ಕನ್ನಡ


(Bildquelle: PlaneMad/Wikipedia. -- CC-by-sa)

An Elementary Grammar of the Kannada, or Canarese Language

by Thomas Hodson


10. Second Conjugation (§ 111)


Zitierweise / cite as:

Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language. -- 10. Second Conjugation (§ 111). -- Fassung vom 2011-08-24. -- URL: http://www.payer.de/hodson/hodson10.htm         

First published as:  Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language ; in which every word used in the examples is translated, and the pronunciation is given in English characters. -- 2. ed. -- Bangalore : Wesleyan Mission Press, 1864. -- 128 p. ; 23 cm.

First time published here: 2011-08-24

Revisions:

©opyright: Public domain

This text is part of the section Sanskrit und Indien  of Tüpfli's Global Village Library


If you don't get the diacritics displayed, install a Unicode font like Tahoma.


Second Conjugation, or a Regular Verb Ending in ಎ e.


0. Contents111. Root ಕರೆ kare, Call.


1. Gerunds, or verbal participles [ಶಬ್ದ ನ್ಯೂನ - śabda nyūna]


§§ 223 - 231.

Present
ವರ್ತಮಾನ
vartamāna
ಕರೆಯುತ್ತ
kareyutta

ಕರೆಯುತ್ತಾ
kareyuttā

calling Root + ಉತ್ತ utta
Root + ಉತ್ತಾ uttā
Past
ಭೂತ
bhūta
ಕರೆದು
karedu
having called Root + ದೆ de1
Negative
ನಿಷೇಧ
niṣēdha
ಕರೆಯದೆ
kareyade
not having called Root + ಅದೆ ade

1 In the 1st conjugation the affix is ಇ i.


2. Relative Participles


§§ 232 - 238.

Present & Future
ವರ್ತಮಾನ &

ಭವಿಷ್ಯತ್ತು
vartamāna &
bhaviṣyattu
ಕರೆಯುವ
kareyuva
who, or which calls, or will call Root + ಉವ uva
Past
ಭೂತ
bhūta

ಕರೆದ
kareda
who, or which called Root + ದ da
Negative
ನಿಷೇಧ
niṣēdha
ಕರಯದ
kareyada
who, or which calls not, called not, or will not call Root + ಅದ ada

3. Compound Relative Participles


Present & Future
ವರ್ತಮಾನ &

ಭವಿಷ್ಯತ್ತು
vartamāna &
bhaviṣyattu
ಕರೆಯುತ್ತಿರುವ
kareyuttiruva
who or which is, or will be calling Present gerund + ಇರುವ iruva1
Past
ಭೂತ
bhūta
ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ
kareyuttidda
who or which was calling Present gerund + ಇದ್ದ idda2
Perfect & Future perfect ಕರೆದಿರುವ
karediruva
who or which has called, or will have called Past gerund + ಇರುವ iruva1
Pluperfect ಕರೆದಿದ್ದ
karedidda
who or which had called Past gerund + ಇದ್ದ idda2

1 ಇರುವ iruva, who or which is, or will be, is the present and future relative participle of the verb ಇರು iru, Be. See its conjugation (§ 109.)

2 ಇದ್ದ idda, who or which was, is the past relative participle of ಇರು iru.


4. Infinitive Mood [ಭಾವರೂಪ bhāvarūpa]


§§ 239 - 246.

ಕರೆಯ
kareya
 
to call Root + ಅ a
ಕರೆಯಲು
kareyalu
 
Root + ಅಲು alu
ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ
kareyalikke
Root + ಅಲಿಕ್ಕೆ alikke

5. Imperative Mood [ವಧಿ vidhi]


§§ 247 - 252.

Root + personal affixes.

Let me, &c. call.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಕರೆಯಲಿ
kareyali
ಕರೆಯಲಿ
kareyali
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
ಕರೆ
kare1
ಕರೆಯಿರಿ
kareyiri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
mascul., fem., neuter
ಕರೆಯಲಿ
kareyali
ಕರೆಯಲಿ
kareyali

1 The 2nd person singular Imperative is the root of the verb.


6. Negative Mood  [ನಿಷೇಧ niṣēdha]


§ 258.

