಡುವದು māḍa kūḍuvadu:  I, &c. may do; or, am at liberty to do.

9.2. Negative. May not.


Infinitive in ಅ a + impersonal verb ಬಾರದು bāradu.

ಮಾಡ ಬಾರದು māḍa bāradu: I, &c. may not; or, am not at liberty to do.

Infinitive in ಅ a + impersonal verb ಕೂಡದು kūḍadu.

ಮಾಡ ಕೂಡದು māḍa kūḍadu:  I, &c. may not; or, am not at liberty to do.

9.3. Must. Impersonal.


Infinitive in ಅ a + impersonal verb ಬೇಕು bēku.

ಮಾಡ ಬೇಕು māḍa bēku: I, &c. must, or need to do.

9.4. Must not.


Infinitive in ಅ a + impersonal verb ಬೇಡ bēḍa.

ಮಾಡ ಬೇಡ māḍa bēḍa: I, &c. must not, or, need not to do.

9.5. Ought. Impersonal.


Infinitive in ಅ a + impersonal verb ತಕ್ಕದ್ದು takkaddu.

ಮಾಡ ತಕ್ಕದ್ದು māḍa takkaddu: I, &c. ought to do; or, it is proper for me to do

ಅಲ್ಲ alla, not, affixed to ತಕ್ಕದ್ದು takkadu, ought, is the usual mode of forming the negative; thus

ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ  takkaddalla, ought not.

9.6. Can.


Infinitive in ಅ a + defective verb ಬಲ್ಲ balla1. (§ 124.)

1 This and the following auxiliary verb take the personal affixes. See conjugation of defective verbs (§§ 122 - 126) and the Subjunctive Mood of ಇರು iru, § 109.

ಮಾಡ ಬಲ್ಲೆನು māḍa ballenu: I, &c. can do; or, I know to do.

Infinitive in ಲು lu + defective verb ಆಪ āpa. (§ 123.)

ಮಾಡಲಾಪೆನು māḍal-āpenu: I, &c. can do; or, I know to do.

9.7. Cannot.


Infinitive in ಲು lu + defective verb ಅರಿ ari. (§ 125.)

ಮಾಡಲರಿಯೆನು māḍal-ariyenu: I, &c. cannot, or know not to do.

Infinitive in ಲು lu + defective verb ಆರ āra. (§ 123.)

ಮಾಡಲಾರೆನು māḍal-ārenu: I, &c. cannot, or know not to do.

10. Subjunctive Mood [ಸಂಶಯ ರೂಪ saṃśaya rūpa]


10.1. Aorist Tense. Impersonal


Past relative participle ಮಾಡಿದ māḍida + affixes ರೆ  re, ರೂ rū, ಆಗ್ಯೂ āgyū:

ಮಾಡಿದರೆ māḍidare: If I, &c. do, shall or should do.
ಮಾಡಿದರೂ māḍidarū: Although I do, shall or should do, &c.
ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ  māḍidāgyū: Although I do, shall or should do, &c.

10.2. Present and Future Tense. Impersonal. [ವರ್ತಮಾನ & ಭವಿಷ್ಯತ್ತು vartamāna & bhaviṣyattu]


Present and future relative participle ಮಾಡುವ māḍuva + ಹಾಗೆ hāge, that, so that

ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ māḍuva hāge: That I, &c., may or might do.

10.3. Negative. Impersonal. [ನಿಷೇಧ niṣēdha]


Negative Relative participle ಮಾಡದ māḍada + ಹಾಗೆ hāge, that, so that

ಮಾಡದ ಹಾಗೆ māḍada hāge: That I, &c., may not, or might not do.

10.4. Subjunctive Compound Tenses


The Subjunctive Compound Tenses are formed by adding the Subjunctive Aorist Tense of ಇರು iru, be (see § 109.), to the present, past, and negative gerunds of the principal verb.


10.4.1. Present Tense (Impersonal) [ವರ್ತಮಾನ vartamāna]


Present gerund ಮಾಡುತ್ತಾ māḍuttā + ಇದ್ದರ್ iddare

ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ māḍuttā iddare: If I, &c. am doing
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ  māḍuttiddare: If I, &c. am doing

10.4.2. Perfect Tense (Impersonal) [ಭೂತ bhūta]


Past Gerund  ಮಾಡಿ māḍi + ಇದ್ದರೆ iddare, ಇದ್ದರೂ iddarū, or ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ iddāgyū

ಮಾಡಿ ಇದ್ದರೆ māḍi iddare: If I, &c. have done
ಮಾಡಿದ್ದರೆ māḍiddare: If I, &c. have done

10.4.3. Negative (Impersonal) [ನಿಷೇಧ niṣēdha]


Negative gerund ಮಾಡದೆ māḍade +  ಇದ್ದರೆ iddare, ಇದ್ದರೂ iddarū, or ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ iddāgyū

ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ māḍade iddare: If I, &c. do not, did not, or will not do.
ಮಾಡದಿದ್ದರೆ māḍadittare: If I, &c. do not, did not, or will not do.

To 10. Second Conjugation (§ 111)