ಕನ್ನಡ


(Bildquelle: PlaneMad/Wikipedia. -- CC-by-sa)

An Elementary Grammar of the Kannada, or Canarese Language

by Thomas Hodson


11. Causal verbs (§§ 112 - 113)


Zitierweise / cite as:

Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language. -- 11. Causal Verbs (§ 112 - 113). -- Fassung vom 2011-08-24. -- URL: http://www.payer.de/hodson/hodson11.htm         

First published as:  Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language ; in which every word used in the examples is translated, and the pronunciation is given in English characters. -- 2. ed. -- Bangalore : Wesleyan Mission Press, 1864. -- 128 p. ; 23 cm.

First time published here: 2011-08-24

Revisions:

©opyright: Public domain

This text is part of the section Sanskrit und Indien  of Tüpfli's Global Village Library


If you don't get the diacritics displayed, install a Unicode font like Tahoma.


Causal Verbs [ಪ್ರೇರಣ ಕ್ರಿಯಾಪದ prēraṇa kriyāpada]


0. Contents112. Causal verbs are formed by adding the affix ಇಸು isu, to the root of any verb of pure Canarese origin ; as

The verbs so formed are conjugated like any regular verb ending in ಉ u ; as the following example.


113. Root ಮಾಡಿಸು māḍisu, Cause to do


1. Gerunds, or verbal participles [ಶಬ್ದ ನ್ಜೂನ - śabda nyūna]


§§ 223 - 231.

Present
ವರ್ತಮಾನ
vartamāna
ಮಾಡಿಸುತ್ತ
māḍisutta

ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ
māḍisuttā

causing to do Root + ಉತ್ತ utta
Root + ಉತ್ತಾ uttā
Past
ಭೂತ
bhūta
ಮಾಡಿಸಿ
mādisi
having caused to do Root + i
Negative
ನಿಷೇಧ
niṣēdha
ಮಾಡಿಸದೆ
māḍisade
not having caused to do Root + ಅದೆ ade

2. Relative Participles


§§ 232 - 238.

Present & Future
ವರ್ತಮಾನ &

ಭವಿಷ್ಯತ್ತು
vartamāna &
bhaviṣyattu
ಮಾಡಿಸುವ
māḍisuva
who or which causes, or will cause, to do Root + ಉವ uva
Past
ಭೂತ
bhūta
ಮಾಡಿಸಿದ
māḍisida
who or which caused to do Root + ಇದ ida
Negative
ನಿಷೇಧ
niṣēdha
ಮಾಡಿಸದ
māḍisada
who or which does not, did not, or will not cause to do Root + ಅದ ada

3. Compound Relative Participles


Present & Future
ವರ್ತಮಾನ &

ಭವಿಷ್ಯತ್ತು
vartamāna &
bhaviṣyattu
ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ
māḍisuttiruva
who or which is, or will be, causing to do Present gerund + ಇರುವ iruva1
Past
ಭೂತ
bhūta
ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ
māḍisuttidda
who or which was causing to do Present gerund + ಇದ್ದ idda2
Perfect & Future perfect ಮಾಡಿಸಿರುವ
māḍisiruva
who or which has, or will have, caused to do Past gerund + ಇರುವ iruva1
Pluperfect ಮಾಡಿಸಿದ್ದ
māḍisidda
who or which had caused to do Past gerund + ಇದ್ದ idda2

1 ಇರುವ iruva, who or which is, or will be, is the present and future relative participle of the verb ಇರು iru, Be. See its conjugation (§ 109.)

2 ಇದ್ದ idda, who or which was, is the past relative participle of ಇರು iru.


4. Infinitive Mood [ಭಾವರೂಪ bhāvarūpa]


§§ 239 - 246.

ಮಾಡಿಸ
māḍisa
 
to cause to do Root + ಅ a
ಮಾಡಿಸಲು
māḍisalu
 
Root + ಅಲು alu
ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ
māḍisalikke
Root + ಅಲಿಕ್ಕೆ alikke

5. Imperative Mood [ವಧಿ vidhi]


§§ 247 - 252.

Root + personal affixes.

Let me, &c. cause to do.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಮಾಡಿಸಲಿ
mādisali
ಮಾಡಿಸಲಿ
māḍisali
2nd.
ಮಧ್ಯಮ
madhyama
ಮಾಡಿಸು
māḍisu
ಮಾಡಿಸಿರಿ
māḍisiri
3rd.
ಪ್ರಥಮ
prathama
mascul., fem., neuter
ಮಾಡಿಸಲಿ
māḍisali
ಮಾಡಿಸಲಿ
māḍisali

1 The 2nd person singular Imperative is the root of the verb.


6. Negative Mood  [ನಿಷೇಧ niṣēdha]


§ 258.

Root + personal affixes.

I, &c. do not call, will not call, had not, or would not have caused to do.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಮಾಡಿಸೆನು
māḍisenu
ಮಾಡಿಸೆವು
māḍisevu
  &c. &c.

7. Affirmative Mood [ನಿಶ್ಚರೂಪ niścayarūpa]. Simple Tenses.


§§ 261 - 264.


7.1. Present Tense.  [ವರ್ತಮಾನ - vartamāna]


I cause to do, &c.

Present gerund māḍisutta ಮಾದಿಸುತ್ತ + personal affixes

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ
māḍisuttēne
ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ
māḍisuttēve
  &c. &c.

7.2. Past Tense [ಭೂತ - bhūta]


I caused to do, &c.

Past relative participle ಮಾಡಿಸಿದ māḍisida + personal affixes

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಮಾಡಿಸಿದೆನು
māḍisidenu
ಮಾಡಿಸಿದೆವು
māḍisidevu
  &c. &c.

7.3. 1st Future Tense [ಭವಿಷ್ಯತ್ತು bhaviṣyattu]


I shall or will cause to do, &c.

Future relative participle ಮಾಡಿಸುವ māḍisuva + personal affixes.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಮಾಡಿಸುವೆನು
māḍisuvenu
ಮಾಡಿಸುವೆವು
māḍisuvevu
  &c. &c.

7.4. 2nd or Contingent Future Tense


I shall perhaps, or, I may cause to do, &c.

Past gerund ಮಾಡಿಸಿ māḍisi + personal affixes.

Person
ಪುರುಷ
puruṣa
Singular
ಎಕವಚನ
ekavacana
Plural
ಬಹುವಚನ
bahuvacana
1st.
ಉತ್ತಮ್
uttama
ಮಾಡಿಸಿಯೇನು
māḍisiyēnu
ಮಾಡಿಸಿಯೇವು
māḍisiyēvu
  &c. &c.

To 12. Passive Verbs (§ 114)