Root + personal affixes.

I, &c. do not call, will not call, had not called, or would not have called

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಕರೆಯೆನು
kareyenu
ಕರೆಯೆಜು
kareyevu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಕರೆಯೆ
kareye
ಕರೆಯರಿ
kareyari
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಕರೆಯನು
kareyanu
ಕರೆಯರು
kareyaru
feminine ಕರೆಯಳು
kareyaḷu
ಕರೆಯರು
kareyaru
neuter ಕರೆಯದು
kareyadu
ಕರೆಯವು
kareyavu

7. Affirmative Mood [ನಿಶ್ಚರೂಪ niścayarūpa]. Simple Tenses.


§§ 261 - 264.


7.1. Present Tense.  [ವರ್ತಮಾನ - vartamāna]


I call, &c.

Present gerund ಕರೆಯುತ್ತಾ kareyuttā + personal affixes

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ
kareyuttēne
ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ
kareyuttēve
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಕರೆಯುತ್ತೀ
kareyuttī

ಕರೆಯುತ್ತೀಯೇ
kareyuttīyē

ಕರೆಯುತ್ತೀರಿ
kareyuttīri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ
kareyuttāne
ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ
kareyuttāre
feminine ಕರೆಯುತ್ತಾಳೆ
kareyuttāḷe
ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ
kareyuttāre
neuter ಕರೆಯುತ್ತದೆ
kareyuttade
ಕರೆಯುತ್ತವೆ
kareyuttave

7.2. Past Tense [ಭೂತ - bhūta]


I called, &c.

Past relative participle ಕರೆದ kareda + personal affixes

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಕರೆದೆನು
karedenu
ಕರೆದೆವು
karedevu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಕರೆದಿ
karedi

ಕರೆದೆ
karede

ಕರೆದಿತಿ
karediri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಕರೆದನು
karedanu
ಕರೆದರು
karedaru
feminine ಕರೆದಳು
karedaḷu
ಕರೆದರು
karedaru
neuter ರೆಯಿತು
kareyitu
ಕರೆದವು
karedavu

7.3. 1st Future Tense [ಭವಿಷ್ಯತ್ತು bhaviṣyattu]


I shall or will call, &c.

Future relative participle ಕರೆಯುವ kareyuva + personal affixes.

 

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಕರೆಯುವೆನು
kareyuvenu
ಕರೆಯುವೆವು
kareyuvevu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಕರೆಯುವಿ
kareyuvi

ಕರೆಯುವೆ
kareyuve

ಕರೆಯುವಿರಿ
kareyuviri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಕರೆಯುವನು
kareyuvanu
ಕರೆಯುವರು
kareyuvaru
feminine ಕರೆಯುವಳು
kareyuvaḷu
ಕರೆಯುವರು
kareyuvaru
neuter ಕರೆಯುವದು
kareyuvadu
ಕರೆಯುವವು
kareyuvavu

7.4. 2nd or Contingent Future Tense


I shall perhaps, or, I may call, &c.

Past gerund ಕರೆದು karedu + personal affixes.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
  Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
  ಕರೆದೇನು
karedēnu
ಕರೆದೇವು
karedēvu
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
  ಕರೆದೀಯೆ
karedīye
ಕರೆದೀರಿ
karedīri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
masculine ಕರೆದಾನು
karedānu
ಕರೆದಾರು
karedāru
feminine ಕರೆದಾಳು
karedāḷu
ಕರೆದಾರು
karedāru
neuter ಕರೆದೀತು
karedītu
ಕರೆದಾವು
karedāvu

8. Affirmative Mood [ನಿಶ್ಚಯರೂಪ niścayarūpa]. Compound Tenses.


There are six Compound Tenses in the Affirmative Mood:

§ 283.


8.1. Present Tense. [ವರ್ತಮಾನ vartamāna]


I am calling, &c.

Present gerund ಕರೆಯುತ್ತಾ kareyuttā + the present tense of ಇರು iru.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಕರೆಯುತ್ತಯಿದ್ಧೇನೆ
kareyuttāyiddhēne

ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ಧೇನೆ
kareyuttiddhēne

ಕರೆಯುತ್ತಯಿದ್ಧೇವೆ
kareyuttāyiddhēve

ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ಧೇವೆ
kareyuttiddhēve

  &c. &c.

8.2. Past Tense [ಭೂತ bhūta]


I was, or would have been, calling, &c.

Present gerund ಕರೆಯುತ್ತಾ kareyuttā + the past tense of ಇರು iru.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಕರೆಯುತ್ತಾದ್ದೆನು
kareyuttā
yiddenu

ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆನು
kareyuttiddenu

ಕರೆಯುತ್ತದ್ದೆವು
kareyuttāyiddevu

ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು
kareyuttiddevu

  &c. &c.

8.3. Future Tense [ಭವಿಷ್ಯತ್ತು bhaviṣyattu]


I shall or will be calling, &c.

Present gerund ಕರೆಯುತ್ತಾ kareyuttā + the future tense of ಇರು iru.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಕರೆಯುತ್ತಾಯಿರುವೆನು
kareyuttā
yiruvenu

ಕರೆಯುತ್ತಿರುವೆನು
kareyuttiruvenu

ಕರೆಯುತ್ತಯಿರುವೆವು
kareyuttāyiruvevu

ಕರೆಯುತ್ತಿರುವೆವು
kareyuttiruvevu

  &c. &c.

8.4. Perfect Tense [ಭೂತ bhūta]


I have called, &c.

Past gerund ಕರೆದು karedu + the present tense of ಇರು iru.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಕರೆದುಯಿದ್ಧೇನೆ
kareduyiddhēne

ಕರೆದಿದ್ಧೇನೆ
karediddhēne

ಕರೆದುಯಿದ್ಧೇವೆ
kareduyiddhēve

ಕರೆದಿದ್ಧೇವೆ
karediddhēve

  &c. &c.

8.5. Pluperfect Tense


I had called, &c.

Past gerund ಕರೆದು karedu + the past tense of ಇರು iru.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಕರೆದುಯಿದ್ದೆನು
kareduyiddenu

ಕರೆದಿದ್ದೆನು
karediddenu

ಕರೆದುಯಿದ್ದೆವು
kareduyiddevu

ಕರೆದಿದ್ದೆವು
karediddevu

  &c. &c.

8.6. Future Perfect Tense


I shall or will, or would have called, &c.

Past gerund ಕರೆದು karedu + the future tense of ಇರು iru.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಕರೆದುಯಿರುವೆನು
karedu
yiruvenu

ಕರೆದಿರುವೆನು
karediruvenu

ಕರೆದುಯಿರುವೆವು
kareduyiruvevu

ಕರೆದಿರುವೆವು
karediruvevu

  &c. &c.

9. Potential Mood


§§ 265, 266.

The Potential mood is formed by adding certain auxiliary verbs (see §§ 123, 124, 129) to a principal verb in the Infinitive mood.


9.1. Affirmative. May. Impersonal.


Infinitive in ಅ a + ಬಹುದು bahudu

ಕರೆಯ ಬಹುದು kareya bahudu: I, &c. may call; or, am at liberty to call.

Infinitive in ಅ a + ಕೂಡುವದು kūḍuvadu

ಕರೆಯ ಕೂಡುವದು kareya kūḍuvadu:  I, &c. may call; or, am at liberty to call.

9.2. Negative. May not.


Infinitive in ಅ a + impersonal verb ಬಾರದು bāradu.

ಕರೆಯ ಬಾರದು kareya bāradu: I, &c. may not; or, am not at liberty to call.

Infinitive in ಅ a + impersonal verb ಕೂಡದು kūḍadu.

ಕರೆಯ ಕೂಡದು kareya kūḍadu:  I, &c. may not; or, am not at liberty to call.

9.3. Must. Impersonal.


Infinitive in ಅ a + impersonal verb ಬೇಕು bēku.

ಕರೆಯ ಬೇಕು kareya bēku: I, &c. must, or need to call.

9.4. Must not.


Infinitive in ಅ a + impersonal verb ಬೇಡ bēḍa.

ಕರೆಯ ಬೇಡ kareya bēḍa: I, &c. must not, or, need not to call.

9.5. Ought. Impersonal.


Infinitive in ಅ a + impersonal verb ತಕ್ಕದ್ದು takkaddu.

ಕರೆಯ ತಕ್ಕದ್ದು kareya takkaddu: I, &c. ought to call; or, it is proper for me to call

ಅಲ್ಲ alla, not, affixed to ತಕ್ಕದ್ದು takkadu, ought, is the usual mode of forming the negative; thus

ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ  takkaddalla, ought not.

9.6. Can.


Infinitive in ಅ a + defective verb ಬಲ್ಲ balla1. (§ 124.)

1 This and the following auxiliary verb take the personal affixes. See conjugation of defective verbs (§§ 122 - 126) and the Subjunctive Mood of ಇರು iru, § 109.

ಕರೆಯ ಬಲ್ಲೆನು kareya ballenu: I, &c. can call; or, I know to call.

Infinitive in ಲು lu + defective verb ಆಪ āpa. (§ 123.)

ಕರೆಯಲಾಪೆನು kareyal-āpenu: I, &c. can call; or, I know to call.

9.7. Cannot.


Infinitive in ಲು lu + defective verb ಅರಿ ari. (§ 125.)

ಕರೆಯಲರಿಯೆನು kareyal-ariyenu: I, &c. cannot, or know not to call.

Infinitive in ಲು lu + defective verb ಆರ āra. (§ 123.)

ಕರೆಯಲಾರೆನು kareyal-ārenu: I, &c. cannot, or know not to call.

10. Subjunctive Mood [ಸಂಶ ರೂಪ saṃśaya rūpa]


10.1. Aorist Tense. Impersonal


Past relative participle ಕರೆದ kareda + affixes ರೆ  re, ರೂ rū, ಆಗ್ಯೂ āgyū:

ಕರೆದರೆ karedare: If I, &c. call, shall or should call.
 
ಕರೆದರೂ karedarū: Although I call, shall or should call, &c.
 
ಕರೆದಾಗ್ಯೂ karedāgyū: Although I call, shall or should call, &c.

10.2. Present and Future Tense. Impersonal. [ವರ್ತಮಾನ & ಭವಿಷ್ಯತ್ತು vartamāna & bhaviṣyattu]


Present and future relative participle ಕರೆಯುವ kareyuva + ಹಾಗೆ hāge, that, so that

ಕರೆಯುವ ಹಾಗೆ kareyuva hāge: That I, &c., may or might call.

10.3. Negative. Impersonal. [ನಿಷೇಧ niṣēdha]


Negative Relative participle ಕರೆಯದ kareyada + ಹಾಗೆ hāge, that, so that

ಕರೆಯದ ಹಾಗೆ kareyada hāge: That I, &c., may not, or might not call.

10.4. Subjunctive Compound Tenses


The Subjunctive Compound Tenses are formed by adding the Subjunctive Aorist Tense of ಇರು iru, be (see § 109.), to the present, past, and negative gerunds of the principal verb.


10.4.1. Present Tense (Impersonal) [ವರ್ತಮಾನ vartamāna]


Present gerund ಕರೆಯುತ್ತಾ kareyuttā + ಇದ್ದರ್ iddare

ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ kareyuttā iddare: If I, &c. am calling
ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ  kareyuttiddare: If I, &c. am calling

10.4.2. Perfect Tense (Impersonal) [ಭೂತ bhūta]


Past Gerund  ಕರೆದು karedu + ಇದ್ದರೆ iddare, ಇದ್ದರೂ iddarū, or ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ iddāgyū

ಕರೆದು ಇದ್ದರೆ karedu iddare: If I, &c. have called
ಕರೆದಿದ್ದರೆ karediddare: If I, &c. have called

10.4.3. Negative (Impersonal) [ನಿಷೇಧ niṣēdha]


Negative gerund ಕರೆಯದೆ kareyade +  ಇದ್ದರೆ iddare, ಇದ್ದರೂ iddarū, or ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ iddāgyū

ಕರೆಯದೆ ಇದ್ದರೆ kareyade iddare: If I, &c. call not, did not, or will not call.
ಕರೆಯದಿದ್ದರೆ kareyadiddare: If I, &c. call not, did not, or will not call.

To 11. Causal Verb (§§ 112 - 113)